Hallitus arvioi hyväksymänsä rakennepoliittisen ohjelman toimenpiteiden vähentävän kuntien menoja teknisellä ja ympäristösektorilla noin 150 miljoonaa euroa. Tästä vajaat puolet on määrä saada kokoon joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tehostamisella.

Hallitus haluaa edistää kuntien matkojen yhdistämiskeskuksien perustamista lainsäädäntöä kehittämällä. Tavoitteeksi asetetaan kymmenen prosentin säästöt joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten kustannuksiin. Matkojen yhdistämiskeskuksilla voitaisiin hallituksen mielestä saavuttaa merkittäviä säästöjä etenkin harvaan asutuilla alueilla. Julkisen paikallisliikenteen ja sen tukemisen, koulu- ja oppilaskuljetusten, sairasvakuutuskorvattavien matkojen sekä vanhus- ja vammaiskuljetuksien yhdistämisen arvioidaan tuovan kustannussäästöjä kunnille yhteensä 70 miljoonaa euroa.
 
Kunnilla on runsaasti valvontatehtäviä, jotka pohjautuvat muun muassa terveydenhuoltolakiin, terveydensuojelulakiin, ympäristöterveydenhuollosta annettuun lakiin, tupakkalakiin, alkoholilakiin, kuluttajaturvallisuuslakiin ja jäte lakiin. Monista valvontatehtävistä voidaan periä maksu. Rakennepoliittisessa ohjelmassa todetaan, että kunnan valvontatehtävät selvitetään kattavasti ja tavoitteena on karsia niitä. Selvityksessä arvioidaan valvontatehtävistä aiheutuvat kuntien kustannukset. Valvontatehtäviä voidaan siirtää suuremmille kuntayksiköille tai valtion vastuulle. Valvontatehtävien purkamisella voitaisiin saavuttaa karkeasti arvioituna enintään muutaman kymmenen miljoonan euron nettosäästö.
 
Hallitus haluaa vahvistaa kunnan rakennusvalvonnan asiantuntemusta ja yhtenäistä toimintatapaa kokoamalla rakennusvalvonnan isommiksi ylikunnallisiksi yksiköiksi. Uudet rakennusvalvontayksiköt kattaisivat toimintansa täysimääräisesti lupamaksuilla. Uudistus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2016 aikana ja sen nettotulovaikutuksen arvioidaan olevan 24 miljoonaa euroa. Tästä kaksi kolmannesta saavutettaisiin maksujen korotuksilla.
 
Pelastustoimen hallintoon on tarkoitus toteuttaa rakenneuudistus vähentämällä pelastustoimen alueita 22:sta 11:een lähtökohtaisesti ensi vuonna voimaan tulevan poliisilaitosaluejaon mukaisesti. Tällä arvioidaan säästettävän 7,5 miljoonaa euroa.
 
Hallitus päätti myös, että kuntien suunnitteluvelvoitetta vesihuoltolaissa kevennetään. Eduskuntakäsittelyyn pian menossa olevan vesihuoltolain uudistamisen yhteydessä poistetaan kunnan lakisääteisen vesihuollon kehittämissuunnitelman laatimis- ja ylläpitovelvoite. Näin arvioidaan säästettävän pari miljoonaa euroa.
 
Katuverkoston kunnossapidon tehostaminen sekä yksityisteiden rakentamiseen, rahoitukseen ja ylläpitoon liittyvien kuntien tehtävien uudelleen järjestelyllä arvioidaan säästettävän 5 miljoonaa. Toimenpiteitä ei tarkemmin määritellä.
 
Hallitus päätti niin ikään selvittää ympäristönsuojelun luvanvaraisuuskynnyksen muuttamista. Toiseksi selvitetään, voidaanko joitakin toimintoja siirtää lupamenettelystä rekisteröinnin piiriin. Kuntien ympäristölupamenettelyn sähköistäminen aloitetaan. Uudistus toteutetaan ympäristönsuojelulain ja –asetuksen sekä eräiden muiden säädösten uudistamishankkeen toisen vaiheen yhteydessä ja arvioitu säästö on 3,5 miljoonaa.
 
Valmisteilla olevassa hallituksen esityksessä ympäristösuojelulain uudistamisesta tullaan esittämään ympäristönsuojelun laitosvalvonnan muuttamista maksulliseksi. Kunta voisi periä maksun laatimaansa valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikatarkastuksista ja muusta säännöllisestä valvonnasta sekä tarkastuksista. Ensisijaisena tavoitteena on tehostaa ympäristönsuojelun jälkivalvontaa. Arvioitu vuosittainen maksutulojen lisäys olisi runsaat kolme miljoonaa euroa.
 
Paavo Taipale

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *