Kankaan asuinalueen kohdalle toteutetaan uusi koskimainen jokiuoma, joka toimii kalojen nousureittinä. Se pyritään toteuttamaan mahdollisimman luonnonmukaisena uomarakenteena. (Kuva: Ramboll Finland Oy)

Jyväskylän kaupungilla on käynnissä Tourujoen kunnostushanke, jonka keskeisenä tavoitteena on palauttaa joki vesivoimalan toiminnan päättymisen jälkeen mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan, vaelluskalojen nousun ja lisääntymisen mahdollistaminen, sekä joen virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittäminen. Lisäksi alueen kulttuurihistorialliset arvot tulevat säilymään jokimaisemassa.

Hanke on valtakunnallisesti ainutlaatuinen, sillä se vaatii monia jokeen tehtäviä isoja rakenteellisia muutoksia, kuten muun muassa uuden koskiosuuden rakentamisen ja vanhan uoman leventämisen.

Tourujoki kunnostetaan noin kilometrin matkalta. Kaupunki on aloittanut Tourujoen kunnostuksen rakennesuunnittelun konsulttinaan Ramboll Finland Oy. Suunnitelmien on määrä valmistua tämän vuoden aikana.

Keskiössä vaelluskalojen nousu

Palokkajärven luusuaan rakennettavan pohjapato turvaa yläpuolisten vesistöjen vedenpinnan säilymisen nykyisellään. Joen vedenpinta laskee Palokkajärven ja Kankaan asuinalueen välillä ja joki muuttuu tällä kohtaa nykyistä monimuotoisemmaksi ja virtaamaltaan vaihtelevammaksi.

Erityisesti tällä osuudella soraistetaan taimenen kutualueiksi soveltuvia virranosia. Kiveämällä uomaa myös joen muissa osissa, luodaan suojapaikkoja eri-ikäisille kaloille sekä monipuolistetaan alueen virtauksia.

Kankaan asuinalueen kohdalle toteutetaan uusi koskimainen jokiuoma.

– Uusi uoma toimii kalojen nousureittinä, ja se pyritään toteuttamaan mahdollisimman luonnonmukaisena uomarakenteena, kertoo viherrakennuttaja Jarmo Toikkanen Jyväskylän kaupungilta.

Jokiuoman rakennetta ja pohjan materiaaleja suunnitellaan erityisesti järvitaimenen elinympäristövaatimusten sekä lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden pohjalta. Uusi uoma laskee vanhaan uomaan tulvakanavan alapuolelle, missä nykyisen voimalaitoksen kohdalla oleva pohjakynnys korvataan loivemmalla kalaluiskalla.

Järvitaimen, harjus, nahkiaiset, kivisimppu

Kalatie mitoitetaan ensisijaisesti järvitaimenelle, mutta pyritään mahdollistamaan myös harjuksen, pikkunahkiaisen, järvinahkiaisen ja kivisimpun nousu.

Kalannousun tulee olla mahdollista keski- ja alivirtaamien aikaan. Suunnittelussa pyritään löytämään ratkaisuja, joilla virtausnopeudet pysyvät mahdollisimman pieninä. Suunnitteluryhmä on moniammatillinen ja koostuu muun muassa vesistörakentamisen, kalabiologia, uomahydrauliikan, geotekniikan ja maisema-arkkitehtuurin ammattilaisista.

Rakennesuunnittelulla tarkennetaan yleissuunnitelmaa

Käynnistyneen rakennesuunnittelun lähtökohtana toimii yleissuunnitelma. Rakennesuunnittelu sisältää muun muassa geotekniset ratkaisut sekä Tourujoen ylittävän Kankaankadun kevyen liikenteen sillan uusimisen, uuden jokiuoman ja yläkanavan alueen tarkemman suunnittelun.

Lisäksi rakennesuunnittelun aikana tehdään tarkemmat suunnitelmat liittyen tulvakanavan levennykseen sekä pohjapadon ja Kankaan väliseen jokiosuuteen. Myös Tourujoen varren oleskelurantojen suunnitelmat tarkentuvat rakennesuunnittelun aikana.

Rakentamisen arvioidaan alkavan vuonna 2021. Alustava arvio rakentamisen kestosta on 2-3 vuotta. Toteutuksen kustannusarvio on yleissuunnitelman pohjalta noin 6 miljoonaa euroa. Jyväskylän kaupunki on saanut hankkeen rakennussuunnitteluun tukea Keski-Suomen ELY-keskukselta.

Suunnittelumateriaali löytyy myös verkosta.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *