VESIHUOLTO

Vesilaitosyhdistyksen kysely:

Kiinteiden maksujen osuus vesihuollossa kasvaa

Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitoksilleen tekemän kyselyn mukaan vesihuoltomaksut ovat nousseet viime vuodesta kerrostaloissa keskimäärin vajaat kaksi prosenttia ja omakotitaloissa noin 3,5 prosenttia. Omakotitalossa vesihuoltopalvelun ns. vertailuhinnan mediaani oli arvonlisäveroineen kuluvan vuoden helmikuussa 5,38 euroa kuutiometriltä. Kiinteiden maksujen osuus on selvässä kasvussa.

Teksti Paavo Taipale

Vesilaitosyhdistys julkaisee jäsenlaitostensa vesihuoltomaksuista kyselyyn perustuvan raportin vuosittain. Vertailuhinnassa on otettu huomioon käyttömaksun ohella perusmaksun ja mittarivuokran sekä liittymismaksun vaikutus asiakkaalta perittävään veden ja jäteveden hintaan. Vertailuhinta antaa käyttömaksuun verrattuna paremman kuvan asiakkaan maksamista maksuista käytettyä vesikuutiometriä kohden.

Kyselyssä on mukana myös hulevedestä perittävät maksut. Hulevesimaksujen maksuperusteet ovat eri laitoksilla hyvin erilaisia. Hulevedestä voidaan periä liittymismaksua tai vuosittaista perusmaksua.

Vertailuhintoja on laskettu omakotitaloille (kerrosala 150 m2, kolme asukasta, veden kulutus 180 m3/v) ja kerrostalolle (30 asuntoa, kerrosala 2 500 m2, 75 asukasta, veden kulutus 5 000 m3/v). Kyselyn hinnat on pyydetty esimerkkikiinteistöiltä perittävien maksujen mukaisina mahdollisine arvonlisäveroineen. Osassa laitoksia liittymismaksuihin sisältyy perittävä arvonlisävero ja osassa laitoksia ei peritä lainkaan arvonlisäveroa. Muihin maksuihin sisältyy arvonlisävero.

Kiinteät maksut huimassa nousussa

Omakotitalojen liittymismaksut eri laitosten toiminta-alueilla vaihtelivat vuonna 2015 välillä 0 – 14 500 euroa. Korkein summa on yksittäisen osuuskunnan perimä liittymismaksu. Omakotitalojen liittymismaksujen mediaaniarvo niiden laitosten osalta, joilla liittymismaksua peritään, oli 3 800 euroa, kun liityttiin sekä vesijohtoon että viemäriin. Korotusta edellisvuoteen oli yhdeksän prosenttia.

Useilla laitoksilla peritään erillistä vesimittarimaksua ja/tai kiinteää perusmaksua. Omakotitalojen kiinteät vuotuiset maksut vaihtelevat välillä 0 – 496 euroa. Mediaaniarvo oli 121 euroa, jossa on nousua edellisvuodesta peräti 59 prosenttia. Koska maksujen vaihteluväli ei ollut kasvanut edellisvuodesta merkittävästi, yhä useammat laitokset näyttävät korottaneen kiinteitä maksuja reippaasti. Tämä on jo pitkään ollut laitosten tavoitteena, sillä noin 80 prosenttia vesihuoltolaitosten kuluista on kiinteitä, erityisesti verkostosta ja puhdistuslaitosten rakenteista ja laitteista johtuvia kuluja.

Hinnat ovat nousseet jo useita vuosia

VVY:n kyselyn mukaan vesihuoltopalvelun vertailuhinnan mediaani omakotitalossa on 5,38 euroa käytettyä vesikuutiometriä kohti, kun se vuotta aiemmin oli 5,34 euroa. Kerrostalossa vastaava hinta oli 4,47 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 4,34 euroa. Talousveden osuus summasta on keskimäärin noin 40 prosenttia ja loput on jäteveteen liittyviä maksuja sisältäen mahdollisen hulevesimaksun.

Vesihuoltopalveluiden hinta on noussut jo useamman vuoden ajan. Helmikuun 2015 maksutietojen mukaan keskimääräinen hinta omakotitalossa on 5,57 euroa (5,38 euroa vuonna 2014) käytettyä vesikuutiometriä kohden ja kerrostalossa vastaavasti 4,56 €/m3 (4,48 €/m3 vuonna 2014). Edellisvuoteen nähden hinnat ovat nousseet omakotitalossa keskimäärin 3,5 prosenttia ja kerrostaloissa 1,8 prosenttia. Keskimääräinen hinta on jonkin verran mediaanihintaa korkeampi muutamien yksittäisten poikkeuksellisen korkeita hintoja (korkean kustannustason vuoksi) perivien laitosten ansiosta.

HSY ja Tampere suurten kaupunkien edullisimmat

Omakotitalojen vertailuhinnan mukaan kalleimmat kunnallisen laitoksen vesihuoltopalvelut olivat Paraisilla (9,46 €/m3) ja Raisiossa (8,69 €/m3), jossa vertailuhinta oli tosin pudonnut euron kuutiolta vuoden takaisesta. Halvimmat vertailuhinnat olivat Juvan kunnalla (3,11 €/m3) ja Sallan Aluelämpö Oy:llä (3,44 €/m3).

Suuremmista kaupungeista kalleimpia vesihuoltopalveluja omakotitaloasukkaalle tarjosivat viimevuotiseen tapaan Jyväskylän Energia Oy, (7,10 €/m3) ja Napapiirin Vesi -liikelaitos Rovaniemellä (6,52 €/m3). Edullisimmin vesihuoltopalvelut sai suurista kaupungeista pääkaupunkiseudun HSY Vesihuollolta (4,49 €/m3), Tampereen Vedeltä (4,51 €/m3) sekä Oulun Vedeltä ja Liikelaitos Kouvolan Vedeltä (molempien vertailuhinta 4,58 €/m3).

Vesihuoltolaki edellyttää täyskatteisia maksuja

Vesihuoltomaksujen perusteella ei juuri voi päätellä, miten tehokkaasti tai taloudellisesti vesihuoltolaitos toimii, sillä maksujen suuruuteen vaikuttavat useat tekijät, kuten kunnan taksapolitiikka ja vesilaitokselle asetetut tuottotavoitteet, valtion avustusten määrä, vedenhankintamahdollisuudet ja jätevedenkäsittelyvaatimukset sekä yhdyskuntarakenne.

Useimmissa vesihuoltolaitoksissa verkoston korjausvelka on merkittävä haaste taloudelle. Sen vuoksi vesihuoltomaksujen voi odottaa nousevan tulevaisuudessakin. Vuosi sitten voimaan tullut uusi vesihuoltolaki velvoittaa vesihuoltolaitoksia olemaan selvillä verkostojensa kunnosta ja huolehtimaan entistä paremmin siitä, että maksutuloilla voidaan kattaa uusinvestoinnit ja saneeraukset pitkällä aikavälillä.

Lähde: Vesilaitosyhdistys VVY, 2015
Lähde: Vesilaitosyhdistys VVY, 2015