YHDYSKUNTA

Uusi Fisu-verkosto tukemaan yhteistä kehitystyötä

Resurssien viisas käyttö tuo kunnalle kilpailuetua

Kunnat voivat päästä nykyistä viisaampaan resurssien käyttöön Sitran luoman resurssiviisauden toimintamallin avulla. Ne voivat tehdä luonnonvarojen tehokkaasta käytöstä kilpailuedun, vahvistaa siten aluetaloutta ja parantaa asukkaiden hyvinvointia. Pilottikaupunkeina ovat Forssa, Jyväskylä, Lappeenranta ja Turku.

Lappeenrannan vahva energiatekniikan osaaminen tukee hyvin resurssien viisasta käyttöä.
Lappeenrannan vahva energiatekniikan osaaminen tukee hyvin resurssien viisasta käyttöä.

Teksti Eero Karisto

Resurssiviisaiden kaupunkien Fisu-verkosto esiteltiin kesällä hankkeen seminaarissa Jyväskylässä. Seminaarissa Sitran johtaja Mari Pantsar totesi, että maapallolla kulutetaan luonnonvaroja nykyisin vuosittain puolitoista kertaa se, mitä maapallo vuodessa tuottaa.

Hän painotti, että kysymys on hyvinvoinnista, ja kaupungeilla on merkittävä rooli hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn lähteinä.

Tilanteen korjaamiseksi on Pantsarin mukaan kaupunkien, maankäytön ja energiatuotannon muututtava, ja siinä resurssien viisas käyttö on tärkeä tekijä.

Pantsar muistutti, että talous on keino hyvinvoinnin saavuttamisessa.

– Välillä tuntuu, että se nostetaan lopulliseksi tavoitteeksi.

Talouden ja ympäristön yhteiset intressit

Resurssiviisaudella tarkoitetaan hankkeessa alueellista toimintamallia, jonka avulla kaupungit ja kunnat voivat vahvistaa aluetaloutta ja työllisyyttä, luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä parantaa asukkaiden hyvinvointia. Samalla ilmastopäästöt ja materiaalihäviöt vähentyvät.

Resurssiviisaudella haetaan taloudellista hyötyä olemassa olevista resursseista ja niiden tehokkaasta hyväksikäytöstä sekä varaudutaan resurssien rajallisuuteen. Toimintamallissa pyritään löytämään talouden, hyvinvoinnin ja ympäristön yhteiset edut.

Toimintamallissa kartoitetaan olemassa olevia resursseja ja sitä, miten niitä käytetään, miten käyttöä voitaisiin kehittää, sekä kartoitetaan hyödyntämättömiä tai vajaassa tai epätarkoituksenmukaisessa käytössä olevia resursseja.

Hankkeen seminaarissa nousi esiin myös edelläkävijäkaupunkien mahdollisuus saada kilpailuetua uusien ratkaisujen kehittäjänä.

Asukkaiden ja alueen yritysten etu

Resurssiviisaus-toimintamalli on kehitetty yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa ja sitä pilotoitiin kevään aikana kolmessa muussa kaupungissa: Forssassa, Lappeenrannassa ja Turussa. Pilottikaupungeissa järjestettiin keväällä työpajat, joissa hahmoteltiin paikallista tiekarttaa kohti resurssiviisautta. Tiekarttoja ja kaupunkien toimenpiteitä esiteltiin Jyväskylän seminaarissa kesäkuussa.

Pilottikaupungit aikovat muuttua hiilineutraaleiksi ja jätteettömiksi kaupungeiksi.

– Tavoite on näille edelläkävijöille pitkän tähtäimen strateginen valinta. Uusien ratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton uskotaan olevan paitsi asukkaiden myös alueen yritysten etu, katsoo Sitran erityisasiantuntija Lari Rajantie.

Tavoitteisiin ei päästä ilman uusia toimintatapoja tai resurssiviisautta tukevia investointeja. Ne saattavat tarkoittaa esimerkiksi älykkäitä järjestelmiä, energiatekniikkaa tai jätteenkäsittely- ja kierrätysratkaisuja, Rajantie kuvaa.

Resurssiviisaiden ratkaisujen käyttöönottoa kaupungit voivat tukea hankintamenettelyjä ja yrityskumppanuuksia kehittämällä.

Rajantie arvioi Sitran nettisivulla, että Lappeenrannassa on jo ennestään vahvaa energiatekniikan ja aurinkoenergian osaamista ja Forssassa puolestaan kiertotalouden yrityskeskittymä. Turkua saattaisivat kiinnostaa esimerkiksi liikenne ja ravinnekierron ratkaisut, erityisesti Itämeren tilan vuoksi.

Resurssiviisaus-hankkeen pilottikaupungit muodostavat nyt kestävien kaupunkien Fisu-verkoston, johon myös muiden kaupunkien on mahdollisuus liittyä. Verkoston kaupunkien työtä tukemaan on perustettu palvelukeskus, jonka käytännön työstä vastaavat Suomen ympäristökeskus Syke ja Motiva Oy.

Kaupunkirakenne ei sekoitu Suomessa

YIT:n johtaja Juha Kostiainen kertoi seminaarissa 20 maata käsittävästä tutkimuksesta, jossa Suomi oli häntäpäässä kolmessa asiassa: sekoittuneissa kaupungeissa, julkisen liikenteen osuudessa ja hiilipäästöissä.

Sekoittuneilla kaupungeilla tarkoitetaan yhdyskuntia, joissa asuminen, palvelut ja elinkeinotoiminta ovat lähekkäin. Sitä pidetään tavoitteena erityisesti liikenteen tarpeen vähäisyyden takia.

Joukkoliikenteen osuus oli Suomessa vertailun toiseksi huonoin.

– Ei riitä, että bussit käyttävät biokaasua. Ihmiset pitää saada käyttämään niitä.

Kostiainen toivoi, että sosiaalinen ulottuvuus otettaisiin mukaan resurssitehokkuusajatteluun.

Kaupungeilla merkittävä rooli

Resurssiviisautta edistävän hankkeen taustalla nähdään kulutuksen merkittävä kasvu, joka on seurausta varallisuuden kasvusta. Se nostaa resurssien hintaa, mutta suurempi huoli on luonnonvarojen riittävyys.

Hankkeessa pyritään toteuttamaan kestävän kehityksen periaatetta, jonka mukaan luonnonvarojen kulutus täytyy palauttaa maapallon kestokyvyn tasolle.

Tieto raaka-ainevirroista ja luonnonvarojen käytöstä mahdollistaa niiden tehokkaamman käytön ja nykyistä tehokkaamman kierrättämisen. Kaupungeilla ja alueilla on kasvava rooli resurssitehokkuuden jalkauttamisessa.

Faktat

Jyväskylästä ensimmäinen resurssivirtaselvitys

Raaka-aineista, niiden virroista ja käytöstä ei ole aikaisemmin ollut aluekohtaista tietoa. Resurssiviisaus-hankkeen yhteydessä tehtiin Jyväskylän seudusta ensimmäinen laaja selvitys alueellisista resursseista, niitä koskevasta tiedosta ja materiaalivirroista. Sitra on julkaissut selvityksen Alueelliset resurssivirrat Jyväskylän seudulla. Se on luettavissa Sitran verkkosivuilla.

Selvitysmalli on laadittu Sitran toimeksiannosta ja sen on toteuttanut Ramboll Finland. Mukana mallin kehittämisessä ovat olleet Luonnonvarakeskus sekä rahoittajina Sitran ohella maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö.

Mallilla tunnistetaan yritysten merkitys alueelle, sen taloudelle, työllisyydelle ja ympäristölle. Sen avulla voidaan arvioida etukäteen investointien merkitys sekä selvittää, miten resurssien hyväksikäyttöä voitaisiin parantaa.

Lähde: Alueelliset resurssivirrat Jyväskylän seudulla.

Klikkaa kuvaa niin näet tarkemmat tiedot ja suuremmat kuvat

Jyväskylä – edelläkävijä

Jyväskylä on edelläkävijä resurssiviisausprojektissa. Se on kirjannut resurssiviisauden keskeisesti strategiaansa ja noudattanut sen periaatteita jo vireillä olevissa hankkeissa.

Resurssiviisautta on valmisteltu paitsi kaupungin organisaatiossa myös yhteistyössä sidosryhmien kuten elinkeinoelämän ja valtion aluehallintoviranomaisten kanssa.

Kaupunginjohtaja Timo Koivisto luottaa siihen, että resurssitehokkuus pysyy Jyväskylässä läpikäyvänä kriteerinä myös käytännön ratkaisuissa.

– Meillä on kolmeosainen strategia: miten käytämme resurssimme eli miten palvelut järjestetään, toiseksi mistä resurssit kerätään, mikä liittyy elinkeinotoimintaan ja verotuottoihin sekä kolmanneksi resurssien tehokas käyttö. Strategia on hyväksytty yksimielisesti, Koivisto painottaa.

Mutta joskus kriittinen kohta tulee vasta, kun strategiaa toteutetaan käytännön ratkaisuissa.

Koivisto myöntää, että yksimielisyys saattaa horjua yksittäisissä käytännön ratkaisuissa, mutta luottaa siihen että resurssiviisaus vakiintuu läpileikkaavana toimintamallina.

– Teemme työtä sitouttamiseksi ja vakiinnuttamiseksi niin että asia tulee itsestään selväksi.

Yhdyskuntarakenne keskeinen tekijä

Jyväskylä on arvostettu pyöräilykaupunki. Koivisto huomauttaa, että pyöräilyä on kaupungissa edistetty ilman soraääniä. Myös ajankohtaisissa hankkeissa kuten Kankaan kaupunginosan ja sairaalaprojektin toteuttamisessa resurssiviisaus on ollut yhteinen lähtökohta. Sairaalaprojektissa muun muassa haetaan tehokas käyttö tyhjilleen jääville tiloille ja purettavien rakennusten purkujätteelle.

Koivisto nostaa erittäin keskeiseksi tekijäksi resurssitehokkuudessa yhdyskuntarakenteen. Hänen mukaansa tiivis yhdyskuntarakenne lisää sekä kevyenliikenteen että joukkoliikenteen osuutta liikkumisessa.

– Ja siellä, missä sitten tarvitaan yksityisautoa, polttoaineena voi olla biokaasu.

Jyväskylän ja naapurikuntien omistama jätteenkäsittelylaitos alkaa tuottaa biokaasua. Sitä on määrä käyttää kaupungin joukkoliikenteen polttoaineena, mutta tarjota käyttöön myös laajemmin. Jakelun järjestäminen on toistaiseksi auki.

– Ehkä siihen löydetään yksityinen toimija, Koivisto sanoo.

Liikenne on muutenkin Koiviston mukaan avainasemassa resurssiviisaudessa.

Älykäs resurssiviisas kaupunginosa

Kankaan tuleva täysin uusi 5 000 asukkaan kaupunginosa rakennetaan monin tavoin älykkääksi ja resurssiviisaaksi. Kyseessä on 1,5 miljardin euron hanke.

Energiana käytetään aurinkovoimaa. Päämäärä on autoriippumattomuus, eli alueen sisällä ja sinne ja sieltä pääsee hyvin liikkumaan ilman omaa autoa. Yhteispysäköinti vähentää sekin pysäköintipaikkojen tarvetta.

Faktat

Jyväskylästä ensimmäinen resurssivirtaselvitys

Raaka-aineista, niiden virroista ja käytöstä ei ole aikaisemmin ollut aluekohtaista tietoa. Resurssiviisaus-hankkeen yhteydessä tehtiin Jyväskylän seudusta ensimmäinen laaja selvitys alueellisista resursseista, niitä koskevasta tiedosta ja materiaalivirroista. Sitra on julkaissut selvityksen Alueelliset resurssivirrat Jyväskylän seudulla. Se on luettavissa Sitran verkkosivuilla.

Selvitysmalli on laadittu Sitran toimeksiannosta ja sen on toteuttanut Ramboll Finland. Mukana mallin kehittämisessä ovat olleet Luonnonvarakeskus sekä rahoittajina Sitran ohella maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö.

Mallilla tunnistetaan yritysten merkitys alueelle, sen taloudelle, työllisyydelle ja ympäristölle. Sen avulla voidaan arvioida etukäteen investointien merkitys sekä selvittää, miten resurssien hyväksikäyttöä voitaisiin parantaa.

Lähde: Alueelliset resurssivirrat Jyväskylän seudulla.

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto nostaa yhdyskuntarakenteen keskeiseksi tekijäksi resurssien viisaassa käytössä.
Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto nostaa yhdyskuntarakenteen keskeiseksi tekijäksi resurssien viisaassa käytössä.
Sitrassa arvioidaan, että Turkua kiinnostavat resurssien viisaassa käytössä muun muassa liikenteeseen ja ravinteiden kiertoon liittyvät ratkaisut.
Sitrassa arvioidaan, että Turkua kiinnostavat resurssien viisaassa käytössä muun muassa liikenteeseen ja ravinteiden kiertoon liittyvät ratkaisut.
Jyväskylän Kankaan vanhan paperitehtaan alue on yksi merkittävimmistä resurssiviisaiden ratkaisujen pilottialueista.
Jyväskylän Kankaan vanhan paperitehtaan alue on yksi merkittävimmistä resurssiviisaiden ratkaisujen pilottialueista.
Turun Skanssin alueelle suunnitellaan älykästä rakennettua ympäristöä tavoitteena ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä kaupunginosa.
Turun Skanssin alueelle suunnitellaan älykästä rakennettua ympäristöä tavoitteena ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä kaupunginosa.

Jyväskylä – edelläkävijä

Jyväskylä on edelläkävijä resurssiviisausprojektissa. Se on kirjannut resurssiviisauden keskeisesti strategiaansa ja noudattanut sen periaatteita jo vireillä olevissa hankkeissa.

Resurssiviisautta on valmisteltu paitsi kaupungin organisaatiossa myös yhteistyössä sidosryhmien kuten elinkeinoelämän ja valtion aluehallintoviranomaisten kanssa.

Kaupunginjohtaja Timo Koivisto luottaa siihen, että resurssitehokkuus pysyy Jyväskylässä läpikäyvänä kriteerinä myös käytännön ratkaisuissa.

– Meillä on kolmeosainen strategia: miten käytämme resurssimme eli miten palvelut järjestetään, toiseksi mistä resurssit kerätään, mikä liittyy elinkeinotoimintaan ja verotuottoihin sekä kolmanneksi resurssien tehokas käyttö. Strategia on hyväksytty yksimielisesti, Koivisto painottaa.

Mutta joskus kriittinen kohta tulee vasta, kun strategiaa toteutetaan käytännön ratkaisuissa.

Koivisto myöntää, että yksimielisyys saattaa horjua yksittäisissä käytännön ratkaisuissa, mutta luottaa siihen että resurssiviisaus vakiintuu läpileikkaavana toimintamallina.

– Teemme työtä sitouttamiseksi ja vakiinnuttamiseksi niin että asia tulee itsestään selväksi.

Yhdyskuntarakenne keskeinen tekijä

Jyväskylä on arvostettu pyöräilykaupunki. Koivisto huomauttaa, että pyöräilyä on kaupungissa edistetty ilman soraääniä. Myös ajankohtaisissa hankkeissa kuten Kankaan kaupunginosan ja sairaalaprojektin toteuttamisessa resurssiviisaus on ollut yhteinen lähtökohta. Sairaalaprojektissa muun muassa haetaan tehokas käyttö tyhjilleen jääville tiloille ja purettavien rakennusten purkujätteelle.

Koivisto nostaa erittäin keskeiseksi tekijäksi resurssitehokkuudessa yhdyskuntarakenteen. Hänen mukaansa tiivis yhdyskuntarakenne lisää sekä kevyenliikenteen että joukkoliikenteen osuutta liikkumisessa.

– Ja siellä, missä sitten tarvitaan yksityisautoa, polttoaineena voi olla biokaasu.

Jyväskylän ja naapurikuntien omistama jätteenkäsittelylaitos alkaa tuottaa biokaasua. Sitä on määrä käyttää kaupungin joukkoliikenteen polttoaineena, mutta tarjota käyttöön myös laajemmin. Jakelun järjestäminen on toistaiseksi auki.

– Ehkä siihen löydetään yksityinen toimija, Koivisto sanoo.

Liikenne on muutenkin Koiviston mukaan avainasemassa resurssiviisaudessa.

Älykäs resurssiviisas kaupunginosa

Kankaan tuleva täysin uusi 5 000 asukkaan kaupunginosa rakennetaan monin tavoin älykkääksi ja resurssiviisaaksi. Kyseessä on 1,5 miljardin euron hanke.

Energiana käytetään aurinkovoimaa. Päämäärä on autoriippumattomuus, eli alueen sisällä ja sinne ja sieltä pääsee hyvin liikkumaan ilman omaa autoa. Yhteispysäköinti vähentää sekin pysäköintipaikkojen tarvetta.