KEHTO-kaupungit toteuttavat yhteisesti tärkeiksi arvioimiaan kuntatekniikan kehittämishankkeita keskeisten valtakunnallisten yhteistyökumppanien ja asiantuntijapalvelujen tuottajien kanssa. Tulokset ovat julkisia ja kaikkien osapuolten vapaasti hyödynnettävissä. Alla on listattu esimerkkejä toteutetuista ja käynnissä olevista projekteista.

Kuntien perusrakenteiden ja perusrakennepalvelujen rahoituksen, omistajuuden ja tuotannon innovaatiot (KUPERA), 2009-2012

Rahoitus kaupungit ja Tekes,, toteutus TKK/BIT Tutkimuskeskus ja TaY Johtamiskorkeakoulu. Hankkeen yhtenä päätuloksena voidaan pitää KEHTO-foorumin toimintamallin luomista. Loppuraportti: Huomispäivän infrastruktuuri. Näkökulmia kuntien teknisen toimen uudistamiseen. Acta nro 240 http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2734

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta edistävien suositusten antaminen hankintoihin (TUKEFIN), 2014

Liikenneviraston kanssa yhteisessä projektissa tarkasteltiin infra-alan hankintojen merkitystä tuottavuuden ja vaikuttavuuden tavoittelun näkökulmasta sekä keinoja, joilla kehitystä saadaan eteenpäin. Loppuraportti: Tuottavuus, vaikuttavuus ja julkiset hankinnat. https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lr_2014_tukefin_ebook_web.pdf

Kuntien infrarakentaminen, 2014

Selvityksen toteuttivat VTT ja Tampereen ammattikorkeakoulu osana Infrarakentaminen muutoksessa -projektia. Loppuraportti: Kuntien infrarakentaminen. https://projectsites.vtt.fi/sites/infra2030/www.vtt.fi/sites/infra2030/Documents/5_kuntien_infrarakentaminen.pdf

FiDiPRO: Governance of innovations in productivity improvement of publicly-funded   services  (TaY), 2014

Katujen ja viheralueiden korjausvelan määritysperiaatteet ja laskentamalli, 2012-2015

Laskentamallin loppuraportti ja excel-työkalu https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2014/1629-korjausvelanlaskentaperiaatteiden-maarityshanke

https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/tekniikka/kadut-jayleiset-alueet/kadun-yllapito

Suppea tarkentava jatkohanke valmistui 2/2017 https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2017/1817-katujen-korjausvelan-laskennankehittaminen

Tuottavuusmittareita kunta-alalle, tekninen toimi, 2014-2016

http://www.kuntaliitto.fi/tuottavuusvertailu

Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta (OPUS), 2013-2015

» Tutkimushanke, Aalto yliopisto BIT

» Kaupunkipilotit: kaupunki-infran ylläpidon palveluiden tuotteistus (Turku) ja tontinmuodostuksen palvelujen tuotteistus (Pori)

» Kolme raporttia verkkojulkaisuina

HARKOinfra Kuntainfran palveluiden järjestäminen – Vaihtoehtojen edut ja haitat, 2015-2018

Osa Kuntaliiton hankekokonaisuutta: Harkittua omistajuutta – työkaluja kuntatekniikan konserniohjaukseen (HARKO) Kuntainfran palvelujen tuotantotavat

Nuoria infratöihin & Liikenne- ja infra-alan osaamisen kehittäminen (LIKE), 2014-2017, jatkohankkeet 2018-2019 ja 2020-2021

MANK ry:n koordinoima verkostohanke, www.infraosaaja.fi

Siltojen korjausvelan laskennan määrityshanke, 2016-2017

Yhteinen selvitys Liikenneviraston kanssa

Kaivutyökäytäntöjen sujuvoittaminen ja yhdenmukaistaminen, 2016

Esiselvitysraportti http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3358

Infraomaisuuden avoin innovaatioalusta (Infra-O),  2017-2018

11 KEHTO-kaupunkia ja Kuntasäätiö rahoittajina. Hanke keskittyi kahden infraomaisuuslajin eli katu- ja viheraluetietojen tietomallin (kaupunkimallin osa) ja rajapintojen määrittelyyn. Kaikki keskeiset kaupungeille paikkatietojärjestelmiä toimittavat yritykset mukana. Verkotettiin mukaan runsaasti avattavaa kuntainfradataa liiketoiminnassaan hyödyntäviä yrityksiä.

www.kuntaliitto.fi/infra-o

Turvallinen liikenne 2025 –ohjelma

Kaikki KEHTO-kaupungit osallistuivat vuosina 2017-2019 VTT:n koordinoiman Turvallinen liikenne 2025 -t&k-ohjelman rahoitukseen. Ohjelmassa toteutettujen projektien raporttilinkit löytyvät verkkosivulta http://www.vtt.fi/sites/tl2025

Perinteisten toteutusmuotojen kehittäminen (PETOKE), 2017-2019

Yhteishanke Liikenneviraston ja Infra ry:n kanssa

Projektissa paneuduttiin kokonaisurakan, suunnittele ja toteuta -urakan sekä hoitourakoiden käytäntöihin ja kehitettiin niitä useissa käytännön pilottihankkeissa. Kahden ensimmäisen teeman osalta menettelyistä ja niiden kokeiluista on nyt julkaistu raportit:

Projektista on aiemmin julkaistu myös kartoitusvaiheen raportti, joka kuvaa valikoituja ulkomaisia hankeprosesseja periaatetasolla ja paneutuu niihin ratkaisuihin, joilla parannetaan yhteistyöedellytyksiä.

Kalvotasoinen tulosyhteenveto: https://vayla.fi/-/perinteisia-urakointimallejakehitettiin-
tutkimusprojektissa-tulokset-positiivisia

Kaupunkimallin 3D-tietojen harmonisointi, 2019

https://www.3dkunta.fi/

Yhteisrakentamisen edistämisen verkostohanke, 2019

Hankkeen tavoitteena on tuoda KEHTO-kunnat, viranomaiset, operaattorit sekä verkostotoimijat yhteen määrittämään edellä mainittuja tekijöitä ja samalla pohtimaan yhteisrakentamiselle tavoitetilaa vuodelle 2030. Yhteisrakentamisen tavoitetilan määrittämisessä korostuu toimijoiden välisten roolien ja tarpeiden määrittäminen sekä eri tekniikkalajien suunnitteluprosessien mallintaminen hankkeiden yhteensovittamisen näkökulmasta.

Hankkeessa ovat mukana kaikki infrarakentamisen kannalta tärkeät tahot: KEHTO-kaupungit, teleoperaattorit (Telia, Elisa, DNA ja Finnet-liitto), Traficom, LVM sekä VVY, Ficom ja Energiateollisuus.

Yhteisrakentamisen edistämishanke, loppuraportti

ProDigial – Digitalisaatio infra-alan tuottavuuden edistäjänä, 2020-2023

ProDigial-tutkimusohjelmassa kehitetään tuottavuutta parantavia keinoja ja toimintamalleja, edistetään digitalisaation hyödyntämistä infran koko elinkaarella sekä laaditaan niistä kokonaiskuva. Tutkimuksessa keskeisenä osana ovat konkreettiset infrahankkeet, joissa uusia keinoja ja toimintamalleja testataan.

Langattomat viestintäverkot – Toimintaympäristön kehitys ja liityntäpisteiden sijoittaminen asemakaava-alueilla, 2021

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa kuntien käyttöön opas sähköisen viestinnän palvelulaissa edellytettyjen liityntäpisteiden sijoittamisen yleisten ehtojen laatimiseen. Hankkeeseen osallistuivat KEHTO-kaupunkien lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto.

Suurten rakennushankkeiden kustannusarvioiden luotettavuuden parantaminen, 2022

Yhteishanke Väyläviraston kanssa. Hankkeessa tutkittiin talousraportoinnin ja työpajatyöskentelyn avulla useita Väyläviraston ja kaupunkien rakennushankkeita ja kehitettiin toimintamalli käyttöön otettavaksi suurten infrahankkeiden suunnittelun aikana täsmentyvien kustannusarvioiden viestintään.

Kertakäyttömuoviroskien koostumustutkimusmenetelmäkehitys ja koostumustutkimukset. 2021-2022

Esiselvitys kestävistä talviliukkaudentorjuntamateriaaleista, 2022

Hankkeessa tutkittiin laboratoriomittakaavassa vaihtoehtoisten liukkaudentorjuntamateriaalien teknisiä ominaisuuksia ja arvioitiin niiden soveltuvuutta liukkaudentorjuntaan.