Rovaniemeläinen Lappset-konserni vie leikki- ja liikuntatuotteitaan yli 60 maahan ja ottaa vastuullisuusasioiden kehittämisen vakavasti. Pari vuotta sitten valmistunut vastuullisuusstrategia on kehityksen tiekarttana ja kattaa ESG:n kaikki kolme osa-aluetta; ympäristön, yhteiskunnallisen ja hallinnollisen vastuullisuuden.

Vastuullisuus sen eri muodoissaan ei ole Lappsetille vieras tai uusi asia. Se on kulkenut mukana yrityksen perustamisesta vuodesta 1970 lähtien. 1990-luvulla korostui ympäristövastuu, jolloin Lappset laati toimialansa ensimmäisinä yrityksinä osalle tuotteitaan elinkaariarviot yhteistyössä VTT:n kanssa.

Tänään vastuullisuusteema on entistä vahvemmin esillä paitsi asiakkaiden valveutuneisuuden ansiosta myös Euroopan unionin regulaation myötä. Lappset-konsernissa vastuullisuus on kirjattu yrityksen arvoihin: Vastuullisuus on geeneissämme. Arvoa eletään todeksi monin eri keinoin, joista muutama esimerkki tässä blogissa.

Puun pieni hiilijalanjälki on ympäristöasioiden ja materiaalistrategian keskiössä

Lappset valmistaa edelleen ekologisesti kestäviä tuotteita pohjoisen mänty pääraaka-aineenaan. Puu jättää pienen hiilijalanjäljen, sillä se tallentaa hiilidioksidia elinkaarensa ajan, myös valmiina tuotteena.

Osana vastuullisuuden kehittämistä Lappset on tehnyt elinkaarianalyysit ensimmäisessä vaiheessa 14 leikkipaikkavälineelle ja laskenut niiden hiilijalanjälkiarvon. Tulevaisuuden tavoitteena on laskea hiilijalanjälki kaikille omissa tehtaissa valmistetuille tuotteille.

Euroopan unionin lainsäädäntö kehittyy koko ajan muun muassa kemikaalien osalta. Puun kestävyyden varmistamiseksi tuotannossa käytettävä puunsuoja-aine vaihdettiin alkuvuodesta ennakoivasti vastaamaan heinäkuun alussa voimaan tulevaa uutta kemikaaliasetusta. Uusi puunsuoja-aine täyttää lisäksi pohjoismaisen ympäristömerkin tiukat vaatimukset.

Konsernin toimitiloissa käytettävä sähköenergia tulee uusiutuvista lähteistä niin kotimaan toimipisteissä Rovaniemellä ja Helsingissä kuin kahdeksassa eri maassa olevien tytäryhtiöiden toimitiloissa.

Viime vuonna Lappset investoi noin miljoona euroa Rovaniemen tehtaan ilmanvaihtojärjestelmän uudistamiseen energian säästämiseksi ja sisäilman laadun parantamiseksi.

Kaikki Lappsetin valmistamat tuotteet ovat kierrätettäviä, vaikka eivät ole kierrätysmateriaaleista valmistettuja. Tulevaisuudessa sekin voi olla mahdollista.

Inklusiivisuus on tärkeä osa tuotesuunnittelua ja sosiaalista vastuullisuutta

Inklusiivisuus tulkitaan eri tavoin eri yhteyksissä. Lappsetilla se on osa yhteiskunnallista vastuullisuutta ja tuotesuunnittelun keskeinen alue, jotta kaikille ihmisille tarjoutuu mahdollisuus huolehtia hyvinvoinnistaan ja terveydestään leikin, liikunnan ja yhdessäolon avulla. Sen vuoksi tuotevalikoimamme kattaa ihmisen koko elinkaaren päiväkoti-ikäisistä koululaisiin, nuoriin, aikuisiin ja ikäihmisiin.

Inklusiivisuuden näkökulmasta Lappset-konsernissa on osaamista myös nepsy-piirteitä omaavien tarpeiden huomioimisesta leikki- ja liikunta-alueita suunniteltaessa. Diagnoosien sisään kätkeytyy vaihteleva kirjo erilaisia piirteitä, jotka voivat liittyä kognitiivisiin ja fyysisiin haasteisiin.

Tämän tiedon ja osaamisen valossa Lappsetilla osataan huomioida erityislasten tarpeet aikaisempaa paremmin.

Sirua puuhun ja teknologiaa leikkipuistoihin

Lappset Group on ollut toimialansa edelläkävijä teknologian, leikin ja liikunnan yhdistävien tuotteiden kehityksessä. Se käynnistyi monialaisena tutkimus- ja tuotekehityshankkeena 2000-luvun alussa, jossa yhteistyökumppaneina olivat Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu ja joukko teknologiayrityksiä.

Hankkeen idea lähti Lappsetin perustajan Antero Ikäheimon ajatuksesta yhdistää sirua puuhun.

Let’s Play -hankkeen tiimoilta valmistui kaksi kasvatustieteisiin liittyvää väitöstutkimusta, jotka käsittelivät leikin merkitystä osana oppimista, sekä iso määrä pro graduja eri oppiaineista. Kasvatustieteellisen tutkimuksen ansiosta käsite leikillinen oppiminen sisällytettiin peruskoulujen opetussuunnitelmaan.

Hankkeen sivutuotteena syntyi myös ikäihmisille suunniteltu kuntoiluvälinesarja Senior Sport, johon liittyvä australialaisen Victoria-yliopiston apulaisprofessori Pazit Levingerin tekemä tutkimus ikäihmisten liikunta-aktiivisuudesta Lappsetin toimittamissa senioripuistoissa hyväksyttiin YK:n ikääntymisohjelman vuoden 2023 raporttiin. https://www.decadeofhealthyageing.org/

Inklusiiviset teknologiatuotteet liikuttavat pelisukupolven kasvatteja

2000-luvun alussa olleen Let’s Play -hankkeen jälkeen Lappset on synnyttänyt joukon uusia ratkaisuja, joissa yhdistyvät perinteinen leikki ja moderni teknologia.

Tänään tuotevalikoima sisältää toimialalla täysin ainutlaatuisia teknologisia leikki- ja liikuntatuotteita, jotka tarjoavat paitsi pelisukupolven lapsille ja nuorille pelillisen ulottuvuuden myös liikuttavat heitä.

Esimerkiksi muisti- ja oppimispeli Memo yhdistää leikin, liikunnan ja oppimisen. Sen rinnalle Lappsetin Alankomaissa toimiva tytäryhtiö on kehittänyt opettajille opetusmateriaalin, jota he voivat hyödyntää opetuksessaan.

Lappsetin kehittämät teknologiaratkaisut antavat asiakkaalle arvokasta käyttödataa, jota voidaan hyödyntää uusien investointien pohjana, ja jonka avulla asiakas voi seurata kunkin laitteen käyttöastetta ja hallinnoida laitteita nettipohjaisen käyttöliittymän avulla.

Elinkaariajattelu on osa vastuullisuutta

Kun tuote on valmistettu kotimaisesta ja uusiutuvasta männystä, sen maapallolle jättämä hiilijalanjälki on pieni. Puu sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan, myös tuotteeksi valmistuttuaan. Sen matka sahalta Rovaniemen tehtaalle on kohtuullisen lyhyt, samoin tehtaalta asiakkaalle.

Leikki- ja liikuntapaikkavälineiden elinkaarta tukevat palvelut turvastandardit huomioivasta asennuksesta kuntotarkastuksiin ja huoltoihin varaosineen sekä kierrätyksineen vahvistavat kestävää kehitystä. Ennen kaikkea ne tuovat säästöjä kuntalaisten lompakoihin, kun leikki- ja liikuntaympäristöt pidetään kunnossa sekä turvallisina käyttää.

lappset.fi #lappset @lappsetgroup

Irma Kuukasjärvi
Viestintäpäällikkö

Kirjoittaja on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, jolla on pitkä kokemus viestinnän eri osa-alueilta avaruusteknologian alalta sekä akateemisesta maailmasta ennen siirtymistään Lappset-konserniin vuonna 2008.