Avoimeksi jäi kysymys siitä, tulisiko merkityksellinen sykintä ottaa huomioon valvonnassa.

Ministeriöiden valmistelema luonnos tuulivoimamelusta lähtee
tänään lausunnoille kuntiin.

Asetuksen mukaisilla ohjearvoilla pyritään varmistamaan,
että tuulivoimalat ja asutus olisivat riittävän etäällä toisistaan eikä melusta
aiheutuisi ihmisille terveyshaittaa. Näin kunnissa olisi nykyistä helpompi
kaavoituksella ohjata voimaloiden sijoittumista.

Ohjearvoja sovellettaisiin maankäytön ja rakentamisen
suunnittelussa sekä lupamenettelyissä ja valvonnassa.

– Tavoitteenamme on sijoittaa tuulivoimalat jatkossa niin,
etteivät asukkaat ja kesämökkiläiset kärsi niistä. On tärkeää tuottaa energiaa
uusiutuvilla luonnonvaroilla, mutta lopulta juuri ihmisten terveys on asetuksen
lähtökohta, sanoo ympäristöministeriön ylijohtaja Helena Säteri, joka johti
asetusluonnosta valmistellutta ministeriöiden välistä työryhmää.

Tuulivoimalan ääni poikkeaa merkittävästi esimerkiksi
tieliikenteen aiheuttamasta äänestä. Äänen leviäminen riippuu muun muassa
maaston pinnanmuodoista, kasvillisuudesta ja sääoloista.

Asetusta valmistelleessa työryhmässä jäi avoimeksi kysymys
siitä, tulisiko merkityksellinen sykintä ottaa huomioon valvonnassa. Kyseessä
olisi melun mittaaminen silloin, kun tuulivoimala on jo toiminnassa.

Nykyisin tuulivoimaloiden sijoittamisen ohjaamisessa käytetään
joko valtioneuvoston vuonna 1992 antamia yleisiä melutason ohjearvoja tai
ympäristöministeriön vuonna 2012 antamia tuulivoimarakentamisen melutason
suunnitteluohjearvoja. 

Uusi asetus yhtenäistäisi käytäntöjä tuulivoimalan ja
melulle alttiin kohteen välisen etäisyyden mitoituksessa.                           

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *