Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi lähti lausuntokierrokselle. Uudistus vastaa muun muassa tarpeeseen tiukentaa kaivostoiminnan ympäristösääntelyä.

Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi on lähtenyt lausunnoille. Ehdotuksella päivitettäisiin ympäristönsuojelulaki vastaamaan EU:n lainsäädäntöä ja Suomen nykyisen perustuslain vaatimuksia. Ympäristönsuojelulain uudistaminen on kirjattu hallitusohjelmaan.

Ehdotetuilla muutoksilla turvattaisiin ympäristöarvoja, torjuttaisiin ilmastonmuutosta ja ehkäistäisiin jätteen syntyä.

Ympäristönsuojelulain uudistuksella vastataan myös tarpeeseen tiukentaa kaivostoiminnan ympäristösääntelyä. Valvontamaksuja koskevilla ehdotuksilla edistetään toiminnanharjoittajien vastuuta osallistua valvonnan kustannuksiin.

Uudistus selkeyttäisi ympäristölupajärjestelmää ja lisäisi sen suunnitelmallisuutta. Lain soveltamisala, keskeiset periaatteet ja velvollisuudet säilyisivät pääosin ennallaan.

Teollisuuspäästödirektiivi Suomen lakiin

Yksi uudistuksen keskeisistä tavoitteista on tuoda EU:n teollisuuspäästödirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivi tulisi panna täytäntöön viimeistään 6.1.2013, mutta Suomi tulee myöhästymään aikataulusta.

Uudistettu ympäristönsuojelulaki toisi Suomen lainsäädäntöön direktiivin mukaisten suurten laitosten lupaharkinnan erityissäännökset. Laitosten tulisi muun muassa noudattaa parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmiä, jotka vahvistetaan Euroopan komission päätöksellä.

Tavoitteena on parhaan käyttökelpoisen tekniikan avulla vähentää ympäristöhaittoja kuten päästöjä, jätteitä, vedenkulutusta sekä energian ja materiaalien kulutusta.

Suurten laitosten tulisi jatkossa myös laatia niin sanottu perustilaselvitys, jos laitoksen toimintaan liittyy vaara maaperän tai pohjaveden pilaantumisesta. Selvitys toisi uutta tietoa maaperän tai pohjaveden tilasta.

Luonnonarvot paremmin huomioon

Lakiehdotus lisäisi ennakoivuutta, sillä se mahdollistaisi toiminnan sijoituspaikan luonnonarvojen nykyistä paremman huomioinnin lupamenettelyssä.

Uudistuksen myötä sijoituspaikan valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävät luonnonarvot voitaisiin ottaa huomioon silloin, kun lupaa harkitaan. Näin toiminnanharjoittajalla olisi jo hankkeen suunnitteluvaiheessa tiedossa, soveltuuko tietty paikka tarkoituksiin vai ei.

Nykyisellään luonnonarvot voidaan ottaa lupaharkinnassa huomioon vain, jos niitä uhkaa turmeltuminen päästön aiheuttaman pilaantumisen kautta tai sijoituspaikan luonnonarvot on suojeltu esimerkiksi luonnonsuojelulain nojalla. Uudistuksella haluttaisiin korjata tilanne, jossa ympäristölupaa haetaan vielä kaavoittamattomalle alueelle, jolloin sijoituspaikan luonnonarvoja ei voida lupamenettelyssä huomioida.

Valvontamaksut käyttöön

Lakiehdotuksella haluttaisiin tehostaa ympäristönsuojelun valvontaa lisäämällä sen suunnitelmallisuutta ja käyttämällä riskiarviointia.

Muutoksen myötä osasta valvontaa tulisi maksullista. Maksun avulla ELY-keskukset ja kunnat voisivat turvata ympäristönsuojelun valvonnan voimavaroja.

Valvontamaksun suuruus perustuisi arvioon valvonnan vaatimasta työmäärästä. Eniten ympäristöä kuormittavat ja siten eniten valvontaa vaativat laitokset maksaisivat eniten. Valvontamaksujen suuruusluokkaa ei ole vielä määritelty.

Lupamenettelyä koskevat säännökset säilyisivät pääsääntöisesti ennallaan. Kunnille kuitenkin tulisi mahdollisuus hakemuksen kautta saada omaan toimivaltaansa osa laitoksista, jotka nyt kuuluvat aluehallintoviraston toimivaltaan. Uudistuksella myös lisättäisiin lupaviranomaisten sähköistä tiedottamista lupahakemuksista ja päätöksistä.

Lausuntoaikaa tammikuulle

Uusittu ympäristönsuojelulaki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian vahvistamisen jälkeen.

Eriäviä mielipiteitä lakiehdotuksesta ovat jättäneet maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto.

Ympäristöministeriön tiedote asiasta

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *