Valtioneuvosto antoi tänään uuden ympäristönsuojeluasetuksen, joka tulee voimaan 10. päivänä syyskuuta 2014. Asetus täydentää 1. syyskuuta voimaan tullutta uutta ympäristönsuojelulakia.

Asetus korvaa nykyisen ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000), johon uusi asetus kuitenkin pääosin perustuu. Asetuksella pannaan omalta osaltaan täytäntöön Euroopan unionin teollisuuspäästödirektiivin säännökset lupamenettelystä, parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) noudattamisesta ja luvanvaraisten toimintojen valvonnasta.
Säännöksillä velvoitetaan valtion lupa- ja valvontaviranomaiset noudattamaan uusia sääntöjä direktiivilaitosten lupakäsittelyssä ja valvonnassa. Direktiivilaitosten lupien tarkistamisessa noudatetaan asetuksessa säädettyjä määräaikoja, luvat perustellaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan noudattamisen osalta entistä tarkemmin ja valvonnassa toimitaan laadittujen suunnitelmien pohjalta niin, että toiminnan aiheuttamat riskit ympäristölle tiedostetaan ja nimetään ja valvonta perustuu niihin.
Lupaviranomaisten toimivaltaan muutoksia
Asetuksessa on keskeiset säännökset ympäristölupia myöntävien viranomaisten työnjaosta.
Lupaviranomaisten, eli kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten ja aluehallintovirastojen, lupatoimivaltaan tulee metsäteollisuutta, kemianteollisuutta, orgaanisia liuottimia käyttävää toimintaa sekä jätteiden käsittelyä koskevia muutoksia.
Aluehallintovirastoilta siirtyy kunnille noin 175 autopurkamon ympäristöluvan käsittely. Lisäksi suunnilleen yhtä monta kuntien toimivaltaan kuuluvaa sahalaitosta ja viilutehdasta siirtyy aluehallintovirastojen lupaharkinnan piiriin. Kunnilta aluehallintovirastojen lupatoimivaltaan siirtyy myös pesuainetehtaita sekä muutamia kymmeniä vaarallisia orgaanisia liuottimia käyttäviä laitoksia.
Jatkossa kunnat käsittelevät yhä isompia jätemääriä käsittelevien toimintojen ympäristölupia aluehallintovirastojen sijasta. Ammattimaista tai laitosmaista jätteen käsittelyä harjoittavien toimintojen toimivaltaraja nostetaan nykyisestä 10 000 tonnista 50 000 tonniin pilaantumattoman maa-aines-, betoni-, tiili- ja asfalttijätteen ja pysyvän jätteen osalta sekä muun jätteen osalta 20 000 tonniin vuodessa.
Asetuksella säädetään tarkemmin ympäristönsuojelulain 13 §:ssä tarkoitetusta suon luonnontilan muutoksen merkittävyydestä.
Lue lisää uudistuneesta ympäristönsuojelulainsäädännöstä myös 28.8. ilmestyneestä Kuntatekniikka-lehdestä.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *