Ympäristöministeriö pyytää 26.8.2014 mennessä lausuntoja luonnokseen hallituksen esitykseksi, jonka tavoitteena on kilpailun edistäminen kaupan ja asuntorakentamisen aloilla maankäyttö- ja rakennuslakiin tehtävillä muutoksilla.

Uudistuksilla pannaan toimeen hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa. Esitysluonnoksessa kilpailun edistämisen näkökulma sisällytetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin alueidenkäytön suunnittelun tavoitteisiin ja kaavojen vaikutusten arviointiin kaikilla kaavatasoilla sekä asemakaavan laatimisharkintaa koskeviin säännöksiin.

Kilpailun toteutumisen kannalta keskeistä on riittävä ja kysyntää vastaava tonttitarjonta kunnassa. Eheää yhdyskuntarakennetta ei kuitenkaan jatkossakaan saa vaarantaa eikä lisätä kuntatalouden kustannuksia.

Maankäyttö- ja rakennuslainsäädännöstä puuttuu nimenomainen säännös kunnan maapolitiikan harjoittamisesta. Maankäyttö- ja rakennuslakiin esitetään lisättäväksi säännös, jonka mukaan kunnan on huolehdittava yhdyskuntien kehittämisen edellyttämästä maapolitiikan hoidosta.

Maankäyttö- ja rakennuslaista tehdyn kokonaisarvioinnin mukaan vuonna 2011 voimaan tulleet vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin ohjausta koskevat säännökset ovat yhä perusteltuja. Arvioinnissa kuitenkin todettiin, että tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa koskevan siirtymäsäännöksen soveltamisessa on ollut ongelmia. 

 

Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupat olisivat tulossa vähittäiskaupan suuryksikköjä koskevan sääntelyn piiriin siirtymäkauden jälkeen 15.4.2015 alkaen. Esitysluonnoksen mukaan siirtymäaikaa kuitenkin nyt pidennettäisiin kahdella vuodella eli 15.4.2017 saakka.

Luonnos hallituksen esitykseksi

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *