Kuntien ilmastosuunnitelma olisi mahdollista tehdä yhdessä alueen muiden kuntien kanssa ja siihen on luvassa avustusta. (Kuva: Shutterstock)

Ympäristöministeriö on lähettänyt ilmastolakia täydentävän esityksen lausuntokierrokselle. Laki velvoittaisi kunnat laatimaan ilmastosuunnitelman yksin tai yhdessä alueen muiden kuntien kanssa.

Lausuntoaika päättyy 3. elokuuta.

Ilmastolakia uudistetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa on valmisteltu ilmastolain kokonaisuudistus, jonka on tarkoitus tulla voimaan jo muutaman viikon kuluttua heinäkuun alussa.

Toisessa vaiheessa lakia täydennetään esityksellä, jossa kunnille tulisi velvoite laatia ilmastosuunnitelmat. Samalla selkeytettäisiin muutoksenhaun sääntelyä.

Kuntien ilmastosuunnitelmaan tulisi sisällyttää muun muassa tavoite kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisestä kunnassa sekä toimet, joilla päästöjä vähennetään.

Kunta voisi asettaa myös sopeutumisen ja nielujen tavoitteita ja toimia.

Maakuntien liitot voisivat joillakin alueilla sovittaa yhteen suunnittelua, jos kunnat valmistelevat yhteistä suunnitelmaa.

Esityksen yhtenä tavoitteena on vauhdittaa ilmastotyötä kunnissa, joissa työ ei vielä ole käynnistynyt tai edennyt pitkälle. 

Avustusta suunnitelman tekoon

Kunnille myönnettäisiin valtionavustusta ilmastosuunnitelman laatimiseen. Hallitus on sopinut kevään kehysriihessä, että kuntien ilmastosuunnitelmien tekemiseen varataan kolme miljoonaa euroa vuosittain.

Manner-Suomen 294:stä kunnasta 71 on aiemmin valmistellut oman ilmastosuunnitelman.

Uusi velvoite vaikuttaisi käytännössä erityisesti pieniin ja keskisuuriin kuntiin, sillä valtaosalla niistä ei ennestään ole ilmastosuunnitelmaa.

– Kunnilla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä kunnissa tehdään merkittäviä päätöksiä muun muassa maankäyttöön, liikennesuunnitteluun, energiantuotantoon ja hankintoihin liittyen, ympäristöministeriö huomauttaa tiedotteessaan.

Muutoksenhakua selkeytetään

Ilmastolakiin sisällytettäisiin selkeyttävä säännös muutoksenhausta.

Ilmastolaki ei sisällä säännöksiä siitä, miten valtioneuvoston päätöksiin voi hakea muutosta. Tämä on johtanut epäselvyyteen siitä, voiko ilmastopolitiikan suunnitelmiin hakea muutosta ja millä tahoilla olisi valitusoikeus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Säännöksen tavoitteena on lisätä lain selkeyttä ja edistää oikeusturvan toteutumista ilmastopolitiikkaa koskevassa päätöksenteossa.

Esityksen mukaan oikeus muutoksenhakuun olisi muun muassa sillä, jonka ”oikeutta, velvollisuutta tai etua ilmastonmuutoksen tai sen hillitsemisen vaikutukset tai siihen sopeutuminen voivat erityisellä tavalla koskea”.

Yleislain eli oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain mukaisesti muutoksenhakuun oikeutetut tahot voisivat valittaa ilmastolain mukaisista valtioneuvoston päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Ilmastolakia täydentävä esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *