Ympäristönsuojelulainkokonaisuudistus on valmistumassa.

 

Ympäristönsuojelulain toisen vaiheen uudistus edistää
osaltaan ympäristölupaprosessien vauhdittamista. Esitys ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain
muuttamisesta annettiin eduskunnalle torstaina.

 

– Käsittely tehostuu ja luparuuhka vähenee
ympäristönsuojelusta tinkimättä. Tavoite on kohdistaa viranomaisten voimavaroja
järkevämmin, kertoo ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen.

 

Uudistus vähentäisi lupahakemusten määrää arviolta noin 20
prosenttia.

 

Viranomaisten voimavaroja halutaan kohdistaa ympäristön ja
sen pilaantumisen ehkäisemisen kannalta olennaisiin toimintoihin ja
tilanteisiin, joita ei ole riittävästi voitu ennakoida, kun alkuperäinen lupa
on myönnetty.

 

Ympäristöluvan varaisia toimintoja on Suomessa noin 18 000,
mikä on kansainvälisesti verrattuna paljon. Näistä valtion viranomaisten
luvitettavina ja valvottavina on noin 7000 laitosta ja kunnissa noin 11 000.

 

– Pitkät lupaprosessit hidastavat investointeja ja myös
ympäristön kannalta tärkeitä hankkeita, kuten uusiutuvan energian ja uusien ympäristöteknologioiden
käyttöönottoa, muistuttaa Grahn-Laasonen.

 

Automaattisesta tarkistamismenettelystä luovutaan

Nykyisin suurin osa lupa-asioista tulee vireille, koska
ympäristölupa ja sen määräykset täytyy aina tietyin määräajoin tarkistaa.

Uudistuksen myötä käytännössä automaattisesta
tarkistamismenettelystä luovutaan ja sen korvaa valvontaviranomaisen arvio
siitä, täytyykö lupaa muuttaa.

Arviointi kytketään jo nykyisinkin tehtävään säännölliseen
valvontaan, jolloin myöskään valvojan taakkaa ei lisätä kohtuuttomasti.

 

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan menettelyt yhdistyvät

 

Kun lupia voi hakea yhteisellä anomuksella, otetaan askel
kohti yhden luukun periaatetta. Tällä hetkellä joka vuosi noin 250 maa-ainesten
ottamista koskevaa toimintoa tarvitsee molemmat luvat.

 

Myös muutoksenhaku selkiytyy merkittävästi, kun mahdolliset
valitukset osoitetaan hallintovalituksena Vaasan hallinto-oikeuteen. Tähän asti
maa-ainesluvasta on pitänyt tehdä kunnallisvalitus alueen hallinto-oikeuteen ja
ympäristöluvasta taas hallintovalitus Vaasan hallinto-oikeuteen.

 

Samassa asiassa on saattanut olla vireillä valitus kahdessa
eri hallinto-oikeudessa samanaikaisesti.

 

Eläinsuojien ympäristölupamenettely kevenee

 

Eläinsuojien luvanvaraisuuskynnysten nostaminen mahdollistaa
uusien aiempaa suurempien yksiköiden perustamisen ja nykyisten maltillisen
laajentamisen ilman lupavelvollisuuden laukeamista.

 

Tavoitteena on siirtää nykyistä suurempien eläinsuojien
lupahakemusten käsittely aluehallintovirastoilta (AVI) kuntiin.

 

Eläinsuojat on merkittävin yksittäinen luvanvarainen
toimiala. Niiden osuus luvanvaraisista laitoksista on 42 prosenttia.

Ympäristölupamenettelyn kehittämistä koskevaa työtä tehdään
vaiheittain. Vuoden 2015 alussa aloitettavassa uudistuksen seuraavassa
vaiheessa selvitetään lupakäsittelyn käytäntöjen edelleen sujuvoittamista ja
luvanvaraisuuskynnysten laajempaa nostamista.

Lupaprosessien sujuvoittamista kartoittava työryhmää johtaa
ministeri Lauri Tarasti. Arviointityön on määrä valmistua 28.2.2015.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *