VESIHUOLTO

Oleellista on käytettävien materiaalien kelpoisuus juomavesijärjestelmiin

Standardisointi varmistaa putkistosaneerausten laadun

Vesi- ja viemäriverkostot edustavat merkittävää omaisuusmassaa, jonka rapautumisesta ja vesihuoltoverkostojen saneerausvelan kasvamisesta on pitkään oltu huolestuneita. Nyt saneerausmenetelmille ollaan laatimassa suomalaisia standardeja.

Saneerausmenetelmien standardisoinnin työryhmän jäsenistä kuvassa ovat Seppo Rautiainen (vas.), Kari Kuivalainen, Marjo Kaustell, Jukka Huusko, Tuija Kaunisto ja Jarmo Mäenpää.
Saneerausmenetelmien standardisoinnin työryhmän jäsenistä kuvassa ovat Seppo Rautiainen (vas.), Kari Kuivalainen, Marjo Kaustell, Jukka Huusko, Tuija Kaunisto ja Jarmo Mäenpää.

Teksti: Tuija Kaunisto, Kari Kuivalainen

Vanhoja putkia ei välttämättä tarvitse uusia perinteisesti vaihtamalla ne uusiin, vaan vanhat putket voidaan jättää paikoilleen ja saneerata esimerkiksi sujutusmenetelmillä. Vaihtoehtoisia saneerausmenetelmiä käytetään sekä vesihuoltolaitosten verkostoissa että kiinteistöjen tonttiviemäreissä ja viemäriverkostossa.

Saneerausten

turvallisuus ja kestävyys

Saneerausmenetelmien käyttöturvallisuuden ja kestävyyden varmistaminen edellyttävät tarkoituksenmukaisten tuotteiden lisäksi oikeita asennustapoja ja hyvää työn laatua. Vesijohtojen saneerauksissa oleellista on käytettävien materiaalien kelpoisuus juomavesijärjestelmiin siten, että niistä ei liukene veteen mitään terveydelle haitallista.

Suomessa ei ole viranomaislähtöisiä vaatimuksia vesijohtojen sisäpuolisille saneerauspinnoitteille, mutta näiden materiaalien testausta on tarkasteltu mm. Vesijohtojen saneerauspinnoitus -raportissa (https://www.samk.fi/download/27089_Vesijohtojen_saneerauspinnoitus_raportti.pdf).

Viemäreiden sisäpuolisten saneerausmenetelmien laadunvarmistuksen toimintatapoja sekä tarvetta hyväksyntämenettelylle ja ulkopuoliselle laadunvalvonnalle on selvitetty ympäristöministeriön koordinoimassa ja Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) tutkimus- ja kehittämisyksikkö Vesi-Instituutti WANDERin toteuttamassa Viemäreiden sisäpuoliset saneerausmenetelmät -projektissa, jonka loppuraportti löytyy osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-633-128-0.

Hankkeeseen osallistui laaja joukko asiantuntijoita ja alan toimijoita, joista FiSST eli Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys ry keskittyy kunnallisiin vesihuoltoverkostoihin ja MoMent ry:n eli Modernit Viemärisaneerausmenetelmät ry:n jäsenet toimivat kiinteistöjen viemärisaneerauksissa.

Laatukriteerit

standardeista

Putkistojen kaivamattomille saneerausmenetelmille, kuten sukkasujutus ja muotoputkisujutus, on olemassa eurooppalaisia EN- ja kansainvälisiä ISO-standardeja, jotka on tarkoitettu maanalaisten verkostojen eli vesihuoltolaitosten verkostojen ja kiinteistöjen tonttiviemärien kunnostamiseen ja sisäpuoliseen uusimiseen.

Näitä standardeja voidaan soveltuvin osin käyttää myös kiinteistöjen viemärien sisäpuolisen kunnostamisen vaatimusten asettamisessa. Standardeissa esitetään tekniset vaatimukset ja niiden osoittamiseen käytettävät testausmenetelmät. Laadunvalvontaan liittyy kontrollitoimenpiteitä sekä tuotevalmistajalla että urakoitsijalla. Tilaaja tarkastaa työmaakohtaisen lopputuotteen vaatimustenmukaisuuden.

Sisäpuolisten saneerausten laatukriteerit perustuvat merkittäviltä osin EN- ja ISO-standardeihin, joiden soveltuvuus Suomen olosuhteisiin tulisi varmistaa. Standardien sisältöön voidaan vaikuttaa vain osallistumalla standardisointitoimintaan, jossa alan yritysten aktiivisuus siis on tärkeää.

Kiinteistöjen sisäpuolisten viemäreiden kunnostamista tehdään myös pinnoituksilla ja lujitteita sisältävillä pinnoituksilla. Näille saneerausmenetelmille ei ole standardeja eikä käytettäville materiaaleille tai lopputuotteen ominaisuuksille ole myöskään muulla tavoin asetettu yleisesti hyväksyttyjä kriteerejä.

Pinnoitusmenetelmien luotettava ja tarkoituksenmukainen käyttö edellyttäisi pinnoitusmenetelmien standardisointia, jotta suunnittelijat ja tilaajat voisivat vertailla eri valmistajien tai urakoitsijoiden menetelmiä ja valita kuhunkin käyttökohteeseen parhaiten soveltuvat materiaalit ja pinnoitustavat.

Suomenkieliset

standardit käyttöön

Sisäpuolisten saneerausten yhteydessä käytetään hyvin erilaisia termejä. Viemärisaneerausprojektissa todettiin, että suomenkielinen aineisto auttaisi terminologian yhdenmukaistamisessa ja edistäisi menetelmien käyttöönottoa. Keskeiset standardit käännettiinkin suomeksi ja koottiin projektin loppuraportin kanssa SFS-käsikirjaksi 101 Viemäreiden sisäpuoliset saneerausmenetelmät. Mukana ovat mm. seuraavat standardit:

SFS-EN ISO 11296-1 Muoviputkijärjestelmät maahan asennetun paineettoman viemäriverkoston kunnostamiseen. Osa 1: Yleistä.

SFS-EN ISO 11296-3 Muoviputkijärjestelmät maahan asennetun paineettoman viemäriverkoston kunnostamiseen. Osa 3: Muotoputkisujutus.

SFS-EN ISO 11296-4 Muoviputkijärjestelmät maahan asennetun paineettoman viemäriverkoston kunnostamiseen. Osa 4: Sukkasujutus.

Saneerauksille

standardisointityöryhmä

Muoviteollisuus ry:n putkijaosto toimii muoviputkialan kansallisena standardisointikomiteana, joka seuraa alan EN- ja ISO-standardien valmistelua. Viemärisaneerausprojektin seurauksena käynnistyi vuonna 2014 saneerausmenetelmien standardisoinnin työryhmä, jonka nimeksi tuli sittemmin TR 8 Saneeraus ja EHS (Environment, Health, Safety).

Työryhmän seurantakohteena on erityisesti saneerausstandardeista vastaava tekninen komitea ISO/TC 138 Plastics pipes, fittings and valves for the transport of fluids/SC 8 Rehabilitation of pipeline systems. Standardisointiasioiden lisäksi työryhmä käsittelee laatu-, koulutus- ja työturvallisuusasioita sekä pyrkii edistämään saneerausmenetelmien tarkoituksenmukaista käyttöä.

Työryhmän puheenjohtaja on Jarmo Mäenpää (Uponor Suomi Oy) ja sihteeri Kari Kuivalainen Muoviteollisuus ry:stä. Jäsenet ovat Seppo Rautiainen (Uponor Infra Oy), Marko Heikkinen (Pipelife Finland Oy), Kari Mäkinen (Aarsleff Oy), Jukka Huusko (FiSTT ry, NRG International Oy), Jari Kaukonen (FiSTT, WSP Finland Oy), Marjo Kaustell (MoMent ry, Consti Talotekniikka Oy) sekä Tuija Kaunisto (SAMK/Vesi-Instituutti WANDER).

Työturvallisuus ja loppu­tuotteen laatuun vaikuttaminen tärkeintä

Työryhmän tavoitteena on edistää verkostojen laadukasta saneerausta ja vesihuoltolaitosten sekä kiinteistöjen kohteissa. Työturvallisuudesta on huolehdittava, sillä sujutuksissa ja pinnoituksissa käytetään monenlaisia kemikaaleja. Esimerkiksi epoksikemikaalit voivat aiheuttaa allergista kosketusihottumaa. Työterveyslaitos on laatinut yritysyhteistyössä ohjeistuksen epoksityön turvalliseen suorittamiseen (http://www.ttl.fi/partner/epoksikansio/Sivut/default.aspx).

Putkistosaneerauksen tilaaja joutuu tekemään päätöksen, jolla on kauaskantoiset vaikutukset. Tilaajan ja hänen asiantuntijansa tulee osata vertailla eri menetelmiä teknisten ominaisuuksien lisäksi ympäristö-, terveys- ja turvallisuusnäkökulmista sekä ymmärtää, mitä on tilaamassa.

Eri saneerausmenetelmillä voi olla erilaiset käyttökohteet, takuut ja oletettu kestoikä tai rajoituksia käytölle. Standardien lisäksi tilaajan tulee vaatia tuotteesta ja menetelmästä riittävän yksityiskohtaiset, ymmärrettävät ja vertailukelpoiset tiedot päätöksenteon pohjaksi.

Tuija Kaunisto

Satakunnan ammattikorkeakoulu/Vesi-Instituutti WANDER

Kari Kuivalainen

Muoviteollisuus ry

Klikkaa kuvaa niin näet tarkemmat tiedot ja suuremmat kuvat

Modernit viemärisaneerausmenetelmät ry - MoMent ry

MoMent ry on viemärisaneerausalalla toimivien yritysten valtakunnallinen keskusjärjestö ja edunvalvoja. MoMent ry on perustettu vuonna 2009. Yhdistyksen jäseniä ovat modernien viemärinsaneerausmenetelmien parissa työskentelevät yritykset sekä muuten alasta kiinnostuneet toimijat ja yhdistykset. Suurin osa jäsenistä toimii varsinaisella urakointipuolella, mutta myös alalla toimivat materiaali- ja laitevalmistajat ja maahantuojat sekä suunnittelu- ja konsultointipalvelujen tarjoajat otetaan vastaan avoimin mielin.

MoMent ry:n asentajille suunnatun henkilösertifikaattikoulutuksen avulla pyritään parantamaan viemärisaneerausalan henkilöstön osaamista ja työturvallisuutta sekä sitä kautta kehittämään ja varmistamaan viemärisaneerausten hyvää laatutasoa. Koulutusta tehdään yhteistyössä Työtehoseuran ja VTT Expert Services Oy:n kanssa.

https://momentry.fi

Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys ry - Finnish Society For Trenchless Technology FiSTT

Yhdistys on perustettu 1999 alan rakennuttajien, urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ym. alalla toimivien toimesta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää kaivamattomien menetelmien käyttöä putkistojen maanalaisessa rakentamisessa ja uusimisessa.

Toimia alan ammattilaiset kattavana verkostona, tavoitteena yhteistoiminta ja saatujen kotimaisten ja kansainvälisten kokemusten välittäminen niitä tarvitseville.

Alan tiedotustoiminta

Koulutustoiminta

Messumatkojen ja alaan liittyvien näyttelyiden järjestäminen

Edunvalvonta ja yhteydenpito muihin yhdistystä lähellä oleviin vaikuttajatahoihin

FiSTT toimii yhteistyössä Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n (VVY) kanssa.

http://www.fistt.net/

Vanhojen viemäreiden saneerauksessa sujutus on suosittu menetelmä.
Vanhojen viemäreiden saneerauksessa sujutus on suosittu menetelmä.

Modernit viemärisaneerausmenetelmät ry - MoMent ry

MoMent ry on viemärisaneerausalalla toimivien yritysten valtakunnallinen keskusjärjestö ja edunvalvoja. MoMent ry on perustettu vuonna 2009. Yhdistyksen jäseniä ovat modernien viemärinsaneerausmenetelmien parissa työskentelevät yritykset sekä muuten alasta kiinnostuneet toimijat ja yhdistykset. Suurin osa jäsenistä toimii varsinaisella urakointipuolella, mutta myös alalla toimivat materiaali- ja laitevalmistajat ja maahantuojat sekä suunnittelu- ja konsultointipalvelujen tarjoajat otetaan vastaan avoimin mielin.

MoMent ry:n asentajille suunnatun henkilösertifikaattikoulutuksen avulla pyritään parantamaan viemärisaneerausalan henkilöstön osaamista ja työturvallisuutta sekä sitä kautta kehittämään ja varmistamaan viemärisaneerausten hyvää laatutasoa. Koulutusta tehdään yhteistyössä Työtehoseuran ja VTT Expert Services Oy:n kanssa.

https://momentry.fi

Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys ry - Finnish Society For Trenchless Technology FiSTT

Yhdistys on perustettu 1999 alan rakennuttajien, urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ym. alalla toimivien toimesta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää kaivamattomien menetelmien käyttöä putkistojen maanalaisessa rakentamisessa ja uusimisessa.

Toimia alan ammattilaiset kattavana verkostona, tavoitteena yhteistoiminta ja saatujen kotimaisten ja kansainvälisten kokemusten välittäminen niitä tarvitseville.

Alan tiedotustoiminta

Koulutustoiminta

Messumatkojen ja alaan liittyvien näyttelyiden järjestäminen

Edunvalvonta ja yhteydenpito muihin yhdistystä lähellä oleviin vaikuttajatahoihin

FiSTT toimii yhteistyössä Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n (VVY) kanssa.

http://www.fistt.net/