Liki puolet Suomen tuulivoimapotentiaalista sijoittuisi merelle. Kyse on vain potentiaalista. Kaikkea ei toteuteta. (Kuva Suomen tuulivoimayhdistys)

Suomen ympäristökeskuksen Tuulivoimapotentiaali Suomessa -raportissa arvioidaan, että Suomessa on potentiaalista tuulivoimakapasiteettia lähes 70 000 megawattia. Se on melkein kymmenkertainen määrä verrattuna vuoden 2023 loppuun mennessä toteutuneeseen hieman yli 7 000 megawatin tuulivoimakapasiteettiin.  

Selvityksessä on kartoitettu alueellista tuulivoimapotentiaalia sekä maa- että merituulivoimalle. Tunnistetusta tuulivoimapotentiaalista yli 40 000 megawattia on maatuulivoimaa, noin 17 000 megawattia Suomen aluevesille sijoittuvaa merituulivoimaa ja noin 10 000 megawattia aluevesien ulkopuoliselle Suomen talousvyöhykkeelle sijoittuvaa merituulivoimaa. 

Tuulivoimaa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla

Tuulivoimaloiden korkeuden kasvu ja teknologinen kehitys ovat vähentäneet tuuliolosuhteiden merkitystä tuulivoiman sijoittumisessa. Se on johtanut tuulivoimapotentiaalin kasvuun. Mahdollisuus lisätä tuulivoiman hyödyntämistä on linjassa Suomen hiilineutraaliustavoitteiden kanssa, kunhan se tehdään kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla. 

– Tuulivoimapotentiaalia voidaan arvioida eri tavoin. Kestävästi tunnistettu tuulivoimapotentiaali huomioi muut maankäyttömuodot ja on toteutettavissa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla, toteaa tutkija Kimmo Nurmio Suomen ympäristökeskuksesta. 

Tuulivoimapotentiaali Suomessa -raportissa on tunnistettu tuulivoimapotentiaali pääsääntöisesti vireillä olevien maakuntakaavojen ja niiden taustaselvitysten perusteella.  

– Kun maakuntakaavassa on osoitettu tuulivoimalle soveltuvia alueita, niitä on jo yhteensovitettu muiden maankäyttöintressien kanssa. Maakuntakaavoissa on huomioitu alueidenkäytön suunnitteluun liittyvät vaatimukset ja velvoitteet sekä arvioitu vaikutuksia, joten tunnistettu tuulivoimapotentiaali on melko kestävällä pohjalla. On hyvä myös huomioida, että kyse on vain potentiaalista, josta todennäköisesti toteutuu vain osa. Toteutuminen ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa, Nurmio sanoo. 

Tuulivoimapotentiaali jakautuu epätasaisesti eri alueille

Selvityksessä tuotetut maakuntakohtaiset tuulivoimapotentiaaliarviot osoittavat, että erot alueiden välillä ovat suuria ja ne kasvavat entisestään. Valtaosa tuulivoimapotentiaalista sijoittuu länteen ja pohjoiseen, jossa on myös suurin osa toteutuneista ja vireillä olevista tuulivoimahankkeista. Tuulivoimapotentiaalin epätasaista maantieteellistä jakautumista korostaa vielä merituulivoiman kehittyminen ja sen mahdollinen nouseminen varteenotettavaksi energiantuotantomuodoksi.  

Idässä tuulivoimapotentiaalia rajoittavat etenkin puolustusvoimien aluevalvontajärjestelmän tarpeet ja sähkön siirtokapasiteetti. Monissa itärajalle ulottuvissa maakunnissa, kuten Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, maakunnallisten suunnitelmien mahdollistama kapasiteetti keskittyy maakuntien länsiosiin. Eteläisissä maakunnissa merkittävänä tuulivoimapotentiaalin rajoituksena on tiivis yhdyskuntarakenne. 

– Tuulivoiman merkityksen kasvu lisää painetta sen alueellisen jakautumisen tasaamiselle. Etenkin Itä-Suomessa tulisi ratkaista tuulivoiman hyödyntämistä rajoittavia tekijöitä. Se osaltaan parantaisi näiden alueiden elinvoimaa, lieventäisi tuulivoiman keskittymisen haitallisia vaikutuksia ja hajauttaisi energiajärjestelmäämme, Nurmio toteaa. 

Maakuntakaavat ja maakuntien liittojen näkemys tulosten taustalla

Tuulivoimateknologian kehitys ja uuden potentiaalin ilmentyminen on johtanut suurimmassa osassa maakunnista uusien tuulivoima-alueiden kartoitukseen ja tuulivoima-alueita osoittavien maakuntakaavojen valmisteluun. Voimassa olevien maakuntakaavojen mahdollistama potentiaali on jo monin paikoin lähes kokonaan toteutunut tai varattu vireillä olevissa tuulivoimahankkeissa.   

Tuulivoimapotentiaali Suomessa -raportti perustuu vahvasti maakuntaliitoissa tehtyyn työhön, useisiin maakuntakaavoitusta palveleviin taustaselvityksiin ja tuulivoimapotentiaalia kuvaaviin paikkatietoaineistoihin. Selvityksessä maa-alueiden ja aluevesien tuulivoimapotentiaalia kuvaavat lähtökohtaisesti maakuntakaavojen tuulivoima-alueet. 

Raportti sisältää myös arvion maakuntakaavamerkintöjen ulkopuolelle sijoittuvasta paikallisesta tuulivoimapotentiaalista. Talousalueen tuulivoimapotentiaali on määritetty merialuesuunnitelman energia-alueiden sekä Merituulivoiman kehittäminen Suomen merialueilla -tutkimushankkeen tulosten perusteella. Tuulivoimapotentiaalin lisäksi selvitys tarkastelee tuulivoiman toteutumista vuoteen 2030 ja 2040 mennessä. 

Ympäristöministeriön tilaamaa selvitystä on ohjannut ohjausryhmä, jossa oli edustettuna ympäristöministeriön lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö, maakuntien liitot ja ELY-keskukset.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *