Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät Tampereella jo nyt. Tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen hillinnän rinnalle tarvitaan sopeutumista ja varautumista. (Kuva: Tampereen Kaupunki/Satu Aalto)

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät Tampereella jo nyt ja tulevaisuudessa niiden arvioidaan voimistuvan. Ilmastonmuutoksen hillinnän rinnalle tarvitaan sopeutumista ja varautumista. Mitä myöhemmin sopeutumistoimenpiteet aloitetaan, sitä kalliimmaksi se käy sekä taloudellisesti että inhimillisesti.

Tampereen kaupungin tilaaman selvityksen mukaan ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät kaupungissa jo tällä hetkellä ja tulevaisuudessa niiden arvioidaan voimistuvan entisestään. Ilmastonmuutoksen hillintä eli ilmastopäästöjen vähentäminen on ehdottoman tärkeää, mutta myös sopeutumistoimia on alettava tehdä nyt.

Sitowise Oy:n tekemä selvitys keräsi yhteen kaupungin jo tekemiä toimia ja kaupunkiin kohdistuvia ilmastoriskejä sekä niiden vaikutuksia. Raportti luo pohjan sopeutumistyön kehittämiselle kaupungissa.

– Mitä nopeammin sopeudumme ja varaudumme, sitä vähemmän hallitsematonta vahinkoa ehtii tapahtua. Mitä myöhemmin heräämme, sitä kalliimmaksi se käy sekä taloudellisesti että inhimillisesti, sanoo Tampereen kaupungin erityisasiantuntija Kaisa Mustajärvi kaupungin julkaisemassa tiedotteessa.

Tiivis kaupunkirakenne on hyvä ja huono

Kaupungin kasvu ja tiivistyminen lisäävät Tampereen alttiutta ilmastoriskien vaikutuksille. Samalla ne nostavat ilmastonmuutokseen varautumisen ja sopeutumisen tarvetta.

Tiivis kaupunkirakentaminen on usein ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta hyvä asia, koska se parantaa palveluiden saatavuutta ja mahdollistaa kestävämmän liikkumisen. Tiiviin kantakaupungin alueen huonona puolena on se, että se on sosiaaliselta, tekniseltä ja taloudelliselta kannalta monien ilmastoriskien keskittymä.

Esimerkiksi hulevesitulviin ja helleaaltoihin liittyvät vaikutukset kohdentuvat erityisesti Tampereen keskusta-alueelle. Toisaalta pohjoisen Tampereen maa- ja metsätalousvaltaiset alueet ovat haavoittuvimmissa asemassa esimerkiksi myrskytuhojen ja kuivuusriskin kannalta.

– Sopeutumis- ja varautumistoimien tulisi olla luonteva osa riskien hallintaa ja työtä on vietävä viipymättä eteenpäin. Tampereella onkin jo tehty satsauksia ilmastonmuutokseen sopeutumiseen – tästä esimerkkinä Vuoreksen luontopohjaiset hulevesiratkaisut, jotka muodostavat Pohjoismaiden suurimman hulevesien kokonaisuuden. Tampere voisi toimia sopeutumisen edelläkävijänä, sanoo Mustajärvi.

– Myös juuri julkaistu hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n raportti korostaa sopeutumistyön tärkeyttä. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo nähtävissä ja osa vaikutuksista on peruuttamattomia. Toisaalta raportin julkaisun yhteydessä nostettiin esiin se, että sopeutumisosaamisesta voi tulla Suomelle kansainvälinen vientituote.

Sopeutuminen pienentää ilmastoriskejä

Selvityksen mukaan ilmastonmuutos tuo Tampereelle useita erilaisia riskejä. Rankkasateiden, hulevesien ja vesistötulvien määrä kasvaa ja ne aiheuttavat vesiin ja vesien hallintaan liittyviä riskejä. Uudet taudit ja tuholaiset aiheuttavat riskejä sekä luonnolle että ihmisille. Ekosysteemimuutokset, kuten lajistomuutokset ja vieraslajit heikentävät luonnon monimuotoisuutta. Helteiden ja kuivuusjaksojen lisääntyminen vaikuttaa erityisesti ihmisten terveyteen ja ruuantuotantoon. Myrskyt ja niiden aiheuttaminen tuhojen mahdollisuus kasvaa.

– Lisäksi on joukko muita vaikutuksia. Esimerkiksi yleistyvät jäätymis-sulamissyklit lisäävät rakenteiden rapeutumista ja aiheuttavat ongelmia katujen talvikunnossapidolle. Talvikunnossapidon haasteet ovatkin olleet erityisen hyvin nähtävissä tänä talvena, sanoo Mustajärvi.

Sopeutumistoimiin kuuluvat myös huoltovarmuuden parantaminen ja ilmastonmuutoksesta aiheutuvaan maahanmuuttoon varautuminen.

Selvityksen mukaan sopeutumistyö on hyvin eri vaiheissa kaupungin eri toimialoilla eikä koko kaupungin kattavaa yhtenäistä sopeutumissuunnitelmaa ole vielä laadittu. Olisikin tärkeää saada sopeutumistyö osaksi koko kaupungin toimintaa laatimalla yhteinen sopeutumisstrategia sekä määrittelemällä toteutettavat sopeutumistoimet, vastuutahot ja seurantamenetelmät.

– Vuonna 2020 julkaistu Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartta keskittyi hillinnän toimenpiteisiin, mutta tänä vuonna julkaistavaan päivitykseen tullaan lisäämään paljon uusia sopeutumisen toimenpiteitä, kertoo Mustajärvi.

Tampereella käynnissä olevat ja suunnitellut sopeutumiseen liittyvät toimenpiteet jakautuvat viiteen eri teemaan: ennakointi ja valmiussuunnittelu, kaavoituksen ja rakentamisen ohjaus, vesienhallinta, viherrakenne sekä yhteistyö, arviointi ja seuranta.

Kaupungin erityiset vahvuudet sopeutumisnäkökulmasta liittyvät hulevesien hallintaan ja viherrakenteeseen, joihin liittyvissä toimenpiteissä Tampere on monelta osin jo varsin pitkällä.

Myös yleiskaavoituksessa ilmastonmuutokseen sopeutuminen on huomioitu kattavasti. Käynnissä oleva vaihekaavoitus tulee edelleen viemään Tampereen sopeutumistyötä eteenpäin erityisesti viherympäristön, vapaa-ajan palveluiden, kestävän vesitalouden, ympäristöterveyden ja yhdyskuntatekninen huollon osalta.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Tampereella 2022 (pdf) (4.91 Mt)

Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartta (pdf) (6.73 Mt)

Ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia ja riskejä Tampereella

  • Vaikutukset vesistöjen veden laatuun, kuten haitta-aineiden kuormituspiikit ja ravinnekuormituksen lisääntyminen
  • Vesistöjen vedenkorkeuden vaihtelun kasvu
  • Pohjavesien muutokset
  • Hulevesikuormituksen lisääntyminen talvella
  • Vahingot rakennuksille, infrastruktuurille, omaisuudelle ja ihmisille
  • Vaikutukset liikenteessä, energia-, jätehuolto- ja vedenhuoltoverkostoissa ja tietoliikenteessä
  • Ekosysteemivaikutukset
  • Vaikutukset maa- ja metsätalouteen
  • Maanvyörymä- ja eroosioriskin kasvu

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *