Tahkoluotoon rakennetaan neljä uutta voimalaa, joiden rakentamisalueella veden syvyys on 19–30 metriä. (Kuva: Paula Mäkeläinen / Hyötytuuli Oy)

Suomen Hyötytuuli Oy sai vesitalousluvan neljään merituulivoimalaan sekä tuulivoimaloita yhdistäviin ja mantereelle johtaviin merikaapeleihin Tahkoluodon edustalle Porin kaupungissa. Lupa sallii merialueen ruoppaamisen ja täytön, mutta määrää myös tarkkailemaan toiminnan vaikutuksia.

Luvitetut neljä merituulivoimalaa rakennetaan kahdessa vaiheessa. Ensin toteutetaan energiainvestointitukea saaneet kaksi merituulivoimalaa ja niiden kaapelointi. Hankkeessa pilotoidaan Suomen olosuhteisiin soveltuvaa vesirakentamista ja syvään veteen soveltuvaa perustusmenetelmää. Rakentamisesta saatuja tietoja ja kokemuksia tullaan hyödyntämään Tahkoluodon merituulipuiston laajentamisessa. Loput kaksi voimalaa rakennetaan samanaikaisesti laajennuksen kanssa aikaisintaan vuonna 2027.

Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeesta on tehty ympäristövaikutusten arviointi. Nyt luvitetulla hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä heikentäviä vaikutuksia Gummandooran saariston Natura-alueen suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin, lajeihin ja linnustoon. Hanke ei myöskään vaaranna vesien- ja merenhoidon tavoitteiden saavuttamista.

– Luvitetut neljä merituulivoimalaa muuttavat jonkin verran Tahkoluodon edustan meri-, luonnon- ja kulttuurimaisemaa, arvioi ympäristöneuvos Erja Tasanko Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

– Emme kuitenkaan pidä muutosta sellaisena, että se estäisi vesitalousluvan myöntämisen.

Voimala-alueiden syvyys vaihtelee 19 metristä 30 metriin. Myönnetyn luvan mukaan alueelta saadaan ruopata noin 105 000 m³ maata ja täyttää noin 210 000 m³. Merituulivoimaloiden enimmäiskorkeus on rajoitettu 310 metriin. Lisäksi aluehallintovirasto myönsi valmisteluluvan kahden merituulivoimalan ja kaapelikäytävien rakentamiseen sekä meriläjitysalueen käyttöönottoon ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

Aluehallintovirasto määräsi luvassa vedenlaadun, linnuston, vedenalaisen melun ja kalatalouden tarkkailun. Lisäksi luvan saajan täytyy korvata kaupallisten kalastajien edunmenetykset ja maksaa kalatalousmaksua ELY-keskukselle

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *