Tulviin varautumiseen ja tulvavahinkojen vähentämiseen suunnitellaan 500 toimenpide-ehdotusta.

Suomen 21 merkittävää tulvariskialuetta koskevat ehdotukset kattavat
tulvien ennaltaehkäisyn, suojelutoimenpiteet, toiminnan
tulvatilanteissa, valmiustoimet sekä tulvan jälkeiset toimenpiteet.

Painopiste on vahinkojen ennaltaehkäisyssä ja varautumisessa. Paikoin
esitetään myös tulvasuojelutoimenpiteitä kuten penkereitä ja
tulvavesien pidättämistä.

Suunnitelmissa kaivataan nykyistä tehokkaampaa tiedottamista, jotta
asukkaat sekä ja julkiset ja yksityiset tahot voivat paremmin varautua
tulviin myös omatoimisesti.

Tulvavahinkoja voidaan ennaltaehkäistä järkevällä maankäytöllä sekä
rakentamisella. Tulvavesiä voidaan pidättää myös luonnonmukaisin keinoin
ja suojella riskikohteita tilapäisin tulvasuojeluratkaisuin. Lisäksi
ehdotetaan nykyisten vesistöjen säännöstelyiden kehittämistä ottaen
huomioon erilaisten tulvatilanteiden vaarat.

Tulvariskien hallinta ja vesien hoito
sovitetaan yhteen

Tulvariskien hallintasuunnitelmat vaikuttavat myös vesienhoidon
suunnitteluun. Suunnitelmissa on otettava huomioon alueelliset ja
paikalliset olosuhteet sekä vesienhoidon tavoitteet.

Vastaavasti tulvasuojeluhankkeet on esitettävä myös
vesienhoitosuunnitelmissa, jos ne vaikuttavat vesienhoidon
tavoitteisiin. Eri alueiden vesienhoitosuunnitelmat ovat samaan aikaan
kuultavina tulvariskien hallintaan laadittujen suunnitelmien kanssa.

– Esimerkiksi tulvavesien viivyttäminen peltoalueiden kosteikoissa ja
ojitetuilla soilla voi vähentää myös ravinnekuormitusta. Uusi
maaseutuohjelma sekä valmisteilla oleva Kansallinen metsästrategia
edistävät osaltaan tällaisia toimenpiteitä, toteaa valtiosihteeri Risto Artjoki maa- ja metsätalousministeriöstä.

Tulvariskien hallintasuunnitelmat valmisteltiin maa- ja
metsätalousministeriön nimeämissä tulvaryhmissä, joissa oli edustajia
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY-keskus) sekä
maakuntien liitoista, kunnista ja pelastustoimesta.

Valmisteluun osallistui myös alueiden asukkaita, yrittäjiä sekä muita
etutahoja. Tulva-asiantuntemusta työhön tuovat ELY-keskukset, joita
avustaa Suomen ympäristökeskus ja Tulvakeskus.


Suunnitelmaehdotukset verkossa


Kartta merkittävistä tulvariskialueista

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *