Kuntatalouden lähivuosien sopeutustarve on ohjelman mukaan talouskehityksestä riippuen 300-800 miljoonaa euroa vuodessa. Taloudellisen toiminnan ollessa nyt vaimeaa kuntien merkittävää investointitoimintaa on kohtuullisessa määrin jatkettava.

Kuntaliitto ehdottaa torstaina hyväksymässään sopeutusohjelmassa, että kuntien rakennusten kosteus- ja homevauriokorjauksiin varataan valtion kevään 2013 lisätalousarviossa 200 miljoonaa euroa kuluvalle vuodelle. Valtion tuki olisi rakennusaikaista ja 20 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Vastaavaa vuosittaista tukea vaaditaan ohjelmassa myös vuosille 2014-2017.
 
Tuki kohdennettaisiin ensisijaisesti päiväkotien, koulujen ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten korjauksiin. Tuen ehtona olisi, että hankkeet perustuvat asiantunteviin tutkimuksiin, suunnitelmiin ja toteutus riittävään valvontaan.
 
Kuntien toimitilojen kokonaiskehittämisen ratkaisuina olisivat innovatiiviset toimitilastrategiat, jotka perustuvat omistajapoliittisiin linjauksiin ja omistajaohjaukseen, kuntien toimialojen tiiviiseen yhteistyöhön, innovatiiviseen palvelutuotantoon ja siihen liittyviin prosesseihin sekä kuntarajat ylittävään yhteistyöhön.
 
Tukea saisi rakennuskannan kuntoselvityksiin, toimitilastrategioiden laadintaan sekä korjausten suunnitteluun ja toteutukseen. Tuki kohdennettaisiin koko rakennuskantaan kuitenkin ensisijaisesti päiväkotien, koulujen ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin. Tuen ehtona on, että kunnan koko rakennuskannan kunto ja korjaustarve on selvitetty ja kuntaan on laadittu toimitilastrategia, jossa on huomioitu kunnan pitkäntähtäimen palvelutarpeet, prosessit, toiminnot ja niiden pohjalta saadut tilatarpeet.
 
Edellä mainituilla panostuksilla pystyttäisiin kuntien rakennuskannan sisäilmasto-ongelmat ja kasvava korjausvelka saamaan osaltaan hallintaan ja parantamaan energiataloutta sekä luomaan edellytykset kuntien omalle pitkäjänteiselle ja ennakoivalle kiinteistönpidolle.
 
Tukea tontti- ja asuntotuotantoon
 
Kuntaliitto ehdottaa myös, että kuntien infrainvestointien sekä asuntotuotannon vauhdittamiseksi laaditaan pikaisesti valtion ja kuntien yhteinen toimenpidepaketti, jossa sovitaan vastuista, rahoituksesta ja velvoitteista.
 
Kunnan tonttituotantoa tulee edistää valtion avustuksilla. Infra-avustusten tason tulee olla riittävä, vähintäänkin Asuntopoliittisessa toimenpideohjelmassa esitetty 15 miljoonaa euroa. Elvytystoimena tarvittaisiin määräaikainen infra-avustus peruskorjaukseen, joka suunnattaisiin muillekin kuin MAL-seuduille.
 
Tällainen avustus helpottaisi merkittävästi tonttien saattamista rakennuskelpoiseksi ja lisäisi erityisesti täydennysrakentamista. Tämä olisi myös työllisyyden kannalta tehokas toimi.
 
Ns. pienten liikennehankkeiden rahoitukseen on suunnattava riittävästi rahoitusta. Tämä voi tapahtua aikaistamalla Liikennepoliittisen selonteon linjaamaan vuonna 2016 suunniteltua vuosittaista 100 miljoonan euron siirtoa kehittämishankkeista pieniin investointeihin ja ylläpitoon.
 
Liiton sopeutusohjelman mukaan erityisen tärkeää on myös kuntien veropohjan laajentaminen. Jäteveron tuotto tulee siirtää kunnille 1.1.2014 alkaen. Kiinteistöveron tietokannat, rekisterit ja arvostukset saatetaan ajan tasalle, korotetaan kiinteistöveron ylärajoja sekä laajennetaan veropohjaa kaivostoimintaan tai vaihtoehtona kohdennetaan kunnille osuus kaivosmaksun tuotosta. Sopeutusohjelman mukaan kuntien liikenteen vastuista, kustannuksista sekä liikenneverojen kohdentumisesta käynnistetään selvitys.
 
Paavo Taipale

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *