KEHTO-kaupungit toteuttavat yhteisesti tärkeiksi arvioimiaan kuntatekniikan kehittämishankkeita keskeisten valtakunnallisten yhteistyökumppanien ja asiantuntijapalvelujen tuottajien kanssa. Tulokset ovat julkisia ja kaikkien osapuolten vapaasti hyödynnettävissä. Alla on listattu esimerkkejä toteutetuista ja käynnissä olevista projekteista.

 

Kuntien perusrakenteiden ja perusrakennepalvelujen rahoituksen, omistajuuden ja tuotannon innovaatiot (KUPERA)

» 2009-2012, rahoitus kaupungit ja Tekes

» Toteutus TKK/BIT Tutkimuskeskus ja TaY Johtamiskorkeakoulu

» Hankkeen yhtenä päätuloksena voidaan pitää KEHTO-foorumin toimintamallin luomista

» Loppuraportti: Huomispäivän infrastruktuuri. Näkökulmia kuntien teknisen toimen uudistamiseen. Acta nro 240 http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2734

 

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta edistävien suositusten antaminen hankintoihin (TUKEFIN), 2014

» Liikenneviraston kanssa yhteisessä projektissa tarkasteltiin infra-alan hankintojen merkitystä tuottavuuden ja vaikuttavuuden tavoittelun näkökulmasta sekä keinoja, joilla kehitystä saadaan eteenpäin

» Loppuraportti: Tuottavuus, vaikuttavuus ja julkiset hankinnat. https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lr_2014_tukefin_ebook_web.pdf

 

Kuntien infrarakentaminen, 2014

» Selvityksen toteuttivat VTT ja Tampereen ammattikorkeakoulu osana Infrarakentaminen muutoksessa -projektia

» Loppuraportti: Kuntien infrarakentaminen. https://projectsites.vtt.fi/sites/infra2030/www.vtt.fi/sites/infra2030/Documents/5_kuntien_infrarakentaminen.pdf

 

FiDiPRO: Governance of innovations in productivity improvement of publicly-funded   services  (TaY), 2014

 

Katujen ja viheralueiden korjausvelan määritysperiaatteet ja laskentamalli, 2012-2015

» Laskentamallin loppuraportti ja excel-työkalu https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2014/1629-korjausvelanlaskentaperiaatteiden-maarityshanke

https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/tekniikka/kadut-jayleiset-alueet/kadun-yllapito

» Suppea tarkentava jatkohanke valmistui 2/2017 https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2017/1817-katujen-korjausvelan-laskennankehittaminen

 

Tuottavuusmittareita kunta-alalle, tekninen toimi, 2014-2016

» http://www.kuntaliitto.fi/tuottavuusvertailu

 

Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta (OPUS), 2013-2015

» Tutkimushanke, Aalto yliopisto BIT

» Kaupunkipilotit: kaupunki-infran ylläpidon palveluiden tuotteistus (Turku) ja tontinmuodostuksen palvelujen tuotteistus (Pori)

» Kolme raporttia verkkojulkaisuina

 

HARKOinfra Kuntainfran palveluiden järjestäminen – Vaihtoehtojen edut ja haitat, 2015-2018

» Osa Kuntaliiton hankekokonaisuutta: Harkittua omistajuutta – työkaluja kuntatekniikan konserniohjaukseen (HARKO) Kuntainfran palvelujen tuotantotavat

 

Nuoria infratöihin & Liikenne- ja infra-alan osaamisen kehittäminen (LIKE), 2014-2017, jatkohankkeet 2018-2019 ja 2020-2021

» MANK ry:n koordinoima verkostohanke, www.infraosaaja.fi

 

Siltojen korjausvelan laskennan määrityshanke, 2016-2017

» Yhteinen selvitys Liikenneviraston kanssa

 

Kaivutyökäytäntöjen sujuvoittaminen ja yhdenmukaistaminen, 2016

» Esiselvitysraportti http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3358

 

Infraomaisuuden avoin innovaatioalusta (Infra-O),  2017-2018

» 11 KEHTO-kaupunkia ja Kuntasäätiö

» Keskittyy kahden infraomaisuuslajin eli katu- ja viheraluetietojen tietomallin (kaupunkimallin osa) ja rajapintojen määrittelyyn

» Kaikki keskeiset kaupungeille paikkatietojärjestelmiä toimittavat yritykset mukana

» Verkotettiin mukaan runsaasti avattavaa kuntainfradataa liiketoiminnassaan hyödyntäviä yrityksiä

www.kuntaliitto.fi/infra-o

 

Turvallinen liikenne 2025 –ohjelma

» Kaikki KEHTO-kaupungit osallistuivat vuosina 2017-2019 VTT:n koordinoiman Turvallinen liikenne 2025 -t&k-ohjelman rahoitukseen. Ohjelmassa toteutettujen projektien raporttilinkit löytyvät verkkosivulta http://www.vtt.fi/sites/tl2025

 

Perinteisten toteutusmuotojen kehittäminen (PETOKE), 2017-2019

Yhteishanke Liikenneviraston ja Infra ry:n kanssa

Projektissa paneuduttiin kokonaisurakan, suunnittele ja toteuta -urakan sekä hoitourakoiden käytäntöihin ja kehitettiin niitä useissa käytännön pilottihankkeissa. Kahden ensimmäisen teeman osalta menettelyistä ja niiden kokeiluista on nyt julkaistu raportit:

Projektista on aiemmin julkaistu myös kartoitusvaiheen raportti, joka kuvaa valikoituja ulkomaisia hankeprosesseja periaatetasolla ja paneutuu niihin ratkaisuihin, joilla parannetaan yhteistyöedellytyksiä.

Kalvotasoinen tulosyhteenveto: https://vayla.fi/-/perinteisia-urakointimallejakehitettiin-
tutkimusprojektissa-tulokset-positiivisia

 

Kaupunkimallin 3D-tietojen harmonisointi, 2019

https://www.3dkunta.fi/

 

Yhteisrakentamisen edistämisen verkostohanke (2019)

Hankkeen tavoitteena on tuoda KEHTO-kunnat, viranomaiset, operaattorit sekä verkostotoimijat yhteen määrittämään edellä mainittuja tekijöitä ja samalla pohtimaan yhteisrakentamiselle tavoitetilaa vuodelle 2030. Yhteisrakentamisen tavoitetilan määrittämisessä korostuu toimijoiden välisten roolien ja tarpeiden määrittäminen sekä eri tekniikkalajien suunnitteluprosessien mallintaminen hankkeiden yhteensovittamisen näkökulmasta.

Hankkeessa ovat mukana kaikki infrarakentamisen kannalta tärkeät tahot: KEHTO-kaupungit, teleoperaattorit (Telia, Elisa, DNA ja Finnet-liitto), Traficom, LVM sekä VVY, Ficom ja Energiateollisuus.

Yhteisrakentamisen edistämishanke, loppuraportti