Helsinki haluaa Malmin lentokenttäalueelle asuinalueen noin 25 000 helsinkiläiselle. Lentokenttäaktivistit muistuttavat, että Malmin lentoaseman menetyksen myötä voimakkaassa kasvussa olevalle kevyen kaluston liikelentotoiminnalle ei olisi enää sujuvasti palvelevaa lentokenttää maan talousveturina toimivalla pääkaupunkiseudulla. (Kuva: Ville Miettinen)

Helsinkiläisen Malmin lentokentän puolesta kampanjoiva Malmin lentoaseman ystävät ry on valittanut Uudenmaan ELY-keskuksen tekemästä uudesta päätöksestä Malmin lentoaseman suojeluasiassa.

Yhdistys vaatii, että YM kumoaa ELY:n kesäkuussa tekemän täydentävän päätöksen, jonka mukaan Malmin lentoaseman kokonaisvaltainen suojelu on mahdollista asemakaavoituksella maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella tavalla. Helsinki on kaavoittanut lentokenttäalueen asuntorakentamista varten.

Rakentaminen merkitsee lentotoiminnan päättyymistä Malmilla. Valtion vetäydyttyä Malmin lentokentältä lentokenttätoimintaa on ylläpitänyt yhdistys.

Huhtikuussa YM kumosi ELY-keskuksen 7.6.2018 tekemän Malmin lentoasemaa koskevan rakennussuojelupäätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Ministeriön mukaan päätöksestä ei käynyt laissa edellytetyllä tavalla ilmi, miten ELY-keskus on soveltanut rakennusperintölain soveltamisalaa koskevia säännöksiä ja mihin seikkoihin se on ratkaisunsa perustanut.

Nyt Malmin lentoaseman ystävät katsoo, että ELY-keskus ei noudattanut ympäristöministeriön palautuspäätöstä, vaan hienosääti perusteluitaan käytännössä koskematta aiempaan päätökseensä.

Yhdistys tulkitsee ministeriön huhtikuista päätöstä niin, että Malmin lentoasema on rakennusperintölaissa tarkoitetulla tavalla valtakunnallisesti merkittävä, ja jos yksikin rakennusperintölain 2.3 §:n edellytys täytyy, on sovellettava rakennusperintölakia. ELY-keskus katsoo, että kyseinen laki ei mahdollista käyttötarkoituksen suojelemista ja lakia sovelletaan vain, jos suojelua ei voi turvata maankäyttö- ja rakennuslailla. ELYn mukaan Malmin lentoaseman kokonaisvaltainen suojelu on mahdollista asemakaavoituksen avulla.

Yhdistys vaatii, että ympäristöministeriö kumoaa jälleen ELYn  väärän päätöksen, määrää asian uudelleen käsittelyn ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti oikeaa lakia soveltamalla ja tutkii esittelijöiden esteellisyyden.

– On selvää, että asiassa poliittinen paine on vahva. Viranomaisten tulee kuitenkin pystyä toimimaan objektiivisesti ja oikeiden lakien mukaan. Tämä on koko suomalaisen yhteiskunnan ja elämäntavan perusta, Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen sanoo tiedotteessa.

Yhdistys muistuttaa myös 1.9.2018 voimaan tulleesta Euroopan neuvoston puiteyleissopimus (Faro), jonka 9. artikla koskee kulttuuriperinnön kestävää käyttöä.

Lentokenttäalueen puolustajat ovat vedonneet muun muassa Malmin perinnearvoon. Kulttuuriperintökohteita karrtoittava Europa Nostra on nimennyt Malmin lentokentän Euroopan seitsemän uhanalaisimman kulttuuriperintökohteen joukkoon.
Faron sopimus tulisikin huomioidan ELY-keskuksen päätöksessä, lentokentän puolustajat katsovat.

– Näin myös asianosaisille, ainakin Malmin lentoaseman ystävät ry:lle ja Museovirastolle olisi tullut varata mahdollisuus tulla kuulluksi tämän sopimuksen merkityksestä käsillä olevassa tapauksessa. ELY-keskus ei ole järjestänyt asiassa uutta kuulemista, mikä on muuttuneessa tilanteessa väärin, yhdistys tiedottaa.

Yhdistys myös kritisoi ELY-keskuksen tuoretta ratkaisua siitä, että se ei ole huomioinut valtion ylimmän rakennusperintöasioiden asiantuntijaelimen, Museoviraston, viime marraskuussa antamaa lausuntoa, jonka mukaan ”asemakaavoituksen tavoitteet täyttää kenttä asuinkortteleilla tuhoaa historiallisesti ja rakennustaiteellisesti ainutlaatuisen monumentin huolimatta siitä, että pari rakennusta säilyisi ja kiitotietä hyödynnetään katulinjana”.

ELY-keskuksen tuoreen ratkaisun mukaan Malmin lentoaseman rakennetun kulttuuriympäristön arvot on turvattu Helsingin uudessa yleiskaavassa, jossa on lisäksi sovitettu yhteen eri intressejä ympäristöministeriön, Museoviraston ja Suomen Kuntaliiton 23.12.2009 laatiman muistion mukaisesti. Muistiossa käsitellään valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen huomioimista kaavoituksessa ja lupamenettelyssä.

– Muistion mukaan niiden oikeudellinen asema perustuu valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden oikeusvaikutuksiin, joista säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa, ELY-keskuksen tiedotteessa todetaan.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *