Useimpien tutkimuksessa mukana olleiden suurempien kaupunkien asukkaat olivat aiempaa tyytyväisempiä asuinkuntansa yhdyskuntateknisiin palveluihin. Talousveden laatuun, järjestettyyn jätehuoltoon ja pelastustoimeen oltiin erityisen tyytyväisiä.

Keväällä 2014 tehtyyn kyselytutkimukseen saatujen vastausten perusteella näyttää siltä, että asukkaiden tyytyväisyys teknisiin palveluihin on keskimäärin parantunut viime tai toissa vuonna tehtyyn edelliseen tutkimukseen verrattuna. Joissakin kunnissa kaikkien kysyttyjen palvelujen osalta tilanne on joko parantunut tai pysynyt ennallaan.
Huomionarvoisimmat näistä kunnista lienevät Espoo ja Helsinki, joissa molemmissa asukkaiden palvelukokemus lähes kaikissa kysytyissä palveluissa oli parantunut. Suurimmissa kaupungeissa yleisestikin tyytyväisyys oli parantunut.
Eniten tyytymättömyyttä toimialan yksittäisistä palveluista näyttäisi aiheuttavan vaarallisten jätteiden keräyspisteiden sijainti sekä asuinalueen lähimetsien kunto ja hoito. Tyytyväisyys katujen kunnossapitoon liittyviin palveluihin yleisesti näyttäisi olevan tutkimuksessa muita palveluja vähäisempi.
Vastauksia tulkittaessa on otettava huomioon esimerkiksi vuoden sade- ja lumiolosuhteet. Tuloksista voi tehdä johtopäätöksiä lähinnä saman kunnan eri vuosien tulosten kesken, ei niinkään eri kuntien välillä. Asukkaat ovat tottuneet eri kunnissa erilaiseen palveluun, joten todellisuudessa samantasoisesta palvelusta voi yhdessä kunnassa saada selvästi paremman pistemäärän kuin toisessa.
Jäte- ja vesihuoltoon ollaan tyytyväisiä
Erityisen tyytyväisiä asukkaat näyttävät olevan paperinkeräyspisteiden sijaintiin, järjestettyyn jätteenkuljetukseen ja vesihuoltolaitosten toimittaman talousveden laatuun. Nämä olivat sammutus- ja pelastuspalvelujen lisäksi jokseenkin ainoat palvelut, joiden arvosana oli viisiportaisella asteikolla pääsääntöisesti vähintään neljä.
Suurimmat erot tutkimuskuntien kesken oli puistojen hoidon asukastyytyväisyydessä (kun jätetään huomiotta yhden kunnan selvästi muita alempi tyytyväisyys veden laatuun). Pienin vaihtelu kuntien välillä näyttäisi olevan tyytyväisyydessä pelastustoimeen. Tätä selittänee suurelta osin pelastustoimen alueellinen organisointi sekä palvelujen vahva normiohjaus.
Kun kysyttiin katujen osalta tärkeimpiä kunnan panostuskohteita, nousivat päällysteiden kunto ja lumenpoisto kaduilta sekä jalkakäytäviltä ja pyöräteiltä selvästi kärkeen jokseenkin kaikissa tutkimuskunnissa. Puistoissa kohennusta kaivattiin erityisesti penkkeihin ja lasten leikkipaikkoihin ja puistojen viihtyvyyttä parannettaisiin selvästi eniten siivousta tehostamalla – kaupungista riippumatta.
Asukkaiden mielipiteitä yhdyskuntateknisistä palveluista tutkittiin yhteisesti ensimmäisen kerran vuonna 1992. Tänä vuonna tutkimuksessa oli mukana 28 kuntaa, lähinnä suurempia kaupunkeja. Suurista kaupungeista Lahti ja Vantaa eivät osallistuneet tähän tutkimukseen.
Tutkimuksen toteutti FCG Konsultointi Oy postikyselynä huhti-toukokuussa ja siihen oli mahdollisuus vastata myös verkossa. Kunnat valitsivat itse otoskoon. Vastauksia saatiin yhteensä runsaat 9  000.
Lue lisää Yhdyskuntatekniset palvelut 2014 -tutkimuksen tuloksista torstaina 2.10. ilmestyvästä Kuntatekniikka-lehdestä.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *