YHDYSKUNTA

Näkymä Skanssin korttelipihalle.
Näkymä Skanssin korttelipihalle.

Ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä kaupunginosa

Skanssin alue kehittyy Turussa

Skanssin alueelle on tarkoitus toteuttaa ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä kaupunginosa noin 8 000 asukkaalle. Älykkäässä rakennetussa ympäristössä yhdistyvät tietotekniikan tuomat mahdollisuudet, kestävät energia- ja liikenneratkaisut, uudenlaiset palvelut sekä toimiva yhdyskuntarakenne.

Teksti Oscu Uurasmaa

Havainnekuvat LPR-arkkitehdit oy

Skanssi on 85 hehtaarin kokoinen ja maastoltaan vaihteleva alue Helsingintien varressa, jossa on soraharju, metsäisiä mäkiä ja peltoaukioita. Alueella on ulkoilureittejä ja nykyistä rakennuskantaa sekä toimiva suuri kauppakeskus.

Alueen suunnittelun tavoitteena on etsiä ratkaisuja, jotka normaaliin rakentamiseen verrattuna vähentävät tehokkaasti energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Ekologisuus otetaan huomioon alueen rakenteen suunnittelussa, rakentamisessa ja rakennusten käytössä. Hulevesien käsittelyä kehitetään siten, että ne rikastuttavat alueen virkistys- ja luontoarvoja.

Alueella painotetaan joukkoliikennettä sekä pyöräilyä ja kävelyä ja tuetaan energiatuotantoa uusiutuvista energialähteistä. Tavoitteena on monipuolinen kaupunkirakenne palvelujen, toimintojen, rakentamismuodon, omistusmuotojen ja asukkaiden osalta. Kaikki suunnitteluratkaisut pyritään tekemään kustannustehokkaasti elinkaarikustannukset huomioon ottaen.

Maankäytön yleissuunnitelman perusteella Skanssista luodaan houkutteleva, turvallinen ja aktiivinen alue, jossa on hyvä virkistysalueiden sekä kävely- ja pyöräilyreittien verkosto. Lähiseudun liikenneverkostoa on tarkoitus parantaa myös Uudenmaantien pikapyörätiellä, pääpyörätieverkon kehittämisellä sekä joukkoliikenneyhteyksien parantamisella.

Suunnittelussa tärkeässä roolissa on Skanssin alueen keskeinen puisto hulevesijärjestelmineen ja koulun piha-alueineen. Uudenlaisen kaupunginosan kehitystyössä kuntatekniikka on tärkeässä roolissa monella tavalla.

Siemens vahvana yhteistyökumppanina

Siemens Oy ja Turun kaupunki solmivat syksyllä 2012 kolmivuotisen yhteistyösopimuksen. Työn aikana kehitettiin maankäyttöön, kuntatekniikkaan ja palveluihin liittyviä ajatuksia kaupungin kehittämiseksi. Strategisen kumppanuuden aikana ei liikkunut rahaa, vaan sen aikana selvitettiin yleisesti keskikokoisen kaupungin kehittämistä kestävämpään suuntaan useilla eri tavoilla.

Skanssin osalta määriteltiin ensin Skanssin asukasprofiilia ja sen pohjalta kartoitettiin erilaisia vaihtoehtoja kehitystyöhön. Selvitystyö on poikinut monia ratkaisuja sekä Skanssiin että koko Turkuun, joko suoraan tai välillisesti jatkotyöskentelyn yhteydessä. Työn tuloksia on luettavissa verkkosivulla www.turku.fi/siemens.

Monimuotoisia asumis- ja työympäristöjä

Suunnittelun lähtökohtana on kolme tärkeää asumismukavuuden edellytystä: ylpeys siitä missä asutaan, asumisen huolettomuus ja uuden tekniikan vaivattomuus sekä asumisympäristön tarjoama mahdollisuus rentoutumiseen.

Alueesta rakentuu monimuotoinen kaupunginosa, jossa lapsiperheiden ja ikääntyvän väestön tarpeet on otettu huomioon. Mikroyrittämisen ja kotona työskentelyn tukemiseksi kehitetään tiloja ja palveluita. Kauppakeskus ja lähialueen työpaikka-alueet mahdollistavat autottoman elämisen. Hyvät joukkoliikenneyhteydet houkuttelevat työssäkäyviä, luonnonläheisyyttä ja ekologisuutta arvostavia asukkaita.

Erilaisia asumistyyppejä yhdistellään rohkeasti niin omistamisen, asumismuodon kuin arkkitehtuurinkin osalta. Uus-loft asunnot, kattohuoneistot, yhteistilat ja aurinkoenergian sovellukset ovat alueella sulassa sovussa perusasuntotuotannon kanssa.

Kaksisuuntainen kaukolämpöverkko

Skanssin kaupunginosan energiahuoltoa on kehitetty yhteistyössä Turku Energian kanssa. Kaksisuuntaisen matalalämpöisen järjestelmän tavoitteena on mahdollistaa uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen kaukolämpöverkossa ja uudenlaisten liiketoimintamallien luominen Turku Energialle. Samalla myös lämpöhäviöt vähenevät kaukolämpöverkostosta.

Oleellinen osa järjestelmän tehokkuutta on löytää lämmön varastointiin ratkaisuja esimerkiksi lämpöakuilla tai maaperään varastoimisella. Energiaan liittyvistä määräyksistä on laadittu laaja liite maankäyttösopimukseen. Myös kaukolämmön aktiivisen hinnoittelujärjestelmän kehittäminen on tärkeää kokonaisuuden toiminnalle.

Kaukolämpöjärjestelmän kehittäminen oli tärkeässä osassa kun Turku Energia voitti Vuoden ilmastoteko 2015 palkinnon. Palkinnon myöntää Energia- teollisuus ry.

Kaavatalouslaskelma tärkeä osa suunnittelua

Kaavataloudellinen tarkastelu on ollut alusta asti keskeisessä roolissa kaupunginosan kehittämisessä. Kaupunginhallitus on päätöksissään edellyttänyt, että laskennallisesti kaupunginosan tuotto- ja kustannusarvion tulee säilyä positiivisena. Laskelmassa on tuloina huomioitu alueen tontinmyynti- ja vuokratulot sekä maankäyttösopimuskorvaukset. Tuloja tulee myös vesihuollon liittymismaksuista. Menopuolella suurimpia eriä ovat katu- ja viherrakentaminen sekä vesihuollon investoinnit. Myös alueen ylläpidon kustannukset on laskelmassa huomioitu.

Laskelmaan lasketaan puolet päiväkotitarpeen investoinneista. Toinen puoli investoinneista katsotaan tulevan yksityisellä rahoituksella. Laskelmaan ei ole huomioitu koulurakentamista koska koulu palvelee suurempaa aluekokonaisuutta.

Palvelujen kustannuksia arvioitaessa tulisi ottaa huomioon myös alueen verokertymää, jota ei tässä vaiheessa laskentaan sisällytetty. Seuraavissa kohteissa laskentaa on kehitetty myös palvelujen ja verotulojen osalta, laskentamallista saatuja tuloksia hyödynnetään myös koko kaupungin yleiskaavaa laadittaessa sekä erillisissä suuremmissa kaavahankkeissa.

Näillä laskentaperusteilla Skanssin alueen laskennalliset investointikulut ovat noin 27 miljoonaa euroa ja tulot kaupungille noin 36 miljoonaa euroa.

Viher- ja hulevesisuunnittelu tukevat toisiaan

Alueelle laaditaan viheralueiden yleissuunnitelma, jonka mukaan voidaan laatia pienempiä toteutussuunnitelmia. Samalla varmistetaan kaavoituksellinen mitoitus virkistysalueille, sekä yhdistetään koulujen ja päiväkotien ulkotoimintoja. Suunnittelussa pyritään löytämään ratkaisuja, joilla myös yksityiset korttelipihat rikastuttaisivat alueen yleisiä virkistysmahdollisuuksia.

Viheralueiden suunnittelussa hyödynnetään Skanssin sparrausryhmän palautetta sekä tehdään yhteistyötä koulu-, päiväkoti- sekä vanhuspalvelujen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on luoda houkuttelevia virkistysalueita ja aktiivisuuteen kannustavia oppimisympäristöjä kaikenikäisille.

Alueelle laaditussa hulevesisuunnitelmassa periaatteena on että puolet kiinteistön aiheuttamasta hulevesien viivytystarpeesta ratkaistaan kiinteistön alueella. Hulevesisuunnitelmassa on pääpiirteittäin ratkaistu alueen hulevesien hallinta, jota sitten yksityiskohtaisemmilla suunnitelmilla tarkennetaan. Viheralueiden yleissuunnitelmassa myös tarkennetaan hulevesisuunnitelman ratkaisuja.

Alueelle tehtävä keskeinen hulevesiuoma kasveineen, tulvimisalueineen ja oleskeluympäristöineen on näkyvin osa hulevesisuunnittelua, mutta teknisesti haastavampia ovat rakenteiden kuivatuksen ja katujen hulevesien ohjaaminen järjestelmään. Yleissuunnitelma osoittaa mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, mutta asioita pitää edelleen ratkaista tapauskohtaisesti suunnittelun edetessä.

Liikkuminen kevyen liikenteen ehdoilla

Alueen liikennejärjestelmä on lähtökohtaisesti suunniteltu turvallisen ja sujuvan kävely- ja pyöräilyverkoston ehdoilla. Joukkoliikenteen pysäkit yhdistyvät luontevasti palveluihin ja kevyen liikenteen verkostoon. Autolla pääsee joka paikkaan, mutta katumäärä on minimoitu ja alueen läpiajo on estetty.

Sähköautot ja polkupyörät on otettu huomioon latausmahdollisuuksilla ja älykkäällä talotekniikalla. Alueelle on myös suunniteltu raitiovaunun linja kaupungin raitiotiesuunnitelmissa. Suunnittelussa varaudutaankin raitiotien mitoitukseen ja pysäkkien tarpeisiin. Samalla varaudutaan vaihtoehtoisesti sähköiseen runkobussilinjaan. Raitiotien tilavaraukseen voidaan sijoittaa pysäköintipaikkoja, joiden tarve vähenee jos raitiotie rakennetaan.

Yhteiskäyttöautojen ja -polkupyörien käyttöä selvitetään

Skanssin kehittämisen yhteydessä alueelle pyritään saamaan toimiva yhteiskäyttöautojärjestelmä. Ratkaisua on tuettu kaavamääräyksin sekä parhaillaan käynnissä olevalla yhteiskäyttöautoselvityksellä.

Alueen ensimmäisissä asemakaavoissa on kaavamerkintä: ”Pysäköintipaikkojen määrää voidaan vähentää, mikäli rakennuslupaa hakiessa osoitetaan sitovasti osallistuminen yhteiskäyttöautojärjestelyyn, jossa asukkaille järjestetään pysyvä mahdollisuus omakustannushintaiseen yhteiskäyttöautoon joko korttelin alueella tai enintään 500 metrin etäisyydellä. Vähennys voi olla korkeintaan 4 autopaikkaa / yhteiskäyttöauto ja yhteensä korkeintaan 10 % autopaikka- määräyksestä.”

Skanssiin etsitään myös ratkaisua, jolla alueelle saataisiin yhteiskäyttöisiä sähköavusteisia tavarankuljetuspolkupyöriä. Ratkaisulla pyritään mahdollistamaan paremmin käynti kaupassa ilman autoa. Pyörät toimivat mainiona apuvälineenä myös lasten kuljettamisessa päiväkotiin.

Pyörien säilytyskatoksen yhteydessä tulisi toimimaan myös alueellinen infojärjestelmä, josta saisi tietoa alueen energiajärjestelmän toiminnasta, alueen tapahtumista, joukkoliikenteestä sekä muista alueen asioista.

Rakentaminen vauhdittuu ensi vuonna

Skanssin kauppakeskus aloitti toimintansa vuonna 2010 ja ensimmäinen asuinkortteli on rakentunut sen viereen. Uusien suunnitelmien mukaisesti rakentaminen alkaa laajemmin ensi vuonna, jolloin myös uuden kaukolämpöverkon ratkaisut ovat käytettävissä.

Alue rakentuu vaiheittain vuoteen 2030 mennessä. Seuraavan asemakaavavaiheen luonnos valmistuu tänä keväänä ja jatkosuunnittelun tavoitteiden osalta järjestetään sidosryhmätilaisuuksia syksyn aikana eri teemoilla.

Kirjoittaja on arkkitehti SAFA ja työskentelee Skanssin projektipäällikkönä ja kaavoitusarkkitehtina Turun kaupungilla.

Lisätietoa Skanssin kaupunginosan kehittämisestä on Skanssin kotisivuilla: www.turku.fi/skanssi

Yleisnäkymä Skanssin alueelta.
Yleisnäkymä Skanssin alueelta.