Tienpidon järjestämistapaa yksityisteillä tulisi joustavoittaa ja mahdollistaa myös uudenlaiset toimintamuodot. Valtion ja kuntien avustamasta tienpidosta olisi siirryttävä nykyistä selkeämmin tieosakkaiden ja muiden tienkäyttäjien maksamaan tienpitoon.

Selvitysmies on arvioinut liikenne- ja viestintäministeriön
pyynnöstä yksityistielain uudistamistarpeita. Yksityistiet ovat yksityisten
kiinteistöjen liikennetarpeita varten perustettuja teitä. Yksityistienpidosta
vastaavat tieosakkaat. Uuden yksityistielain tulisi korostaa näitä
perusperiaatteita.

Tieosakkaiden päätösvaltaa yksityistiensä käytöstä ja
säännöllisen käytön maksullisuudesta olisi selvitysmiehen arvion mukaan
lisättävä. Satunnaisen ulkopuolisen tienkäytön tulisi kuitenkin säilyä
pääsääntöisesti vapaana ja maksuttomana.

Avustuksia vain investointeihin, tiekunnat ja niiden
toimiala laajemmaksi

Uuden yksityistielain tulisi edistää entistä tehokkaampaa ja
taloudellisempaa tienpitoa. Yksityistienpitoa ei jatkossa perustettaisi
avustusten varaan. Investointiavustukset olisivat kuitenkin edelleen tarpeen.
Yksityistiet tulisi luokitella uudella tavalla niiden yhteiskunnallisen
merkityksen ja toiminnallisuuden perusteella. Tätä luokittelua käytettäisiin
mm. investointiavustusten kohdentamisessa.

Yksityisteiden valtionavustusjärjestelmät tulisi
selvitysmiehen mukaan yhdistää. Avustukset tulisi suunnata elinkeinoelämän ja
asutuksen sekä palvelujen kannalta merkittäville yksityisteille ja suurten
metsäalueiden runkoteille. Yksityistieasioiden ja yksityistielain siirtäminen
maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle tulisi selvittää.

Tiekunnista pitäisi pyrkiä muodostamaan suurempia
kokonaisuuksia, tiestökuntia. Uudenlaisille tiepalveluyrityksille syntyisi
mahdollisuuksia. Tiekunnille annettaisiin mahdollisuuksia hoitaa tienpidon
lisäksi muitakin alueen ja osakaskiinteistöjen infrastruktuuriin liittyviä
tehtäviä.

Valtio tai kunta voitaisiin ottaa tieosakkaaksi tapauksissa,
joissa ne toiminnallaan ohjaavat säännöllistä liikennettä yksityistielle.

Tielautakunnat lakkautettaisiin, tietoimitukset
Maanmittauslaitokselle

Uuden yksityistielain tulisi olla moderni ja selkeä ja sen
pitäisi ottaa huomioon esim. erilaisten sähköisten palvelujen kehittyminen. Sen
tulisi sisältää käytännönläheisiä, selkeitä säännöksiä yksityistien
tekemisestä, kunnossapidosta, hallinnon järjestämisestä ja tienkäytöstä. Uutena
asiakokonaisuutena yksityistielaissa tulisi säätää erilaisten johtojen ja
kaapeleiden sijoittamisesta yksityiselle tiealueelle.

Selvitysmiehen ehdotuksen mukaan kuntien tielautakunnat
lakkautettaisiin. Kaikki toimitustehtävät siirrettäisiin Maanmittauslaitoksen
tehtäväksi. Kuntien tehtävät vähenisivät jonkin verran.

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko pitää yksityistielain uudistamista välttämättömänä.

– Tämä selvitys sisältää lukuisia kehittämisehdotuksia, jotka tähtäävät tehokkaaseen tienpitoon. Alamme ministeriössä arvioida niitä, ja myös sitä millaisia lakimuutoksia ja kehittämistyötä ehdotukset edellyttävät ja millä aikataululla yksityistielain uudistus olisi mahdollista toteuttaa. Parhaillaan on käynnissä myös parlamentaarisen työryhmän työ liikenneverkon korjausvelan vähentämiseksi. Otamme huomioon nämä yksityistielain muutostarpeet siinäkin työssä, toteaa ministeri Risikko.

Vuonna 2012 annetussa valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa todettiin, että vähäliikenteisen tieverkon avustusjärjestelmiä pitää tarkastella ja tieverkkojen hallintaa virtaviivaistaa. Keskeisinä toimenpiteinä todettiin yksityisteiden avustusjärjestelmien ja -periaatteiden selkiyttäminen ja lainsäädännön päivitys.

Paavo Taipale​​

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *