VESIHUOLTO

Raportteja vesihuollosta myös kansalaisille

VEETI-järjestelmä vesihuoltolaitosten avuksi

Vesihuoltolaitokset saavat uuden työkalun tietojenhallintaan, kun VEETI-tietojärjestelmä otetaan käyttöön vuodenvaihteessa. Uudistuksen tarkoitus on vähentää päällekkäistä työtä ja koota tietoja yhteen. Tiedoista tulee vertailukelpoisia, ja laitokset voivat hyödyntää niitä omaa toimintaansa kehittäessään.

Teksti Johanna Kallio ja Jyrki Laitinen

VEETI on valtakunnallinen vesihuoltolaitostietojärjestelmä, johon tallennetaan vesihuoltolaitosten toiminnallisia tietoja vuositasolla. Lähtökohtana ovat vesihuoltolain vaatimukset, viranomaisten tarve saada vesihuoltolaitosten tietoja sekä laitosten mahdollisuus päästä seuraamaan omaa toimintaansa verrattuna muihin vesihuoltolaitoksiin.

Yhtenä merkittävänä uudistuksena on se, että verkossa olevan raportointijärjestelmän kautta kaikki halukkaat pääsevät katsomaan tietoja vesihuoltolaitosten toiminnasta ja taloudesta. VEETI korvaa vuosina 2004–2015 käytössä olleen VELVET-tietojärjestelmän.

VEETI on kuvattu vuonna 2014 uusitussa vesihuoltolaissa, jonka 20. pykälässä määritellään se, että VEETIn käyttö koskee lain mukaisia vesihuoltolaitoksia. Täten laitosten, joilla on kunnan vahvistama toiminta-alue, tai jotka toimittavat vettä vesihuoltolaitokselle tai käsittelevät vesihuoltolaitoksen jätevesiä, tulee ottaa VEETI käyttöön. Myös muut vesihuoltolaitokset voivat käyttää järjestelmää.

Vesihuollon tietohuollossa ongelmia ovat aiheuttaneet useat eriaikaiset ja osin päällekkäiset kyselyt vesihuoltolaitoksille, samoin tietojärjestelmien hajanaisuus ja päällekkäisyys, yhtenäisten tunnuslukujen ja kriteerien puuttuminen sekä se, että laitokset eivät koe hyötyvänsä tietojen toimittamisesta. Näitä ongelmia pyritään nyt ratkaisemaan.

VEETIstä hyötyä vesihuoltolaitokselle

Merkittävimpinä tavoitteina VEETIssä on käytettävyyden ja tiedon luotettavuuden parantaminen. Tietoja järjestelmään syöttävät ja niiden oikeellisuudesta vastaavat ne tahot, joissa tieto syntyy, eli vesihuoltolaitokset. Vesihuoltolaitokset pääsevät myös hyödyntämään ja tarkistamaan toimittamiaan tietoja. Tämä parantaa merkittävästi tiedon luotettavuutta.

Tietojärjestelmästä saadaan vesihuoltotietojen raportteja vuositasolla ja oman toiminnan vertaaminen muihin laitoksiin on helppoa. VEETI laskee syötetyistä mittaustiedoista laskennallisia tunnuslukuja, joita laitokset voivat hyödyntää toiminnassaan.

Oleellinen muutos on myös se, että VEETI on avoimempi järjestelmä ja tietoja voi kansalaisraporttien avulla selailla verkon kautta kuka tahansa. Vesihuoltolaitosten yleisestä toiminnasta ja taloudesta saadaan helposti selkeitä raportteja, mutta käyttörajoitettua tietoa ei pääse lukemaan. Sijaintitiedot ovat käyttörajoitettua tietoa, joten niitä ei turvallisuussyistä julkaista missään.

Yhden luukun periaate

Uutta on pyrkimys niin sanottuun yhden luukun periaatteeseen, jolloin samaa tietoa ei tarvitse syöttää useampaan kertaan erilaisiin viranomaisjärjestelmiin, vaan tieto tulee viranomaisten käyttöön kerralla. Vuoden 2016 alussa VEETIssä on rajapintoja VAHTI-tietojärjestelmään (jätevesi) ja POVET-tietojärjestelmään (pohjavesi), myöhemmin myös ympäristöterveysviranomaisten tietojärjestelmään YHTIin (talousvesi), Suomen vesilaitosyhdistyksen tunnuslukujärjestelmään VENLAan ja vesimuodostumajärjestelmään VEMUun.

VAHTI-järjestelmän käyttäminen jatkuu luvanvaraisilla jätevedenpuhdistamoilla kuten ennenkin, mutta VAHTIsta siirtyy jätevesitietoja VEETIin, jolloin jätevesikokonaisuuden hallinta on helpompaa. Myös muita edellä mainittuja järjestelmiä ollaan kehittämässä ja niiden käyttö jatkuu edelleen, mutta kaikissa otetaan huomioon tiedon joustava käyttö ja yhteydet muihin järjestelmiin.

Monipuolisia raportteja

VEETIssä on käyttöönottovaiheessa 15 erilaista raporttipohjaa ja lisää kehitetään käyttäjätarpeen perusteella. Raporttien avulla vesihuoltolaitos voi kehittää omaa toimintaansa ja vertailla tietoja muihin laitoksiin. Järjestelmästä saa esimerkiksi tietopohjan toimintakertomuksen tekemiseen. Pohjaa muokkaamalla voi suunnitella omanlaisen toimintakertomuksen.

VEETIn tietoja raportoidaan myös raportointijärjestelmän kautta, jolloin kansalaiset saavat tietoa vesihuoltolaitosten toiminnasta sekä veden laadusta ja hinnasta. Nämä niin sanotut kansalaisraportit tulevat olemaan kaikkien nähtävillä verkossa www.ymparisto.fi/vesihuoltotilastot.

Eri viranomaiset, kuten ministeriöt, tutkimuskeskukset ja tilastokeskus, saavat katseluoikeuden vesihuoltolaitostietoihin.Tämä vähentää yksittäisten tietopyyntöjen tarvetta. Tietoja tarvitaan muun muassa kansainvälisiin selvityspyyntöihin vastaamiseen ja Suomen vesihuollon kokonaisuuden raportointiin.

VEETI-järjestelmän omistajataho on maa- ja metsätalousministeriö (MMM). Suomen ympäristökeskus (SYKE) toimii järjestelmän toteuttajana sekä ylläpitäjänä yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa. Vesihuollon tietojärjestelmään tietoja tallentanut tai niitä muutoin käsitellyt vesihuoltolaitos vastaa tietojen oikeellisuudesta. VEETI-käyttäjät hyväksyvät järjestelmän käyttöehdot ennen vuoden 2015 tietojen tallentamista.

VEETIn käyttäminen on helppoa

VEETI-järjestelmän käyttämiseen tarvitsee nettiselaimen, mutta mitään erillistä ohjelmistoa ei tarvitse asentaa. Karttatoimintojen käyttämiseen tarvitaan Silverlight-ilmaisohjelma, joka kannattaa asentaa. Järjestelmän suunnittelussa on panostettu helppokäyttöisyyteen ja selkeyteen. VEETIstä ei ole toistaiseksi mobiiliversiota.

VEETI-järjestelmään kirjaudutaan joko Katso-tunnisteella tai Katso-alitunnisteella. Katso-tunnistautuminen on Verohallinnon tarjoama palvelu, käyttäjätunnistautuminen yrityksille ja yhteisöille. Katso-tunnistautuminen edellyttää y-tunnusta.

Katso-tunnuksiin liittyy eritasoisia valtuutuksia, eli rooleja. VEETI rajattu katselijarooli oikeuttaa katselemaan VEETI-järjestelmän tietoja, joita ei ole käyttörajoitettu kuten paikkatiedot. VEETI katselijarooli oikeuttaa katselemaan kaikkia järjestelmän tietoja. VEETI ylläpitäjärooli oikeuttaa katselemaan ja muokkaamaan oman organisaation tietoja, myös käyttörajoitettuja tietoja. Rooli on tarkoitettu organisaation käyttäjille, joilla on oikeus päivittää nykyistä tietoa ja jotka päivittävät vuosittaiset tiedot järjestelmään.

Katso-tunnisteiden ja -alitunnisteiden hankinnasta on yksityiskohtaisia käyttöohjeita VEETIn ohjesivuilla. Kuvassa sivulla 29 on esitetty erityyppisiä tilanteita, joita vesihuoltolaitoksella voi olla Katso-tunnisteiden suhteen.

Tietojärjestelmän käyttö alkaa perustietojen tarkistamisesta. Laitosten tiedot on tuotu VELVET-järjestelmästä ja ne on hyvä käydä läpi ja korjata tarvittaessa. Ensimmäinen syötettävä vuosi on 2015 ja suositellaan, että tiedot kirjataan 1.5.2016 mennessä. Tietojärjestelmään saa tallentaa aiempien vuosienkin tietoja, jolloin voi hyödyntää järjestelmää esimerkiksi aikasarjojen ja kuvaajien tekemisessä.

VEETI-järjestelmän käyttöönottoon liittyvää opastusaineistoa on koottu tiedontuottajien nettisivuilla www.ymparisto.fi/veeti. Täällä ovat mm. yksityiskohtaiset ohjeet Katso-tunnisteiden hankintaan ja järjestelmän käyttöön.

Kirjoittajat työskentelevät Suomen ympäristökeskuksessa, Johanna Kallio suunnitteluinsinöörinä ja Jyrki Laitinen johtavana asiantuntijana.

Faktat

Opastusta VEETIn käyttöön

VEETIn osoite: https://wwwp5.ymparisto.fi/veeti

VEETI-järjestelmän tuki, Suomen ympäristökeskus: veetituki@ymparisto.fi / puh. 029 525 1859 www.ymparisto.fi/veeti

Katso-tunnisteen tuki, Verohallinnon Katso-tukipalvelu: katso@vero.fi / puh. 020 697 040 https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Sahkoinen_asiointi/Katsotunnistus

Faktat

Opastusta VEETIn käyttöön

VEETIn osoite: https://wwwp5.ymparisto.fi/veeti

VEETI-järjestelmän tuki, Suomen ympäristökeskus: veetituki@ymparisto.fi / puh. 029 525 1859 www.ymparisto.fi/veeti

Katso-tunnisteen tuki, Verohallinnon Katso-tukipalvelu: katso@vero.fi / puh. 020 697 040 https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Sahkoinen_asiointi/Katsotunnistus