Jätteenkuljetusjärjestelyissä kannetaan huolta muun muassa siitä, päätyykö kaikki jäte oikeaan paikkaan. (Kuva: Vantaan Energia)

Korkein hallinto-oikeus on tehnyt jätteenkuljetuksen järjestämisestä päätöksiä, joissa korostuu kuntien yhteisen jätelautakunnan rooli, myös yli kunnanvaltuuston päätösten.

Niin vanhan kuin uudenkin jätelain mukaan kunnan alueella jätteenkuljetus voidaan järjestää joko sopimusperusteisesti eli kiinteistöjen omistajat sopivat kuljetuksista palvelun tarjoajien kanssa, tai keskitetysti kunnan jäteviranomaisen järjestämänä. Kunnallinen jäteviranomainen voi käyttää kuljetusten järjestämisessä omaa tai kuntien yhteistä palvelun tarjoajaa tai kilpailuttaa yksityisellä toimijalla.

Laissa määrätään perusteet, joiden mukaan voidaan käyttää sopimusperusteista jätteenkuljetusta.

Kuntien yhteinen jätelautakunta toimii kunnallisena jäteviranomaisena, ja se ei ole sidottu kuntien päätöksiin. Jätelautakunnassa ovat edustettuina toimialueen kunnat.

 

Kuntien kanta ei sido

 

Hämeenlinnan yhteinen jätelautakunta oli päättänyt laatimiensa selvitysten perusteella, että jätteenkuljetus jatkossa hoidetaan kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena kuuden sellaisen kunnan alueella, joissa oli aiemmin ollut voimassa sopimusperusteinen jätteenkuljetus.

Osa jäsenkunnista oli päättänyt, että jätteenkuljetus järjestetään niiden alueella sopimusperusteisesti.

Valituksissa kyseenalaistettiin lautakunnan selvitykset sekä oikeus päättää asiasta vastoin kuntien kantaa. Sen katsottiin olevan vastoin kuntien yhteisestä jätelautakunnista tekemää sopimusta. Valitusten mukaan jätelautakunnan olisi pitänyt arvioida tilannetta enemmän kuntakohtaisesti.

Yhdessä valituksessa katsottiin, että jätelautakunnan esittelijän yhteistyö kuntien omistaman jätelaitoksen kanssa olisi tehnyt hänet esteelliseksi asiassa.

Jätelautakunnan päätöksen valmistelua moitittiin valituksissa asenteelliseksi ja perustuslain vastaiseksi.

 

Epätasa-arvoon huomiota

 

Lautakunnan päätöksen perusteluissa pidetään erityisen huolestuttavana kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen hintojen epätasa-arvoisuutta ja kuntalaisia syrjivää kohtelua palvelun saannin ja kilpailuttamismahdollisuuksien puuttumisen takia.

– Kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetusjärjestelmässä asiakkaalla ei ole mahdollisuutta tehdä viranomaiselle osoitettua maksumuistutusta tai kohtuullistamishakemusta, perusteluissa sanotaan.

– Kolmantena erityisen huolestuttavana asiana jätelain edellytysten täyttymisen suhteen voidaan pitää sitä, että kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetusjärjestelmässä on mahdollista, että kunnan vastuulle kuuluva jäte ei ohjaudu kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan. Tätä on myös tapahtunut. Kunnan järjestämässä kuljetuksessa se ei ole mahdollista, sanotaan Hämeenlinnan yhteisen jätelautakunnan päätöksen perusteluissa.

KHO totesi, että jätelautakunnalla oli oikeus päättää asiasta ja katsoi sen tekemät selvitykset riittäviksi. KHO:n mukaan kunnan harkintavaltaa jätteenkuljetusjärjestelmää valittaessa oli uudella jätelailla rajoitettu.

 

Lautakunta kunnioitti Salon tahtoa

 

Salon jätehuoltolautakunta oli päättänyt vastoin esittelijän kantaa, että Salossa jätteenkuljetus järjestetään sopimusperusteisesti. Salon kaupunki oli tätä esittänyt ja perustellut sillä, että jätteenkuljetus toimii hyvin voimassa olleessa sopimusperusteisessa muodossa.

Päätöksestä oli tehty useita valituksia. Niissä katsottiin, että päätös ei perustu niihin vaatimuksiin, joita laki edellyttää sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen käyttöön ottamiselle.

Valitusten mukaan voimassa ollut järjestely ei toimi hyvin. Valituksissa muun muassa katsottiin, että joillakin alueilla toimii vain yksi yrittäjä, eikä kiinteistön omistajalla ollut mahdollisuutta kilpailuttaa jätteenkuljettajia.

Jätehuoltolautakunta totesi lausunnossaan, että se halusi kunnioittaa jätelautakuntaa koskevaa kuntien välistä sopimusta, jossa on edellytetty, että kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen tulee noudattaa kunnan lausuntoa. Jätehuoltolautakunta katsoi, että kunnissa oli lausunnosta päätettäessä tarpeellinen ja riittävä tieto siitä, täyttääkö nykyään käytössä oleva kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä jätelain vaatimukset vai ei.

 

Sopimus ei syrjäytä selvitysvelvollisuutta

 

KHO kumosi Salon jätehuoltolautakunnan päätöksen. Se katsoi, että kuntien välisellä sopimuksella ei voda syrjäyttää hallintolain mukaista selvitysvelvollisuutta ja niitä uuden jätelain säännöksiä, joiden perusteella jätehuoltolautakunnan päätöksen lainmukaisuutta oli arvioitava.

KHO:n mukaan Salon valtuuston kanta ei sisältänyt riittävää selvitystä sille, että jätteenkuljetus voidaan järjestää sopimusperusteisesti.

KHO:n päätöksestä on luettavissa, että käsitys järjestelyn aiemmasta toimivuudesta ei ollut riittävä siitäkään syystä, että vaatimukset ovat muuttuneet.

KHO:n päätös Hämeenlinnan jätelautakunnan pääätöksestä tehdystä valituksesta

KHO:n päätös Salon jätehuoltolautkaunnan päätöksestä

 

 

 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *