Suomi on tuulivoimarakentamisen kehitysmaa, arvostelee Lauri Tarastin vetämä työryhmä tänään perjantaina julkistetussa selvityksessään. Ryhmän mielestä tuulivoiman edistäminen pitäisi siirtää asiantuntijoilta poliitikoille.

– Asiantuntijatasolla kukin viranomainen keskittyy vain omaan alaansa eikä tuulivoimalle saasteettomana energiana anneta sille kuuluvaa painoarvoa, jyrähtää työryhmän vetäjä, ministeri Lauri Tarasti.

Tarasti luovutti ”Tuulivoimaa edistämään” -selvityksensä elinkeinoministeri Jyri Häkämiehelle eduskunnassa 13.4.2012 järjestetyssä seminaarissa.

Työryhmä kiittelee viime vuonna voimaan tullutta syöttötariffia, joka takaa tuulivoimarakentamisen kannattavuuden. Jäljelle ovat jääneet kuitenkin hallinnolliset esteet.

– Tuskin mikään muu rakentaminen tulee yhtä perusteellisesti selvitetyksi kuin tuulivoimarakentaminen, kuvaa Tarasti nykytilaa.

Hän toki myöntää, että rakentamisen tulee olla huolellisesti suunniteltua. Merkittävä osa esteistä ei kuitenkaan ole nykymuodossa perusteltuja. Tarastin mielestä tähän johtopäätökseen päästään jo vertaamalla Suomen tilannetta tiheämmin asuttuihin naapurimaihin: Suomessa on 130 rakennettua tuulivoimalaa, Ruotsissa 1 655 ja Saksassa 21 607.

Suomea pinta-alaltaan kahdeksan kertaa pienemmässä Tanskassa voimaloita on peräti 5 500. Ne tuottavat maan sähköstä neljänneksen.

Tarasti esittää selvityksessään 16 eri viranomaisen toimialoille kohdistuvaa toimenpidettä, joilla tuulivoimarakentamista voidaan vauhdittaa hallinnollisia esteitä purkamalla. Näistä keskeisimpiä ovat seuraavat:

 
Kaavoitus

Tuulivoimalta vaadittava YVA-menettely yhdistettäisiin tuulivoimayleiskaavaan. Tuulivoiman rakentamista yleiskaavan perusteella selkeytettäisiin suhteessa maakuntakaavaa koskevaan sääntelyyn. Rannikon ja merialueiden tuulivoimarakentamisen edellyttämät muutokset puolustusvoimien tutkajärjestelmään selvitettäisiin ja luotaisiin kompensaatiojärjestelmä, jossa tuulivoiman rakentajat osallistuvat vaadittavien muutosten rahoittamiseen. Lentoestelupien periaatteiden vahvistaminen siirrettäisiin liikenne- ja viestintäministeriölle, joka pyrkii helpottamaan tuulivoiman rakentamista lentokenttien lähellä.
 

Tuulivoiman hyväksyttävyys

Kunnan saamaa kiinteistöverotuloa tuulivoimaloista lisättäisiin.  Suomen tuulivoimayhdistystä ja Energiateollisuutta kannustetaan antamaan suositus tuulivoimarakentajille käyttöoikeuskorvauksen maksamisesta kaikille noin 500 metrin etäisyydellä tuulivoimalasta sijaitsevien maiden omistajille.

 
Rakennuslupa

Rakennuslupaan lisättäisiin mahdollisuus antaa tarpeellisia määräyksiä tuulivoimalan melun rajoittamisesta esimerkiksi parhaimpana kesälomakautena juhannusaatosta elokuun 10. päivään saakka sekä tuulivoimaloiden jäänestosta ja lintu- ja lepakkokarkoittimista törmäysriskin pienentämiseksi. Näiden muutosten tarkoituksena on mahdollistaa rakennusluvan myöntäminen osalle niistä hankkeista, joilta se nyt ilman käytönaikaisen toiminnan sääntelymahdollisuutta estyy.

 
Tuulivoimalat rakennetussa ympäristössä

Tuulivoimaa voitaisiin rakentaa kaavapoikkeusluvalla kaavoitetulle ja rakennetulle teollisuus-, satama- ja kaivosalueelle. Tuulivoimalan vähimmäisetäisyyttä maanteihin ja rautateihin supistettaisiin. Olemassa oleva taustamelu otettaisiin aina huomioon tuulivoimalan äänen häiritsevyyttä arvioitaessa.

 
Muut ehdotukset

Jatkovalitus tuulivoimalan ympäristöluvasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen sallittaisiin vain valitusluvalla. Asetetaan tuulivoiman edistämisen seurantaryhmä.

Antti Pulkkinen

TEM: Tarastin Tuulivoimaa edistämään -selvitys avaa tuulivoiman ongelmat

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *