YHDYSKUNTA

Pelkällä selaimella toimiva Smart Hyvinkää –sovellus mahdollistaa sekä kaupunkiympäristön että rakennusten sisätilojen visualisoinnin. 3D-virtuaalihuone toimii myös Hangonsillan hankkeen videokokoushuoneena ja on hankkeen virtuaalinen ’Big Room’, josta hankeen tiedot jatkuvasti löytyvät.
Pelkällä selaimella toimiva Smart Hyvinkää –sovellus mahdollistaa sekä kaupunkiympäristön että rakennusten sisätilojen visualisoinnin. 3D-virtuaalihuone toimii myös Hangonsillan hankkeen videokokoushuoneena ja on hankkeen virtuaalinen ’Big Room’, josta hankeen tiedot jatkuvasti löytyvät.

Kaupungit voivat toimia innovaatioiden suunnannäyttäjinä

Hyvinkäälle uuden teknologian 3D-  kaupunkikehitysympäristö

Hyvinkään Hangonsillan alueen kaupunkikehitys­hanketta varten kehitetään innovatiivista 3D-­ympäristöä kaupunkisuunnittelun, hankehallinnan ja eri toimijoiden välisen tiedonkulun välineeksi. Tulevaisuudessa sama alusta palvelee laajemmin kokonaisvaltaisen kaupunkikehityksen työkaluna ja tarjoaa uusia välineitä kuntalaisten kanssa käytävään vuorovaikutukseen.

Teksti Päivi Tiihonen ja Anne Jarva, Hyvinkään kaupunki

Kaupungeilla on keskeinen rooli kaupunkisuunnitteluun, aluerakentamiseen ja kaupungin palveluihin liittyvän IT-teknologian kehittämisessä. Teknologiatuotteita tulisi kehittää läheisessä suhteessa käytännön toimintaan - palvelemaan todellista tarvetta.

Kun kaupungit kehittävät palvelutuotantoaan rohkeasti uudella teknologialla, syntyy uusia toimintaan soveltuvia teknologiatuotteita – myös vientituotteiksi. Näin ollen kaupungeilla on tärkeä rooli myös Suomen kilpailukyvyn edistäjinä.

Rohkea asenne kehittämiseen ja uusien toimintatapojen käyttöönottoon on edellytys sille, että uusia teknologiatuotteita saadaan markkinoille ja uusi teknologia jalkautuu kaupungin tuottamiin palveluihin.

Lähtökohtana hankkeen

tiedonhallinta ja

kaupunkikehityksen visualisointi

3D-kaupunkimalleja on Suomessa tuotettu paljon viimeisen 20 vuoden ajan, mutta tietomallien hyödyntäminen kaupunkirakentamishankkeiden työkaluna on ollut vielä vähäistä. Rakennusalalla rakennusten tietomallit (BIM) ovat sen sijaan jalkautuneet käytäntöön viimeisen 10 vuoden aikana.

Hyvinkään Hangonsillan kaupunkirakentamishanketta lähdettiin alusta saakka toteuttamaan tietomallipohjaisesti. Hyvinkäällä infrasuunnitelmat on tuotettu jo pitkään 3D-tietomalleina. Myös kaavoituksessa on kokeiltu 3D-visualisointeja suunnitelmien havainnollistukseen.

Suunnitelmien hallinnassa päästiinkin nopeasti alkuun. Tavoitteena oli hyödyntää 3D-tietomalleja hankkeen työkaluna, pohtia tietomallien välisiä yhteyksiä ja testata eri tekniikoita hankeen aikana – ja samalla kehittää tietomallipohjaista työnkulkua osana kaupunkikehityshanketta.

Vahvasti kehittyvä

Hangonsillan alue pilottina

Hangonsillan alue on Hyvinkään merkittävin 2020-luvun kaupunkikehityshanke. Vanhan ratapihan suunnittelu noin 2000 asukkaan asuntoalueeksi käynnistyi ideakilpailulla vuonna 2012. Alueen yleissuunnitelmat laadittiin 2013-2014 ja vuoden 2015 aikana valittiin ensimmäiset toteuttajakumppanit. Kumppaneilta edellytettiin valmiuksia tietomallipohjaiseen suunnitteluun.

Kun Sito Oy:n toimittama Hangonsillan lähtötietomalli valmistui vuoden 2015 lopussa, lähdettiin etsimään ratkaisuja 3D-tietojen visualisointiin selainpohjaisesti. MAPGETS-alusta tarjosi valmiit työkalut WMS/WFS-rajapinnoista tulevien tietojen julkaisuun ja 3D-tiedon visualisointiin pelkällä selaimella.

Hankkeen hallinnasta

digitaaliseksi innovaatioalustaksi

Hangonsillan suunnittelun edetessä ilmeni tarve hankkeen tietomallien hallintaan ja sovelluksen käyttöoikeuksien rajaamiseen hankkeen toimijoihin.

Keväällä 2016 Hyvinkään paikkatietopalvelut on pilotoinut MAPGETS –alustan päälle rakennettua CityInfo-tiedonhallintasovellusta, jonka omistaa FCG City Portal Oy. Pelkällä selaimella toimiva avoimen lähdekoodin sovellus sisältää kaupunkikehityshankkeen 3D-tiedonhallinnan sekä kaupungin rajojen yli menevän käyttäjähallinnan.

Kaupunki voi kutsua palvelun käyttäjiksi myös hankkeen yksityiset yhteistyökumppanit, kuten rakennusyritykset ja suunnittelutoimistot. 3D-ympäristö soveltuu sekä kaupunkiympäristön että rakennusten sisätilojen visualisointiin ja antaa mahdollisuuden toteuttaa myös avatar-sovelluksia, joissa käyttäjää edustaa virtuaalihahmo.

Smart Hyvinkään

virtuaalihuone

Sovellusympäristö kokonaisuudessaan on saanut Hyvinkäällä nimen ’Smart Hyvinkää’.

Vuoden 2016 aikana pilotoidaan myös Sova3D Oy:n sovellusta, jolla hallinnoidaan rakennusten tietomalleja (BIM). Sovellus integroituu osaksi edellä mainittua 3D-tiedonhallintaympäristöä. Sovelluksen avulla rakennusten tietomallit voidaan tuoda 3D-kaupunkimalliin. Myös rakennusten tietomallien hyödyntäminen osana rakennuslupaprosessia on tutkinnan alla.

Maaliskuussa 2016 hankittiin Hangonsillan hankkeen tiedonvälitystä ja etäkokouksia varten Finpeda Oy:n kehittämä 3D-virtuaalikokoushuone, joka integroitiin osaksi Smart Hyvinkää-palvelua.

Virtuaalihuone on lähitulevaisuudessa tarkoitus ottaa laajempaan käyttöön - myös Hyvinkään sivistystoimen opetus- ja vuorovaikutustyökaluksi sekä uusien, helposti muuntautuvien koulutilojen suunnittelun apuvälineeksi.

Työn edetessä Smart Hyvinkää - sovelluksesta on nopeasti muotoutumassa Hyvinkään kau­punki­kehityksen ’digitaalinen innovaatioalusta’, joka nivoo kaikki kaupunkikehityshankkeet samaan ympäristöön.

Sovellus lukee sekä 2D- että 3D-tietoja avoimista rajapinnoista, joten Hyvinkään tekniikka ja ympäristö- toimialan jo aiemmin avoimeksi dataksi avaamat asemakaavat, kiinteistötiedot, johtotiedot jne. sekä Hyvinkään ulkopuolisten tuottajien tuottamat tiedot voidaan lukea helposti palveluun.

Avoimeen realXtend-lähdekoodiin perustuvan 3D-alustan päälle voidaan tulevaisuudessa lisätä kaupunkikehitykseen liittyviä sovelluksia tarpeen mukaan. Uuden 3D- teknologian jalkautuminen Hyvinkään kaupunkikehitykseen on alkanut.

Faktat

Smart Hyvinkää – mahdollisia soveltamisalueita

Kaupunkisuunnittelu

Strateginen suunnittelu

Kaavoitus, maankäytön suunnittelu

Palveluverkon kehittäminen, alueelliset kehittämissuunnitelmat

Uuden alueen toiminnallisuuden analysointi jo suunnittelu- vaiheessa

Alueen kehittymisen seuranta

Kaupunkilaisten osallistuminen kaupunkikehitykseen

Markkinointi

Uuden alueen ja asuntojen markkinointi toiminnallisuutta, palveluja, asuntoja ja esim. parvekenäkymiä visualisoiden

Rakentaminen

Hankehallinta

Infrasuunnitelmien hallinta ja laadunvalvonta

Maaperä- ja geotekniset tutkimukset, toimenpidesuunnitelmat

Tietomallien hyödyntäminen koneohjauksessa

Kunnallistekniset korjaushankkeet

Rakennusvalvonta

Rakennusten tietomallien (BIM) hyödyntäminen rakennuslupaprosessissa sekä mallien arkistointi

Liikenne

Liikenneyhteydet, liikennevirtojen seuranta, eri kulkumuotojen kehittäminen ja ohjaus

Reaaliaikainen pysäköinnin seuranta ja hallinta esim. konenäköä hyödyntäen

Liikenneturvallisuuden edistäminen

Liikkumisen digitaaliset palvelut

Tilojenhallinta

Talotekniikka, älykäs asuminen, tilojen hallinta

Virtuaalinen kiinteistövälitys ja –vuokraus

Sivistystoimi

Koulutilojen vuorovaikutteinen 3D-suunnittelu

Opetuksen virtuaalisovellukset, etäopiskelu, koulujen välinen vuorovaikutus (kansainvälisestikin)

Virtuaaliympäristö nuorisotyössä, kulttuuripalvelujen markkinoinnissa jne.

Ympäristö

Kaukolämpöverkostot, energiatehokkuus, kestävä kehitys, kierrätys

Pelastustoiminta

Pelastustoiminta, valmiussuunnittelu

MAPGETS-portaali on supisuomalainen

Muun muassa Hyvinkään ja Oulun kaupunkikehityksen käytössä oleva 3D-portaali MAPGETS-portaali syntyi oululaisen Adminotech Oy:n ja suomalaisen konsulttiyhtiön FCG:n yhteistyönä. Sen kehittämisessä on vuosien aikana hyödynnetty maailmanlaajuisesti tunnettuja avoimen lähdekoodin teknologioita ja rajapintoja.

Tietomallintamisen kehitystyötä tehdään parhaillaankin julkisrahoitteisissa hankkeissa kuten ITEA C3PO ja EU-FIWARE sekä Rakennustiedon alaisen buildingSMARTin, Kuntaliiton ja valtionhallinnon hankkeissa. Rakennusalan digitalisaatio on saamassa uutta nostetta käynnistysvaiheessa olevassa valtionhallinnon ja yksityisen sektorin Kiradigi-yhteistyössä.

MAPGETSin pilotointia tehdään yhteistyössä mm. Oulun, Hyvinkään, Joensuun ja Kouvolan kaupunkien kanssa.

Suomi on ollut edelläkävijä 3D-teknologioissa ja tietomallintamisessa esimerkiksi rakennusalalla. MAPGETS tarjoaa selainkäyttöisen, avoimeen realXtend-lähdekoodiin pohjautuvan 3D-sovellusalustan tämän tiedon julkaisemiseen, ylläpitoon ja hyödyntämiseen.

-MAPGETS julkaistiin edistämään digitalisaatiota, sovelluskehittämistä ja sitä kautta tuottavuutta. Portaalista tehtiin sovellusekosysteemi, jossa hyödynnetään paitsi 3D-mallintamista ja kartta-aineistoja, myös palveluiden visualisointiin liittyvää osaamista, mikä luo aivan uudenlaisia edellytyksiä esimerkiksi markkinoinnille, toteaa tuotepäällikkö Anssi Savisalo FCG:stä.

MAPGETS on tarkoitettu kaupunkitietoon liittyvien sovellusten kehittäjille, kaupunkitiedon tuottajille ja erilaisten palveluiden tarjoajille ja myös ammattilaisille, jotka hyödyntävät kaupunkitietoa omien tuotteidensa myynnissä ja markkinoinnissa.

MAPGETS-portaalin omistaa FCG City Portal Oy, jonka FCG Finnish Consulting Group Oy ja Adminotech Oy perustivat yhteistyössä kesäkuussa 2015.

Lisätietoja: info.mapgets.com

Faktat

Smart Hyvinkää – mahdollisia soveltamisalueita

Kaupunkisuunnittelu

Strateginen suunnittelu

Kaavoitus, maankäytön suunnittelu

Palveluverkon kehittäminen, alueelliset kehittämissuunnitelmat

Uuden alueen toiminnallisuuden analysointi jo suunnittelu- vaiheessa

Alueen kehittymisen seuranta

Kaupunkilaisten osallistuminen kaupunkikehitykseen

Markkinointi

Uuden alueen ja asuntojen markkinointi toiminnallisuutta, palveluja, asuntoja ja esim. parvekenäkymiä visualisoiden

Rakentaminen

Hankehallinta

Infrasuunnitelmien hallinta ja laadunvalvonta

Maaperä- ja geotekniset tutkimukset, toimenpidesuunnitelmat

Tietomallien hyödyntäminen koneohjauksessa

Kunnallistekniset korjaushankkeet

Rakennusvalvonta

Rakennusten tietomallien (BIM) hyödyntäminen rakennuslupaprosessissa sekä mallien arkistointi

Liikenne

Liikenneyhteydet, liikennevirtojen seuranta, eri kulkumuotojen kehittäminen ja ohjaus

Reaaliaikainen pysäköinnin seuranta ja hallinta esim. konenäköä hyödyntäen

Liikenneturvallisuuden edistäminen

Liikkumisen digitaaliset palvelut

Tilojenhallinta

Talotekniikka, älykäs asuminen, tilojen hallinta

Virtuaalinen kiinteistövälitys ja –vuokraus

Sivistystoimi

Koulutilojen vuorovaikutteinen 3D-suunnittelu

Opetuksen virtuaalisovellukset, etäopiskelu, koulujen välinen vuorovaikutus (kansainvälisestikin)

Virtuaaliympäristö nuorisotyössä, kulttuuripalvelujen markkinoinnissa jne.

Ympäristö

Kaukolämpöverkostot, energiatehokkuus, kestävä kehitys, kierrätys

Pelastustoiminta

Pelastustoiminta, valmiussuunnittelu

MAPGETS-portaali on supisuomalainen

Muun muassa Hyvinkään ja Oulun kaupunkikehityksen käytössä oleva 3D-portaali MAPGETS-portaali syntyi oululaisen Adminotech Oy:n ja suomalaisen konsulttiyhtiön FCG:n yhteistyönä. Sen kehittämisessä on vuosien aikana hyödynnetty maailmanlaajuisesti tunnettuja avoimen lähdekoodin teknologioita ja rajapintoja.

Tietomallintamisen kehitystyötä tehdään parhaillaankin julkisrahoitteisissa hankkeissa kuten ITEA C3PO ja EU-FIWARE sekä Rakennustiedon alaisen buildingSMARTin, Kuntaliiton ja valtionhallinnon hankkeissa. Rakennusalan digitalisaatio on saamassa uutta nostetta käynnistysvaiheessa olevassa valtionhallinnon ja yksityisen sektorin Kiradigi-yhteistyössä.

MAPGETSin pilotointia tehdään yhteistyössä mm. Oulun, Hyvinkään, Joensuun ja Kouvolan kaupunkien kanssa.

Suomi on ollut edelläkävijä 3D-teknologioissa ja tietomallintamisessa esimerkiksi rakennusalalla. MAPGETS tarjoaa selainkäyttöisen, avoimeen realXtend-lähdekoodiin pohjautuvan 3D-sovellusalustan tämän tiedon julkaisemiseen, ylläpitoon ja hyödyntämiseen.

-MAPGETS julkaistiin edistämään digitalisaatiota, sovelluskehittämistä ja sitä kautta tuottavuutta. Portaalista tehtiin sovellusekosysteemi, jossa hyödynnetään paitsi 3D-mallintamista ja kartta-aineistoja, myös palveluiden visualisointiin liittyvää osaamista, mikä luo aivan uudenlaisia edellytyksiä esimerkiksi markkinoinnille, toteaa tuotepäällikkö Anssi Savisalo FCG:stä.

MAPGETS on tarkoitettu kaupunkitietoon liittyvien sovellusten kehittäjille, kaupunkitiedon tuottajille ja erilaisten palveluiden tarjoajille ja myös ammattilaisille, jotka hyödyntävät kaupunkitietoa omien tuotteidensa myynnissä ja markkinoinnissa.

MAPGETS-portaalin omistaa FCG City Portal Oy, jonka FCG Finnish Consulting Group Oy ja Adminotech Oy perustivat yhteistyössä kesäkuussa 2015.

Lisätietoja: info.mapgets.com