Suomen Kuntaliitto on antanut eduskunnan ympäristövaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä koskien ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamista julkisissa hankinnoissa. Lausunnossa kiinnitetään huomiota lain toimeenpanoon.

Lakiesitys on laadittu EY direktiivin 2009/33/EY täytäntöön panemiseksi. Koska direktiivillä on varsin yksityiskohtaisesti määritelty keinot, joilla puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen käyttöä edistetään julkisten hankintojen avulla, ei kansalliselle tasolle ole jäänyt juurikaan liikkumavaraa.
 
Soveltamisala on määritelty siten, että ajoneuvohankintojen lisäksi myös kaikissa hankintalain mukaisissa kuljetuspalvelujen hankinnoissa on tätä lakia noudatettava. Vain pienet, hankintalain soveltamisalaan kuulumattomat hankinnat jäävät ulkopuolelle. Lähes kaikki kuntien koulukuljetukset ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset kuuluvat lain soveltamisalaan.
 
Kuntaliiton näkemyksen mukaan hankintoja tekevät tällöin henkilöt, joiden asiantuntemus on muissa asioissa kuin ajoneuvo- tai ympäristötekniikassa. Tällöin kuljetuksissa käytettävien ajoneuvojen tulee olla normaaleja, päästöluokitukset täyttäviä standardiajoneuvoja.
 
Tarvitaan selkeää asiantuntija-apua siihen, miten yksikertaisimmin voidaan määritellä tarvittavalla tarkkuudella ympäristövaikutusten taso ja miten se todennetaan. Samalla on huomattava, että näissä kuntien kuljetuksissa turvallisuuskysymykset ovat ensisijaisia. Kuntaliitto toivoo, että Liikenteen turvallisuusviraston nettisivuille laaditaan yksinkertaiset ohjeet ja mallit tarjouspyyntöjen kirjauksille. Monimutkaisia tarjouspyyntöjä ei pystytä kuljetushankinnoissa käsittelemään eikä myöskään niihin tarjoamaan.
 
Lausunnossaan Kuntaliitto toteaa, että joukkoliikenteen hankinnoissa voivat erityisistä syistä tulla kysymykseen myös tiukemmat päästöjen raja-arvot. Tällöin ollaan valmiita maksamaan hieman enemmän ajoneuvojen erityisestä puhtaudesta ja myös kokonaistaloudellinen edullisuus tulee kysymykseen ratkaisuperusteena hankinnassa. Joukkoliikenteen hankinnoissa on yleensä mukana myös hyvää ajoneuvojen ja niiden päästöjen asiantuntemusta, joka on edellytyksenä pisteytyksen määrittelyssä ja arvioinnissa.
 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *