Valtioneuvosto päätti suuria polttolaitoksia koskevasta kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta.

Valtioneuvosto on päättänyt suuria, polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitoksia koskevasta kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta, joka koskee ajanjaksoa 1.1.2016-30.6.2020.

Päätöksen mukaan toiminnanharjoittajilla on velvoite vähentää polttolaitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjä. Suunnitelmaan kuuluville laitoksille asetetaan vuosittaiset päästöjen enimmäismäärät, joiden on vähennyttävä lineaarisesti vuodesta 2016 vuoteen 2019.

Suunnitelman mukaisissa polttolaitoksissa on toteutettava sellaisia päästöjen vähennystoimia, joilla voidaan varmistaa, että laitokset noudattavat teollisuuspäästödirektiivin liitteen V mukaisia päästöraja-arvoja 1.7.2020 alkaen. Suunnitelma mahdollistaa merkittävien investointien porrastamisen laitoksissa 3-4 vuoden ajalle.

Suunnitelma koskee 74 polttolaitosta, joista 10 on kaasuturbiineja. Laitosten on suunnitelmakauden ajan noudatettava rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten päästöraja-arvoja, jotka perustuvat vuoden 2015 lopussa voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksiin, eikä ole odotettavissa, että suunnitelmaan kuuluvien laitosten kokonaispäästöt todellisuudessa kasvavat siitä, mitä ne olivat vuonna 2010.

Kansallisella siirtymäsuunnitelmalla ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Ympäristöministeriö seuraa ja valvoo suunnitelman toteutumista vuosittain toimitettavien tietojen perusteella ja voi tarvittaessa muuttaa suunnitelmaa siihen sisältyvien tietojen tarkistamiseksi. Ministeriö voi myös tehdä ehdotuksen valtioneuvostolle suunnitelman muuttamisesta tai peruuttamisesta, jos näyttää siltä, että suunnitelmaa ei noudateta.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *