Maa- ja metsätalousministeriö pyytää juhannukseen mennessä lausuntoja luonnokseen valtakunnalliseksi viemäröintiohjelmaksi. Kuntien toivotaan tuovan näkemyksensä luonnoksesta esille Kuntaliiton lausunnon kautta.

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut ohjelmaa yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Lausuntoja pyydetään ministeriöiden lisäksi Kuntaliitolta, Vesilaitosyhdistykseltä ja ely-keskuksilta.
Ohjelman valmistelu perustuu hallitusohjelman kohtaan, jonka mukaan yhdyskuntajätevesien puhdistusta tehostetaan laatimalla kansallinen viemäröintiohjelma sekä edistämällä siirtoviemärihankkeita. Taustalla on eduskunnan lausuma vuodelta 2010, jossa edellytettiin, että hallitus viimeistelee mahdollisimman pian valtakunnallisen viemäröintitukiohjelman riittävine määrärahatasokorotuksineen vähintään ympäristönsuojelulain muutoksen ja sen nojalla annettavan asetuksen voimaanpanolle asetettavan siirtymäajan loppuun.
Ohjelmatyön alkuvaiheessa toteutettiin tarveselvitys, jota varten MMM pyysi ely-keskuksilta haja-asutusalueiden viemäröinnin laajentamisen ja siirtoviemärien toteuttamisen tarvetta koskevat lähtötiedot. Ely-keskukset ovat tarveselvityksen laatimisvaiheessa olleet yhteydessä alueensa kuntiin.
Valtakunnalliseen viemäröintiohjelmaan esitettävien kohteiden tuli olla tukikelpoisia ja käynnistettävissä ennen 15.3.2016. Tarveselvityksen perusteella viemäröinnin piiriin saatettava talouksien yhteismäärä on noin 66 000 sekä hankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio noin 550 miljoonaa euroa. Esitettyjä hankkeita on yhteensä noin 1 200 kpl.
 
Tarveselvityksen mukaan suurin suhteellinen tukitarve on Lounais- ja Etelä-Suomen haja-asutusalueilla, missä asutus kasvaa ja kaupunkien läheisen maaseudun osuus on suuri. Vastaavasti Itä- ja Pohjois-Suomessa asutusta siirtyy vesihuoltoverkostojen ulkopuolelta jo rakennettujen verkostojen piiriin.
Luonnoksessa on ohjelman vaikutusten tarkastelussa on lähdetty siitä, että viemäriverkostojen laajentamiseen haja- asutusalueilla voidaan myöntää vuosina 2012-2016 valtion tukea nykytason mukaisesti, eli yhteensä 40 miljoonaa euroa (keskimäärin 8 miljoonaa euroa vuodessa). Viemäröintiohjelman kokonaisrahoitus ely-keskuksittain jakautuisi tarveperusteisesti. Yksittäisten hankkeiden tukemista koskevista päätöksistä vastaavat toimivaltaisina viranomaisina ely-keskukset.
 
Viemäröintiohjelman tarveselvityksen mukaan valtion tuen kysyntä jatkuu edelleen hyvin suurena samalla, kun valtion tukeen kohdistuu valtiontaloudellisista syistä säästöpaineita lähivuosina. Ohjelmaa on valmisteltu nykytason eli vuoden 2012 tukirahoituksen pohjalta. Valtion tuen määrä vahvistetaan vuosittain valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä.
 
Kuntaliitossa valtakunnallisen viemäröintiohjelman luonnoksesta annettavaa lausuntoa valmistelee yhdyskuntatekniikan päällikkö Kirsi Rontu ja kuntien toivotaan olevan häneen yhteydessä, mikäli haluavat esittää omia näkemyksiään annettavaan lausuntoon.
 
Paavo Taipale

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *