LIIKENNE JA VÄYLÄT

Tapiolan pysäköintilaitoksessa on jo kyltitys metrolle valmiina.
Tapiolan pysäköintilaitoksessa on jo kyltitys metrolle valmiina.

Parhaat ajoväylät vaihtuvat päivittäin, jopa tunneittain

Sujuva liityntäliikenne tuo matkustajia Länsimetroon

Metroliikenteen käynnistyminen 15. elokuuta 2016 myllertää Etelä-Espoon liikenteen kerta-heitolla. Vielä kauan kesken olevat rakennustyöt näkyvät liikenteessä. Metroasemille on luotu sato-jen autojen ja polkupyörien pysäköintipaikkoja. Älysovellukset kertovat kunkin hetken parhaan ajoreitin.

Teksti ja kuvat Johanna Nyberg

Elokuusta lähtien metro liikennöi Itä-Helsingistä aina Espoon Matinkylään asti. Asemia Espoossa on yhteensä kuusi: Keilaniemi, Otaniemi, Tapiola, Urheilupuisto, Niittykumpu ja Matinkylä. Länsimetron jatkeen louhintavaihe on käynnissä. Rataosuus Kivenlahteen asti valmistuu aikaisintaan vuonna 2020.

Metron tulo on tuonut mukanaan isoja rakentamishankkeita asemien ympäristöissä sekä merkittäviä muutoksia katuverkossa. Metron tulo on mahdollistanut strategisia, pitkän tähtäimen suunnitelmia liikenteen hallinnassa.

Lisäksi se tarjonnut mahdollisuuden kehittää liikennejärjestelmää kokonaisuudessa. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut kestävien kulkutapojen palvelutason parantuminen. Tässä sujuva liityntäliikenne on avainasemassa.

Rakentaminen vaikuttaa

liityntäliikenteeseen pitkään

Metroliikenne tuo huomattavia muutoksia Espoon linja-autolinjoihin. Metron käynnistyessä aiemmin Länsiväylää pitkin Kamppiin ajaneet linja-autolinjat muuttuvat täydentäviksi liityntälinjoiksi ja alkavat syöttää matkustajia lähimmälle metroasemalle.

Vaikka linja-autoliikenne on­-kin ensisijainen liityntäliikennemuoto, nähdään myös autot ja polkupyörät liityntäliikenteen kautta osana joukkoliikennejärjestelmää. Merkittävimmät metroasemat on varustettu usealla sadalla liityntäpysäköintipaikalla ja runkolukittavalla pyöräpysäköintipaikalla.

Sujuvat liityntälinjat ovat avainasemassa matkaketjujen sujuvuuden kannalta. Metroasemat ovat rakennustöiden ympäröimiä vielä metroliikenteen alkaessa, ja rakennustöitä riittää vielä vuosiksi eteenpäin.

Tapiolan kadunrakennustyöt valmistuvat vuonna 2019 ja Matinkylässä on vasta käynnistymässä uusia hankkeita. Näistä rakennustöistä ja tilapäisistä liikennejärjestelyistä huolimatta metron liityntäliikenteen on oltava sujuvaa ja turvallista.

Rakentamisen aikaiset kavennetut ajoradat, pienempi kaistamäärä, kiertoreitit ja alempi nopeusrajoitus vaikuttavat liityntäliikenteen matka-aikaan. Myös työmaaliikenne tuo omat haasteensa liikenteen sujuvuuteen.

Rakentamisen vaikutusta matka-aikoihin on pyritty minimoimaan ennakoimalla pahimmat pullonkaulat. Kriittisimmissä paikoissa henkilöautoliikenne ohjataan toistaiseksi kiertoreiteille, jotta kapasiteettia vapautuu bussiliikenteelle.

Liityntäpysäköinti osana

joukkoliikennejärjestelmää

Suurin liityntäpysäköinnin solmukohta on Matinkylässä. Matinkylän metroaseman yhteyteen on rakennettu 550 liityntäpysäköintipaikkaa henkilöautoille ja 500 runkolukittavaa paikkaa polkupyörille.

Henkilöautojen liityntäpysäköintipaikat on tarkoitettu nimenomaan joukkoliikenteeseen siirtyville liityntäpysäköijille, ja ohjaavina toimenpiteinä käytetään joukkoliikennematkustajien tunnistusta ja pysäköinnin hinnoittelupolitiikkaa. Liityntäpysäköinnin hinta tulee olemaan 2 € ja oikeuttaa 10 tunnin pysäköintiin. Sen jälkeen pysäköinnin hinnan määrittää pysäköintilaitoksen operaattori.

Vapaiden liityntäpysäköintipaikkojen määrästä on tarjolla ajantasaista informaatiota mm. netissä, avoimessa rajapinnassa ja digitaalisissa näytöissä katuverkolla. Liityntäpysäköintilaitoksissa kerätään reaaliaikaista tietoa liityntäpysäköintipaikkojen käytöstä.

Pysäköintilaitoksissa toimiva operaattori toimittaa tiedon HSL:n Liityntäpysäköinnin tietojärjestelmään (LIIPI), joka tallentaa tiedot ja tekee ennusteen pysäköintipaikkojen saatavuudesta. LIIPI-järjestelmä jakaa tiedot edelleen avoimeen rajapintaan.

Informaatiojärjestelmän ta­voitteena on saada autoilijat valitsemaan lähin liityntäpysäköintialue ja jatkamaan matkaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa joukkoliikenteellä. Tavoitteena on nostaa joukkoliikenteen ja pyöräilyn suosiota kulkumuotona.

On myös tärkeää, että ajo pysäköintilaitoksiin ei synnytä ruuhkaa ja jonoutumista katuverkolle. Autoilijoille tarjotaan reaaliaikaista informaatiota matkan kaikissa vaiheessa, jotta hän tarvittaessa voi muuttaa määränpäätään matkan aikana.

Pyöräilijät otetaan

myös huomioon

Pyöräilijä tarvitsee ennen matkaan lähtöä tietoa pysäköintipaikkojen kokonaismäärästä, sijainnista sekä joukkoliikenteen mahdollisista häiriöistä.

Polkupyöräpysäköinnin reaaliaikainen täyttöasteen seuranta tulee ajankohtaiseksi alueilla, joilla laadukkaiden pyöräpysäköintipaikkojen kysyntä ylittää paikkatarjonnan. Matkan suunnittelua varten tarvittava staattinen tieto on jo saatavissa esim. HSL:n nettisivuilta ja reittioppaasta.

Joukkoliikenteen sujuvuutta ja aikataulujen täsmällisyyttä pyritään turvaamaan varustamalla suuri osa liikennevaloista joukkoliikenne-etuuksilla. Joukko- liikenne-etuudet otetaan vaiheittain käyttöön pääkatuosuuksilla. Liikennevalojen joukkoliikenne-etuuksilla annetaan aiennettua vihreää valoa aikataulussa ajaville tai myöhässä oleville busseille.

Sujuva liityntäliikenne on tärkeässä asemassa myös metron imagon ja uusien liikkumistottumusten kannalta. Monia matkustajia mietityttää vaihtojen vaikutus matka-aikoihin, kun suorat linja-autoyhteydet Helsingin keskustaan lakkaavat.

HSL:n ennusteiden mukaan matka-aika voi toki lisääntyä, jos matkustajan määränpää on Kamppi. Moni kuitenkin jatkaa Kampista metrolla eteenpäin, ja näiden matkustajien arvioitu matka-aika lyhenee.

Häiriöhallintaa

älyliikenteen keinoin

Tilapäisten liikennejärjestelyjen ja mahdollisten muiden häiriötilanteiden vaikutusta liityntäliikenteen sujuvuuteen pyritään myös hallitsemaan älyliikenteen keinoin. Matinkylässä on todennäköistä, että tilapäisten kaistajärjestelyjen ja rajallisen katukapasiteetin takia tietyt kriittiset liittymät ruuhkautuvat etenkin arkisin ruuhka-aikana. Tämän takia Matinkylän liityntäpysäköintilaitokseen suunnitellaan pilotoitavaksi muuttuvaa ohjausta, jonka avulla pyritään jakamaan liikennettä tasaisemmin katuverkolla.

Muuttuvan ohjauksen avulla olisi tarkoitus tiedottaa pysäköintilaitoksesta poistuvia ajoneuvoja katuverkon ruuhkautumisesta ja ohjata heitä käyttämään toista, vähemmän kuormitettua ulosajoa.

Pilottihankkeessa on tarkoitus selvittää tekniikkaa ja toimintamallia, miten tieto katuverkolla havaituista ruuhkista välitetään pysäköintilaitoksesta poistuville ajoneuvoille. Hankkeessa määritellään tekniikan lisäksi ohjaustapa, miten muuttuva tieto esitetään autoilijoille selkeästi ja yksiselitteisesti.

Lisäksi Espoon katuverkolla tapahtuvista merkittävimmistä tietyömaista tarjotaan reaaliaikaista tietoa avoimessa rajapinnassa. Tiedot hyödynnettyinä esim. navigaattoreissa auttavat autoilijoita arvioimaan tilapäisjärjestelyjen vaikutusta matka-aikaan ja reitinvalintaan.

Metroasemien lähiympäristössä sijaitseviin tilapäisiin liikennevaloihin suunnitellaan myös erikseen joukkoliikenteen ruuhkanpurkuohjelmia. Ohjelmat otetaan välittömästi käyttöön, jos metron liityntäliikenne jonoutuu.

Kirjoittaja toimii Espoon kaupungin liikenteenhallintapäällikkönä @JHNyberg

Lähteet:

HSL:n julkaisuja 12/ 2010. Liityntäpysäköinti-informaation kehittämisen periaatesuunnitelma. HSL:n julkaisuja 6/2013. Liityntäpysäköinnin informaatio-, valvonta-, ja maksujärjestelmän toiminnallinen määrittely.

Tapiolassa Merituulentie ja linja-autoterminaali avataan liikenteelle vuonna 2019.
Tapiolassa Merituulentie ja linja-autoterminaali avataan liikenteelle vuonna 2019.