KIINTEISTÖT

Koosteraportit julkaistaan verkossa

Projektipalaute parantaa rakentamisen prosesseja ja laatua

Rakentamisen laadusta kootaan palautetta eri osapuolilta. Tarkoitus on löytää sekä ongelmakohdat että hyvät käytännöt. Koottu tieto on vertailukelpoista ja auttaa toimintojen yhdenmukaistamisessa.

Teksti Anna Masanti

Rakentamisen laatu RALA ry on kerännyt palautetta rakennushankkeista niissä mukana olevilta osapuolilta vuodesta 2008. Järjestelmä on rakennusalan yhdessä kehittämä. Palautteen tarkoitus on antaa projektin osapuolille mahdollisuus arvioida omia toimintatapojaan. Arvioinnin perusteella hankkeen osapuolet voivat korjata ja kehittää toimintaansa jo projektin aikana, sillä palautetta kerätään hankkeen eri vaiheissa. Lisäksi järjestelmän avulla omia toimintatapoja voidaan verrata alan muihin toimijoihin.

Tällä hetkellä järjestelmässä on yli 8 000 palautetta kaikkiaan 2 000 rakennushankkeesta. Projektipalautejärjestelmässä hankkeen eri osapuolet antavat toisilleen palautetta projektinhallinnasta, yhteistyöstä, henkilöstöstä, ympäristöstä ja turvallisuudesta sekä tavoitteiden toteutumisesta. Eri vastaajaryhmille – tilaajalle, rakennuttajalle, suunnittelijalle, pääurakoitsijalle, aliurakoitsijalle ja sivu-urakoitsijalle – on omat kysymyspatteristonsa.

Vertailukelpoinen tieto hyödyttää tilaajaa

Työkalun avulla kerätyn tiedon vertailukelpoisuus on Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston, ATT:n, kehittämispäällikön Ifa Kytösahon mukaan yksi palautejärjestelmän parhaita puolia. Kun alalla käytetään yhtenäistä tiedonkeruujärjestelmää, mittarin esiin tuoma tieto keskittyy samoihin tekijöihin.

– Tällöin voidaan nähdä, ollaanko hyviä tai huonoja jossakin samassa prosessin osa-alueessa, Kytösaho sanoo.

ATT:n projekti-insinöörin Ina Suutarin mukaan järjestelmä mahdollistaa yritysten toimintatapojen yhtenäistymisen. Yhtäläisten kysymysten avulla alan tekijät voivat kohdistaa kehitystoimenpiteensä samoihin asioihin.

Kytösahon mukaan palaute kertoo rakentamisen epäkohdat ja toisaalta myös sen, missä on onnistuttu erityisen hyvin.

– Hankkeesta on aivan yhtä tärkeä esitellä onnistumiset kuin kehityskohteetkin.

Hän arvioi, että rakentamisen laatu on parantunut viime vuosina huomattavasti, kun epäkohtiin on kiinnitetty huomiota ja niitä on alettu korjata.

– Korjaustoimenpiteet ovat vähitellen levinneet käytäntöön ja nostaneet näin rakentamisen laatua, Kytösaho sanoo.

Palaute auttaa hankinta-asiakirjojen kehittämisessä

Liikennevirasto kerää tietoa toimintatavoistaan RALA-projektipalautteen avulla kilpailutuksen yhteydessä. Palautteen avulla saadaan tietoa viraston tilaajaprofiilista markkinoilla ja selkeytetään kilpailutusprosessia.

Liikenneviraston laatupäällikkö Janne Posio toivoo, että sekä yksityiset että julkiset rakennusalan toimijat antaisivat mahdollisimman paljon palautetta, jotta vertailua voitaisiin tehdä yhä enemmän. Tilaajalle projektipalaute antaa arvokasta tietoa kilpailutusvaiheessa.

– Palautteen avulla voimme parantaa kilpailutusprosessia ja erityisesti kilpailutuksessa käyttämiämme hankinta-asiakirjoja. Saamme myös tietoa siitä, näymmekö muille niin kuin toivoisimme, Janne Posio kertoo.

Hän pitää palautteiden läpinäkyvyyttä erittäin myönteisenä.

– Palautteen avoimuuden kautta koko alan läpinäkyvyys lisääntyy, hän sanoo. Yritysten saama kooste palautteista on kaikkien luettavissa RALAn nettisivuilla, mikäli yritykset ovat antaneet siihen julkaisuluvan. Tilaajat voisivat kysellä julkaisulupien perään, jotta mahdollisimman moni yritys muistaisi julkaisuluvan antamisen merkityksen.

Kirjoittaja työskentelee tiedottajana Rakentamisen Laatu RALA ry:ssä.

Hankkeesta on aivan yhtä tärkeä esitellä onnistumiset kuin kehityskohteetkin

7/2015 KUNTATEKNIIKKA