Jäteveden sisältämä lämpö on merkittävä resurssi, jonka nykyistä tehokkaampaan hyödyntämiseen kohdistuu paljon kiinnostusta ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. (Kuva: HSY)

Jäteveden sisältämä lämpö on merkittävä resurssi, jonka nykyistä tehokkaampaan hyödyntämiseen kohdistuu paljon ja perusteltua kiinnostusta.

Jäteveden lämpö on samalla välttämättömyys jäteveden biologiselle käsittelylle, erityisesti typenpoistolle. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on käynnistänyt yhteishankkeen, jossa tutkitaan jätevesilämpöä yhteiskunnan lämpöenergiataloudessa.

Hanke on laatuaan ensimmäinen, jossa tutkitaan jätevesilämpöä yhteiskunnan lämpöenergiataloudessa jätevettä tuottavalta kiinteistöltä puhdistetun jäteveden purkuun asti.

Samalla huomioidaan jätevesilämmön vaikutus biologiseen typenpoistoon jätevedenpuhdistamoilla. Lähtökohtana tarkasteluissa on, että jätevedenpuhdistamot eivät voi lämmön talteenoton kustannuksella ryhtyä heikentämään jäteveden typenpoistoaan.

Kokonaisvaltaisen tarkastelun ja vertailun tavoitteena on tukea energianeutraaliuteen ja ympäristövaikutusten minimointiin pyrkiviä kaupunkeja sekä muita lämmön talteenoton parissa toimivia niiden päätöksenteossa.

– HSY:ssä tavoitteenamme on yhä lisätä uusiutuvan energian tuotantoa ja näin rakentaa kestävää kaupunkiympäristöä, toteaa vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred HSY:n tiedotteessa.

– Tässä yhteishankkeessa on tarkoitus nostaa esiin lämmön talteenoton kokonaisuus, jotta yhteiskunnan tehdessä mittavia investointeja ei päädyttäisi osaoptimoinnin kautta tehottomampaan ja ilmaston kannalta epäedullisempaan ratkaisuun, Fred sanoo.

Kokonaisuutta tutkitaan sekä pääkaupunkiseudulla että Turun seudulla hyvin laajalla yhteistyöllä, hän jatkaa.

Hankekonsortion pääpartnerina toimii HSY ja sen hankepartnereita ovat Turun seudun puhdistamo Oy, Turun Vesihuolto Oy, Turun Seudun Vesi Oy, Helen Oy, Fortum ja Turku Energia Oy. Muita yhteistyökumppaneita ovat Aalto-yliopisto, VTT, Fluidit Oy, AFRY Finland Oy sekä Gaia Consulting Oy, joilta hankekonsortio ostaa tutkimus- ja projektinhoitopalveluita.

Lämmöntalteenoton energiatase kaupungissa ja vaikutus jätevesien käsittelyyn -hankkeen kokonaisbudjetti on 481 000 euroa. Sille myönnettiin tukea 340 000 euroa ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen ja energiatehokkuuden hankehaussa.

Hankkeessa otetaan huomioon myös raakaveden lämmön talteenoton mahdollisuudet ja vaikutukset kokonaisuuteen. Raakavedellä tarkoitetaan pinta- tai pohjavettä, josta tuotetaan juomakelpoista talousvettä vedenpuhdistuslaitoksilla.

Hankesivut löytyvät täältä.

 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.