Vuonna 2021 käyttöönotettu Lohjan biokaasulaitos tuottaa vuodessa 40 GWh biokaasua. (Kuva: Gasum)

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n tietojen mukaan Suomessa on vireillä vuosina 2023-2026 uutta biometaanin tuotantokapasiteettiä yhteensä 740 gigawattituntia, josta yli puolet on raskaalle liikenteelle tarkoitettua nesteytettyä biokaasua. Loput biokaasusta, yhteensä 121 gigawattituntia, aiotaan hyödyntää lämmön ja sähkön tuotantoon.

Näiden investointihankkeiden taloudelliset vaikutukset ovat minimissään 428 miljoonaa euroa, ja työllisyysvaikutukset ovat reilu 700 pysyvää työpaikkaa biokaasulaitoksiin. Kaikkiaan laitoksissa kierrätettäisiin yli 2 000 000 tonnia erilaisia jätteitä sekä maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja.

Vireillä olevista biokaasulaitosinvestointihankkeista 17 on rakennusvaiheessa, joten niiden toteutuminen on todennäköistä. Näistä hankkeista 11 on maatilojen yhteyteen suunniteltuja biokaasulaitoksia. Nämä pitkällä investointiputkessa olevat hankkeet kasvattavat kotimaisen biometaanin tuotantoa 59 gigawattituntia sekä biokaasupohjaisen sähkön ja lämmön tuotantoa 72 gigawattituntia.

Suurin osa vireillä olevista biokaasulaitosinvestointihankkeista on siis suunnittelu- tai esiselvittelyvaiheessa. Täten lopullinen rakentamispäätös tehdään, kun investoinnin liiketoiminnalliset riskit ovat siedettävät, takaisinmaksuaika järkevä ja hanke on ylipäätänsä kannattava.

Hankkeiden toteutumiseen vaikuttaa erityisesti investointituen saatavuus, mutta myös biokaasun hinta- ja kysyntäodotukset, joissa on energiakriisin johdosta paljon epävarmuuksia. Myös epävarmuudet kansallisesta jakeluvelvoitteesta ja liikenteen päästövähennystoimista vaikuttavat erityisesti liikennekaasua tuottaviin laitosinvestointihankkeisiin. Ison biokaasulaitoksen rakentaminen ei tapahdu hetkessä, sillä rahoitushaun lisäksi aikaa voi kulua kaavoitukseen, ympäristövaikutusten arviontiin, rakentamis- ja ympäristölupiin. RRF-rahoitusta saavat hankkeet tulee saada toteutettua elokuuhun 2026 mennessä, mikä varmasti kirittää näiden hankkeiden toteutumista.

Kasvua jo vuodesta 2019

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2022 biometaanin tuotanto oli noin 200 GWh (+29 % vuoteen 2021 verrattuna) ja biokaasun tuotanto noin 713 GWh (-5 %). Yhteensä tuotanto oli 913 GWh (+1 %).

Vuonna 2022 biometaani tuotannon osuus biokaasun ja biometaanin kokonaistuotannosta on noin 22 %. Uutta biometaanin tuotantokapasiteettia on tullut erityisesti yhdyskuntien biojätteen ja puhdistamolietteen käsittelystä.

Vuosina 2021-2023 on kaikkiaan rakennettu uusia laitoksia 21. Näistä 12 on maatilakohtaisia biokaasulaitoksia, 5 yhdyskuntien biojätteen, 2 elintarviketeollisuuden sivuvirtojen ja 2 jätevesilietteen käsittelylaitoksia. Lisäksi kahden nykyisen laitoksen tuotantoa on kasvatettu laajennusinvestoinnein.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *