TEKNISET PALVELUT

Mäntsälässä keskeytettiin tarjouskilpailu

Teknisten palvelujen ulkoistus arveluttaa kuntapäättäjiä

Teknisten palvelujen ulkoistushankkeissa eletään suvantovaihetta. Suuremmissa kaupungeissa ei omasta tuotannosta ole luovuttu ja pienemmissäkin kunnissa suunnitelmat hautautuvat. Mäntsälässä peli vihellettiin poikki vasta tarjouskilpailun ollessa jo käynnissä. Harvojen palvelunsa kokonaispakettina ulkoistaneiden kuntien kokemuksia seurataan tarkasti.

Teksti Paavo Taipale

KUVA Vladimir Pohtokari

Runsaan 20 000 asukkaan Mäntsälän kunnassa oli pohdittu teknisten palvelujen ulkoistamista yksin ja yhdessä pienempien naapurikuntien kanssa jo vajaa vuosikymmen sitten. Silloin suunnitelma kuitenkin haudattiin luottamuselinkäsittelyssä. Yhä kiristyvän kuntatalouden ja palvelujen laatuvaatimusten vuoksi kunnassa selvitettiin viime talvena uudelleen palvelujen hankkimista isompina kokonaisuuksina yksityissektorilta.

− Ostamme nyt runsaasti tavaroita ja palveluja ulkopuolelta, ja erillisiä sopimuksia on paljon. Kuntatekniikan käyttötalousmenoista ostopalvelujen osuus on noin 60 prosenttia ja kiinteistönhoidossa vielä suurempi. Investoinneissa ostojen osuus on 95 prosenttia, Mäntsälän tekninen johtaja Hannu Seppälä kuvailee nykytilannetta.

Tuoreimman selvitystyön tavoitteena oli päästä jatkossa jopa yhdellä sopimuksella ja säästää kustannuksissa noin 15 prosenttia. Kiinteistönhoidon puolella hankinnan vuotuinen arvo olisi ollut keskimäärin noin neljä miljoonaa euroa ja kuntatekniikassa noin kolme miljoonaa. Siivouksessa oltaisiin ulkoistettu vain nykyinen ostopalvelu, joka olisi liitetty samaan sopimukseen kuin kiinteistönhoito. Kiinteistönhoitajat olisivat kuuluneet liikkeenluovutuksen piiriin, samoin kuin kaikki kuntatekniikan työntekijät lukuun ottamatta muutamaa esimiestä.

Hankinnassa päätettiin käyttää kilpailullista neuvottelumenettelyä. Sitä varten laadittiin ulkopuolisen konsultin avustuksella perusteellinen kuvaus yhdyskuntatekniikan ja kiinteistönhoidon palvelukokonaisuuksista.

− Halusimme löytää yhden hyvän kumppanin, jonka avulla säästyisi rahaa ja turvattaisiin palvelujen laatu ison toimijan laatujärjestelmän avulla. Olisimme voineet myös luopua kalustosta ja jopa joistakin tiloista.

Henkilöstölle oli jo 2014 järjestetty lyhyt infotilaisuus, ja tammikuussa 2015 kerrottiin perusteellisemmin valmistelutilanteesta. Paikalla oli muun muassa kuntien teknisten sopimusalan luottamusmies Varkaudesta kertomassa sikäläisistä kokemuksista. Hankkeen etenemisestä kerrottiin useampaan kertaan myös kunnan yt-ryhmässä. Kritiikkiä tuli, mutta syyttelemään ei lähdetty.

− Osa oli toki tietyllä tavalla järkyttyneitä ja koki asemansa ja työtehtävänsä uhatuksi. Vaikka kunta on mielletty turvalliseksi työpaikaksi, emme tiedä mitä talouden jatkuva kiristyminen tuo tullessaan.

Kunnanhallitus pyörsi päätöksensä

Mäntsälän kunnanhallitus oli keväällä hyväksynyt konsulttiselvitykseen pohjautuneen ehdotuksen teknisen toimialan palvelujen ulkoistamisesta kahdella sopimuksella.

− Kunnanhallitus päätti järjestää tarjouskilpailun niin, että myös kunnan omistaman Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n kiinteistönhoito ja kunnossapito sekä siivous olivat tarjouspyynnössä mukana kunnan toimitilojen vastaavien tehtävien lisäksi. Kuntatekniikan puolelta siihen kuuluivat kadut, viheralueet ja ulkoliikuntapaikat sekä pienet peruskorjaus- ja rakentamishankkeet, Seppälä listaa.

Päätöksen jälkeen viime keväänä kunta julkaisi hankintailmoituksen julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAassa.

− Sitten jätettiin valtuustoaloite, jossa vaadittiin hankinnan keskeyttämistä. Allekirjoittajien joukossa oli yllättäen mukana myös niitä kunnanhallituksen jäseniä, jotka olivat olleet hieman aiemmin hyväksymässä hankinnan käynnistämistä.

Seppälän mukaan valmisteluaineisto oli huolellisesti tehty. Tavoitteena oli kilpailullisen neuvottelumenettelyn kautta saada tarjoukset ja tehdä vertailulaskelmat oman toiminnan osalta. Sen jälkeen olisi tehty varsinainen hankintapäätös, ja sopimuskausi olisi alkanut vuoden 2016 alussa.

− Päättäjät näkivät tässä riskinä paikallisten toimijoiden heikommat mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin laajoista kokonaisuuksista.

Ulkopuoliset toimijat kuitenkin ostavat paikallisia palveluja. Mäntsälässä parhaillaan rakennusvaiheessa olevassa elinkaarimallilla toteutettavassa kouluhankkeessa on jo tähän mennessä ostettu paikallisia tavaroita ja palveluja yli miljoonalla eurolla.

− Investointitasomme on edelleen korkea. Tulevien kolmen vuoden taloussuunnitelman mukaiset investoinnit ovat yhteensä 86 miljoonaa euroa, mikä on iso summa tämänkokoiselle kunnalle, Seppälä sanoo.

Ulkoistamisvaihtoehto hautautui jatkoselvitykseen

Valtuustoaloitteita tehtiin lyhyessä ajassa kaksikin ja niiden käsittelyn lopputuloksena kunnanvaltuusto päätti perustaa kesäkuussa erillisen poliittisen ulkoistamistyöryhmän tarkastelemaan toiminnan kehittämisen eri vaihtoehtoja esimerkiksi muodostamalla hankinnoista pienempiä kokonaisuuksia.

− Keskeisenä tehtävänä oli pohtia, mitä vaikutuksia ulkoistamisella olisi paikallisille alan yrityksille. Käytännössä arvion teki kunnan yrityspalvelut ja mukana oli myös Mäntsälän yrittäjien puheenjohtaja. Arviossa todettiin ulkoistamisella olevan negatiivisia vaikutuksia kunnan elinkeinotoimintaan.

Yrittäjät toivoivat hankintakokonaisuuksien selvää pienentämistä, jotta useammat voisivat tarjota palvelujaan. Pienistä hankintakokonaisuuksista ei toisaalta riittäisi monelle merkittävää tulonlähdettä.

− On kuitenkin ajateltava asiaa myös omaa kuntaa laajemmasta näkökulmasta. Jos kaikki kunnat ajattelisivat vain omaa etuaan, kilpailu markkinoilla järkkyisi pahasti. Seudullista ajattelua kaipaisin enemmän, Seppälä painottaa.

Jatkoselvitystyöryhmän loppupäätelmä oli varsin nopeasti se, että jatketaan omaa toimintaa kehittämällä, eikä ulkoistamisen erilaisia tapoja enempää päästy pohtimaan. Työryhmä päätti myös, että Mäntsälään laaditaan kuntatekniikan kehittämissuunnitelma, joita on laadittu jo aiemminkin. Lisäksi ryhmä päätti, että kunta osallistuu tuottavuushankkeeseen ja vertailee tuottavuutta sekä kehittää sopimushallintaa. Myös puitesopimuksia voidaan käyttää edellyttäen, että ne tukevat paikallisten toimijoiden osallistumista palvelutuotantoon.

Seppälää harmittaa hankinnan keskeyttäminen. Nykyisessä tilanteessa, jossa on kymmeniä sopimuksia, esimerkiksi laadun seuranta on vaikeaa. Urakoitsijoiden olisi kuitenkin pysyttävä mukana toimintaympäristön muutoksessa ja oltava valmiit muuttamaan myös omia toimintatapojaan.

− Elämä jatkuu ja toimintaa kehitetään kuten ennenkin, Hannu Seppälä sanoo.

Mäntsälän vuokra-asunnot Oy vei omien palvelujensa osalta hankintaprosessin läpi kunnan päätöksenteon takkuilusta huolimatta. Kiinteistönhoitoa ja siivousta koskeva kaksivuotinen palvelusopimus tulee voimaan ensi vuoden alussa. Siinä on kahden vuoden optio.

− Sopimuksen arvo vuositasolla on noin 400 000 euroa ja sen myötä kolme kiinteistönhoitajaa siirtyy vuokrataloyhtiöltä uuden palvelutuottajan palvelukseen.