Päästötön työmaa pilotti Lukutorin hankinnassa käytettiin päästövähennyksiä aikaansaavia hankinnan kriteerejä. (Kuva: Suvi Suovaara/Ramirent)

Espoon kaupungin hankintatoimella on merkittävä rooli toimenpiteiden vaikuttavuuden toteuttamisessa. Se ostaa infraurakat ns. kokonaisurakoina, joihin (henkilö)työn lisäksi sisältyvät työmaakoneet, kuljetukset ja käytetyt materiaalit.

Espoossa allekirjoitettiin viime vuonna 2021 yhdeksän infraurakkaa, jossa oli mukana päästövähentämisen kriteerejä hankinnan minimivaatimuksena. Urakkakilpailutukset sujuivat ongelmitta ja tuloksena oli tavanomaisen määrän tarjouksia.

Urakalle lasketun hinta-arvion ja voittaneen urakkatarjouksen välistä eroa vertailtiin. Hiilineutraalisuuden tavoittelu ei tuonut lisähintaa päästöjä vähemmän tuottavalle ja kestävän kehityksen mukaiselle infran rakentamiselle. Kilpailu siis toimii samoin kuin perinteisin kriteerein hankitussa kokonaishintaurakassa.

Urakoitsijat ovat lähteneet ilmastotalkoisiin mukaan, Espoon kaupunki kertoo tiedotteessaan. On selkeästi nähtävissä muutos tahtotilassa ja valmiudessa vastata kysyntään vähäpäästöisyyden ja resurssiviisauden toteuttamisesta infratyömailla.

Yhteiskehittämistä on edistetty kaupungin pyrkiessä mahdollistamaan kiertotalouden ratkaisuja ja kouluttamalla urakoitsijoita ympäristön huomioimiseen toiminnassaan. Yritykset luovat samalla itselleen kilpailuetua, mikä varmistaa menestyksekästä liiketoimintaa tulevaisuudessakin.

Espoo aikoo olla hiilineutraali vuonna 2030.

Ilmastopositiiviset hankintakriteerit mukaan urakkakilpailutuksiin

Päästötön työmaa -konseptin pilotti, Suurpellon Lukutori katualueineen valmistui noin vuosi sitten. Lukutorilla lähdettiin toteuttamaan ympäristöystävällisempää infraurakoinnin hankintaa. Pidettiin markkinavuoropuhelua yritysten kanssa, jotta saadaan haastavat, mutta urakointiyritysten toimintakyvyn varmistavat, kriteerit rakennustyön kilpailutukseen.

Markkinavuoropuhelu-tilaisuudessa kerrottiin vähäpäästöisempien työmaakoneiden ja kuljetuskaluston saatavuudesta markkinoilla ja kannustettiin urakoitsijoita investoimaan puhtaampaan tulevaisuuteen. Tai vuokraamaan kriteerien mukaisia työmaakoneita- ja laitteita edistyksellisiltä konevuokrausyrityksiltä.

Myös nykyistä kalustoa voi ns. retrofitata eli muokata vähäpäästöisemmäksi. Mahdollisuuksia löytyy, ja kehittämiseen tukea voi saada kaupungin lisäksi valtiolta, jonka kanssa Espoo on sopinut julkisten hankintojen Päästöttömät työmaat -green dealin.

Urakkakilpailutuksessa on tähän mennessä käytetty seuraavanlaisia kriteerejä: Työmaakoneet ja kuorma-autot kulkevat fossiilittomasti tuotetuilla polttoaineilla ja ovat päästöluokitukseltaan vähintään Stage IV tai Euro 6 tasoa. Työmaalla käytetty sähkö on vihreää.

Käytettyjen kiveyskivimateriaalien kuljetukset saavat tuottaa vain tietyn määrän päästöjä ja purkukohteiden luonnonkiveyskiviä kierrätetään uusille työmaille. Purkubetonia tulee käyttää ennalta sovittu määrä infran rakentamisessa, jolloin vältytään neitseellisten luonnonkivimurskeiden käytöltä.

Jatkuvaa kehittämistä ja kokeiluja kiertotalouden edistämiseksi

Lukutorin pilottityömaalla testattiin kierrätyskasvualustoja, joissa käytettiin kiviaineksen lisäksi kompostimultaa ja biohiiltä. Myös uutta digitaalista ajoneuvojen seurantajärjestelmää pilotoitiin. Työmaakokouksissa ilmastokriteerien toteutumisen seuranta tuli osaksi työn laadun valvontaa.

Espoon väylän rakentamisessa laskettiin verifioidun laskentajärjestelmän avulla purkubetonimurskeen olevan hiilinegatiivinen. Merkittävien päästösäästöjen lisäksi säästettiin huomattava määrä euroja, kun vältyttiin neitseellisten luonnonkivimurskeiden hankinnalta.

Infran rakentamisen lisäksi tärkeää on sen kunnossapidon helppous ja siihen käytettävän kaluston vähäpäästöisyys. Jotta ilmastoystävälliset toimintamallit, suunnittelupöydältä ylläpitoon ja korjaukseen toimivat, tarvitaan digialustoja maa- ja kiviainesmassojen hyötykäytön ja logistiikan kehittämiselle sekä päästölaskentaa toimenpiteiden vaikuttavauuden todentamiselle.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.