Torstaina lähti lausuntokierrokselle luonnos oppaaksi, joka sisältää keskeiset tiedot tuulivoimarakentamista koskevista suunnittelu-, arviointi- ja lupamenettelyistä sekä tuulivoimaloiden vaikutuksista.

Oppaassa tarkastellaan eri tilanteissa tarvittavia kaavoja ja lupia sekä vaikutusten arviointia. Lisäksi oppaassa käsitellään tuulivoimarakentamisessa huomioon otettavaa erityislainsäädäntöä ja eri viranomaisten asettamia rajoitteita.

Tuleva opas suunnataan pääasiassa viranomaisille, sillä esimerkiksi monet kunnat ovat nyt ensimmäistä kertaa tekemisissä tuulivoimarakentamisen kanssa. Oppaalla halutaankin kannustaa erityisesti kuntia laadukkaaseen suunnitteluun ja ohjaamiseen.

Oppaan avulla pyritään yhtenäistämään tuulivoimarakentamisen ohjauksen käytäntöjä Suomessa. Se on tehty tukemaan erityisesti kaavoituksesta, vaikutusarvioinneista ja luvista vastaavien viranomaisten sekä tuulivoimarakentajien työtä. Lisäksi oppaassa käsitellään kansalaisten tiedonsaantiin ja kuulemiseen liittyviä asioita. Tuulivoimahankkeen onnistunut läpivienti edellyttää lukuisten eri näkemysten yhteen sovittamista, jolloin avainroolissa on hyvä suunnittelu ja vuorovaikutus alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Ympäristöministeriö on valmistellut opasta vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Tuulivoimarakentamisen eri osapuolet ovat osallistuneet valmisteluun aktiivisesti ja esittäneet omia näkemyksiään ja ehdotuksiaan, joita ympäristöministeriö on pyrkinyt sovittamaan yhteen.

Suomen ilmasto- ja energiastrategian mukainen tuulivoimatuotannon merkittävä lisääminen lähivuosien aikana asettaa kaavoituksen, vaikutusten arvioinnin ja lupamenettelyjen laadulle ja sujuvuudelle merkittäviä vaatimuksia.  Tuulivoimarakentamisen ohjauksen keskeisenä tavoitteena on ehkäistä tuulivoimaloista luonnolle ja ihmisten elinympäristöille aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.

Oppaan luonnoksesta voi antaa lausuntoja 2. huhtikuuta asti. Opas viimeistellään lausuntokierroksen jälkeen saadun palautteen perusteella ja pyritään julkaisemaan kesäkuussa.

Ympäristöministeriö käynnistää samalla yhteistyössä Motivan kanssa kansalaisille tarkoitetun tuulivoimaa koskevan tietoaineiston valmistelun. Kansalaisten toivotaan kertovan otakantaa.fi -palvelun kautta, onko tuulivoimasta saatavilla tarpeeksi tietoa ja mistä tietoa tarvittaisiin kenties lisää.

Kommenttien ja kysymysten lisäksi keskusteluun toivotaan kokemuksia tuulivoimarakentamisesta. Keskustelu on avoinna 5. maaliskuuta – 6. huhtikuuta.

Antti Pulkkinen

Kansalaisfoorumi otakantaa.fi

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *