Marjetas Oy

Marjetas Oy on tunnettu ja tunnustettu infraomaisuudenhallinnan ammattilainen yli kymmenen vuoden kokemuksella. Yrityksellämme on syvällinen katu- ja tiemaailman ymmärtäminen ja osaaminen mm. maatutkateknologian kautta. Tunnistamme uusimmat menetelmät kerätä kunto- ja omaisuustietoa. Yhdistämällä eri tietolähteitä ja esittämällä ne visuaalisesti, luomme edellytykset nykyaikaiselle tiedolla johtamiselle. Tarjoamme kunta- ja kaupunkiasiakkaillemme Kuntokierre® – omaisuudenhallinnan kokonaisratkaisua, jonka avulla hahmotamme asiakkaamme kokonaiskuvan.

Marjetas Oy:n toiminta-ajatuksena on toimia tilaajaorganisaatioiden asiantuntijana ja ongelmien ratkojana kohti digitaalista dataekosysteemiä. Marjetas tuntee kuntomittaukset ja digitaalisen ympäristön, sekä kehittyvät dataekosysteemit nyt ja tulevaisuudessa. Marjetaksen tavoitteena on tuottaa omalla ammattitaidollaan aitoa lisäarvoa ja säästöjä täsmällisillä, sekä tehokkailla ennakkoon tutkituilla menetelmillä. Marjetas tuo taloudellista hyötyä tullessaan.

Mikä on InfraWEB?

Marjetas Oy:n ohjelmistopalvelutuote InfraWEB on infraomaisuudenhallinnan dataekosysteemin moduuli, joka kokoaa avoimet dataväylät, sensorit, kunnossapitokaluston ja staattisen omaisuustiedon yhteen paikkaan. InfraWEB esittää tarvittaessa tiedot visualisoituna karttanäkymässä ja auttaa asiakastamme hahmottamaan vallitsevan tilanteen luoden selkeän tilannekuva.

InfraWEB yhdistää rajapintojen avulla tiedon ja tekee datan analysoinnista ketterää, jakaen julkisin varoin hankittua dataa helposti ekosysteemeissä. InfraWEB tuo ketteryyttä ekosysteemimoduulina myös perinteisesti jäykiksi koetuille yhteistyöalustoille, eli paikkatietojärjestelmille. Avoimet rajapinnat mahdollistavat kaksisuuntaisen tiedonkulun järjestelmien välillä.

Yksi järjestelmä ei ratkaise kaikkea. Tietoon perustuva toiminta ja digitaalinen tulevaisuus rakentuu saumattomasti yhteen toimivien ekosysteemien varaan, missä teknologian kehittyessä voidaan ekosysteemin mikä tahansa osa korvata kehittyneemmällä versiolla, ilman että toimenpide edellyttää valtavaa kehityshanketta taakseen.

InfraWEB RWS-palvelu. Marjetas Oy

InfraWEB Kunto-palvelu. Marjetas Oy

Toiminta Lahden kaupungissa 2022

Marjetas Oy toimii Lahdessa puitesopimustyyppisesti, kunnonhallinnan asiantuntijaorganisaationa. Olemme tehneet yhteistyötä jo lähes 10 vuoden ajan. Lahdessa ollaan tilanteessa, missä on alettu toteuttamaan kuntotiedon digitalisen ekosysteemin rakentamista. Ekosysteemi rakentuu tiedontuotannon osalta pitkälti Street Smart™ palvelun tarjoamaan virtuaaliseen katuympäristöön, mistä tieto tuotetaan edelleen kaupungin käyttämälle Trimble Locus yhteiskäyttöalustalle. Yksittäisinä tiedontuotantorajapintoina mainittakoon dynaamiset kunnossapitokalustotiedot Autori ja Fluent Kunto palveluista, sekä rakentamisen staattisemmat toteumatiedot InfraKit palvelusta omaisuustiedon päivittämiseen. Rajapintoja rakennetaan koko ajan lisää palvelun kehittyessä.

 

Kunnonhallinnan näkökulmasta nähtynä katuomaisuuden hallinta on viety valtakunnallisesti tällä hetkellä pisimmälle Lahden kaupungissa. Rajapintoja on jo käytössä kohtalaisesti, datan jakoa on osin jatkojalostettu laajemmallekin ja yhteiskäytön perusteet alkavat hahmottumaan. Alustavan kuntotietolajimäärittelyn lopputuloksena on syntymässä kokonaiskuva hankituista omaisuuden kunto- ja ominaisuustiedoista.

Lahden kaupungissa on käytössä InfraWEB avoin omaisuudenhallintajärjestelmä kokonaisuudessaan, eli dynaaminen (RWS) ja staattinen (KUNTO). Lahden kaupungilla on lisäksi omaisuustiedon keruualusta Cyclomedia Street Smart™, joka mahdollistaa digitaalisen kaksosen tulevaisuudessa. Kaupunki käyttää Trimble tuoteperhettä pääasiallisena yhteiskäyttöalustanaan. Lahti on myös Suomen ympäristöpääkaupunki, mikä itsessään laajentaa digitaalisen ekosysteemin toimintakenttää. Päästölaskenta integroidaan luontevasti osaksi Kuntokierre® päivittäistoimintaa.

Kaaviokuva edellä mainitun määrittelyn alustavista lopputuloksista (v. 0.5). Marjetas Oy

Kaupungininsinööri Mika Lastikka, Lahden kaupunki

”2010-luvun alussa Juha (Tikka) ja Mika (Lastikka) totesivat, että tieto ja mahdollisimman ajantasainen tilannekuva infran omaisuuden kuntotilasta on tärkeää ja vaikuttaa ydintietona moneen prosessiin. Pienenä organisaationa tunnustimme, että meille paras tapa on etsiä palveluntuottajakumppaneista asiantuntija organisaatiomme jatkeeksi. Kilpailutusten kautta löysimme kumppaniksemme Jarin (Marjeta) ja toivottavasti saamme jatkaa yhteistyötä pitkään.

– omaisuuden hallinta ja kuntotilan seuranta on pitkäjänteistä työtä. Lahden hyvä tilanne pohjautuu tässä vaiheessa erityisesti siihen, että tilaajan avainhenkilö ja Jari (Marjeta) ovat tehneet yhteistyötä pitkään

– kumppanuutemme perustuu projektinjohtomalliin, jossa Jarin asiantuntijuuteen luottaen käytämme tutkimuksiin parasta mahdollista tekniikkaa

– haluamme kehittää alaa antamalla piloteille tilaa, historiassa on huteja, mutta sitäkin enemmän hittejä!”

Mika Lastikka:

– lopputuotteena meillä on käytössä

– omaisuustieto digitaalisessa ja helposti käytettävässä muodossa

– ajantasainen tieto korjausvelasta, sen muodostumisesta ja sen kehittymisestä

– tietoa inframme kuntotilasta ja kunnon muutoksista tulevaisuudessa

– kuvaus korjaustoimista ja korjausohjelma

 

Ohjelmointivastaava Juha Tikka, Lahden kaupunki

Lähtötilanteessa kunnonhallinta oli hajanaista. Avainhenkilöiden henkilökohtaisiin muistiinpanoihin ja mutu -havaintoihin perustuvaa. Nykyisin kuntotieto on mitattua ja tieto, sekä siitä juonnetut erilaiset selvitykset löytyvät InfraWEB -palvelusta.

Tiedon käytöstä hyvänä esimerkkinä on vesiyhtiön kanssa yhteistyössä laadittavan katujen saneerausohjelman kustannusjako. Ohjelmaan esitettyjen kohteiden kuntotila ja toimenpidetarve tarkistetaan InfraWEB:stä. Mikäli kohteessa ei ole tarvetta katurakenteiden parantamiselle, ilmoitamme yhtiölle, että hanke jää heidän vastuulleen. Korjaustarpeen määrästä riippuen, katusuunnittelu tehdään vesihuollon uusimisen kylkiäisenä, yhtiön vetämän urakan ohessa tai täydellistä korjausta vaativissa kohteissa työ otetaan kaupungin vetovastuulle ja vesihuolto puolestaan toteutetaan kylkiäisenä.

Mikäli kuntotiedon perusteella todetaan em. vaiheessa saneeraustarvetta, lähtee suunnittelu liikkeelle kuntotiedon perusteella jalostetusta hankesuunnitelmasta, jossa on jo pääpiirteittäin mietitty kohteessa tarvittavat toimenpiteet. Useista kohteista on kuntomittauksen yhteydessä tehty myös maatutkaus, jonka raakadatan tulkinta teetetään tässä vaiheessa harkinnan mukaan.

Juha Tikka:

– kunnonhallinnan avulla on saneerauskohteissa päästy täsmäparantamiseen, kohteen uudestaan rakentamisen sijaan

– erillisinä hankkeina on toteutettu mm. pääpyöräteiden esteettömyyden parantamista, kartoittamalla toimenpidetarve toimistotyönä talven aikana ja toteuttamalla työ seuraavana kesänä -> toimi hyvin

– käytöstä poistuvien ja/tai vaihdettavien kaukoliikenteen pysäkkikylttien kappalemäärä ja sijainnit saatiin selvitettyä katunäkymäkuvauksen aineistosta konenäön avulla maastokartoituksen sijaan

– on saatu selvitettyä urautuvan/kuluvan katuverkon osuus, jolloin tulevien vuosien uudelleenpäällystystarvetta on aikaisempaa helpompi arvioida ja rahatarvetta perustella päättäjille.

Kunnonhallinnan kautta kerättyä tietoa käytetään siis nykyisin lähes kaikissa työvaiheissa:

– Työohjelman rakentaminen ja budjetointi, kuntotieto ja hankesuunnittelu

– Korjaussuunnittelu, hankesuunnitelmat, maatutkadata, urautumisselvitys jne…

– uudelleenpäällysohjelman rakentaminen, kuntotieto

– kunnossapito, erilaisten lähtöaineistojen koostaminen kunnossapidon projekteille: esteettömyyskorjaukset, liikennemerkkien vaihtotarve (toistaiseksi rajoitetusti).”

Kiinnostuitko? Löydät yhteystietomme osoitteesta www.marjetas.fi

Teksti: Jari Marjeta