JÄTEHUOLTO

Jätepaalit varastossa odottamassa laivalastausta Tallinnaan ja Tukholmaan. Turun seudulla syntyvä polttokelpoinen jäte on hyödynnetty kokonaisuudessaan energiana vuodesta 2011 alkaen. Sillä on vähennetty merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä - sekä välttämällä kaatopaikkakaasun muodostuminen että korvaamalla jätepolttoaineella fossiilisia polttoaineita.
Jätepaalit varastossa odottamassa laivalastausta Tallinnaan ja Tukholmaan. Turun seudulla syntyvä polttokelpoinen jäte on hyödynnetty kokonaisuudessaan energiana vuodesta 2011 alkaen. Sillä on vähennetty merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä - sekä välttämällä kaatopaikkakaasun muodostuminen että korvaamalla jätepolttoaineella fossiilisia polttoaineita.

Kohti Lounais-Suomen yhteistä jätehuoltoa

Organisaatio kevenee ja lajittelu lisääntyy

Asukkaiden jätehuoltopalvelut ovat yhtenäistymässä Turun ja Salon seuduilla. Salon seudun jätehuoltoyhtiö Rouskis sulautuu Turun Seudun Jätehuoltoon syksyllä 2015, jolloin syntyy Lounais-Suomen Jätehuolto Oy. Omistajina uudessa yhtiössä on 17 kuntaa ja yhtiön toiminta-alueella asuu noin 410 000 ihmistä.

Teksti Päivi Mikkola

TSJ:n ja Rouskiksen omistajat päätyivät yhtiöiden yhdistämiseen, koska ne näkevän siitä saatavan merkittävää toiminnallista ja taloudellista etua. Toiminta-alueeltaan aiempia laajemman jäteyhtiön perustamisella halutaan turvata seudun asukkaiden, omistajakuntien ja yhtiöiden edut myös yllättävissä muutostilanteissa.

Ympäristölainsäädännön kiristyminen ja jätehuollon kehittyminen ovat nostaneet jätehuollon kustannustasoa. Yhtiöiden yhdistymisen arvellaan parantavan merkittävästi kustannustehokkuutta molempien yhtiöiden nykyisissä toiminnoissa sekä jätelain edellyttämien vaatimusten täyttämisessä. Yhdistämisen myötä voidaan poistaa päällekkäisiä toimintoja. Samalla asiakaspalvelua on tarkoitus parantaa, ja jätemaksujen arvellaan pysyvän kohtuullisina.

Yhdistymisestä valitusprosessi

Aivan mutkaton yhtiöiden yhdistämisen tie ei ole ollut. Salon kaupungin fuusiota koskevasta päätöksestä valitettiin Turun hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kumosi valituksen, mutta valittaja vei asian edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Salon kaupunki päätti maaliskuussa viedä fuusiota eteenpäin valituksesta huolimatta. Rouskiksen ja TSJ:n hallitukset ovat esittäneet yhtiökokouksille fuusion täytäntöönpanoa 31.8.2015. Kunnat neuvottelevat myös seutujen yhteisen jätehuoltoviranomaisen toiminnan käynnistämisestä Lounais-Suomen Jätehuollon toiminnan aloittamisen yhteydessä.

Näillä näkymin Lounais-Suomen Jätehuolto Oy aloittaa toimintansa syyskuun alussa 2015. Jätehuollon pelinsääntöjen eli seudullisten jätehuoltomääräysten ja myös jätemaksujen yhtenäistämistä jatketaan vielä lähivuosina.

Polttokelpoiset jätteet yhteistyössä hyötykäyttöön

Jäteyhtiöiden yhteistyö on edennyt myös yhdyskuntajätteen hyötykäytössä. Viisi lounaisen Suomen jätelaitosta kilpailutti hankintarenkaana sekalaisen yhdyskuntajätteen hyötykäytön. Hankintarenkaaseen kuuluvat Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Porin kaupunki, Rauman Seudun Jätehuoltolaitos, Rouskis Oy ja Turun Seudun Jätehuolto Oy.

Keväällä 2013 alkaneessa kilpailutuksessa ei rajattu hyödyntämisratkaisuja. Kaikki syntypaikkalajitellulle sekalaiselle jätteelle käytännössä toteutettavissa olevat ratkaisut olivat mahdollisia. Kilpailutukseen hyväksytyiltä hyötykäyttöratkaisuilta edellytettiin, että ne täyttivät kaikki Suomen ja EU:n jätelainsäädännön vaatimukset.

Tarjousten vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kilpailutus toteutettiin hankintalain mukaisena kilpailullisena neuvottelumenettelynä.

Hyötykäyttöhankinta jaettiin menettelyn edetessä kahteen osaan, vuosien 2015–2017 ajaksi ja pitkän aikavälin hyötykäyttöön 2018 alkaen. Tällä hetkellä ja vuoden 2017 loppuun saakka hankintarenkaan jätteitä hyödynnetään sähköksi ja lämmöksi olemassa olevissa jätevoimaloissa Riihimäellä, Vaasassa, Vantaalla ja Tukholmassa. Kierrätykseen painottuvia ratkaisuja ei tälle aikavälille tarjottu.

Vuodesta 2018 alkaen jätteen energiahyötykäyttö tapahtuu Salon Korvenmäessä. Ekokem Oyj voitti kilpailutuksen jätevoimalaratkaisulla, jossa tuotetaan sähköä sekä lämpöä Salon seudun kaukolämpöverkkoon. Viidennes jätteestä hyödynnetään energiana Riihimäellä.

Jätelaitosten yhteisellä hankinnalla saavutettiin kustannustehokas hyötykäyttöratkaisu, joka vähentää merkittävästi jätemaksujen nousupainetta. Kierrätystä jätelaitosten alueilla lisätään kehittämällä edelleen jätteiden erilliskeräyksiä ja vastaanottopalveluja sekä motivoimalla asukkaita entistä tarkempaan lajitteluun kotona ja työpaikoilla.

Orikedon jätteenpolttolaitos joutuu historiaan

Turussa loppui vuodenvaihteessa valtakunnallisesti merkittävä jätehuollon kehittymisen aikakausi. Orikedon jätteenpolttolaitos, joka tuotti polttokelpoisesta jätteestä lähienergiaa asukkaiden lämpöpattereihin, lopetti toimintansa uudenvuoden yönä. TSJ:ssä toivottiin laitokselle vielä lisäaikaa, koska se olisi ollut teknisesti mahdollista, mutta ympäristölupaviranomainen ei jatkoa myöntänyt.

Orikedon jätteenpolttolaitoksen toiminnassa ennakoitiin lainsäädännön vaatimuksia heti alusta eli vuodesta 1975 alkaen. Laitos oli edistyksellinen jätevoimala jo vuodesta 1980 eteenpäin. Laitos korvasi kaukolämmön tuotannossa jätepolttoaineella fossiilista kivihiiltä yhteensä noin 570 000 tonnia.

Aikakautensa merkittävänä teollisena betonirakenteena palkittu laitosrakennus on tällä hetkellä purkutyön kohteena. Laitoksesta poistettiin helmikuun loppuun mennessä laitteistot, joista osa päätyi Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) varastoon. Pieni määrä rakennuksesta puretusta betonista viedään haitallisten yhdisteiden vuoksi Ekokemin käsittelyyn, mutta 80–90 prosenttia betonista voidaan käyttää Naantalin uuden monipolttoainevoimalan työmaalla maarakennuksessa.

TSJ ja TSE ovat yhteistyössä teettäneet jätehuollon historiateoksen, jossa keskeisellä sijalla on Orikedon jätteenpolttolaitos, sen suunnitteluun ja rakentamiseen johtaneet syyt, laitoksen kehittämisen vaiheet ja lopulta edelleen toimivan laitoksen sulkeminen. Historian tohtori Henry Nygårdin kirja, Polttava kysymys - Orikedon jätteenpolttolaitos ja yhdyskuntajätehuollon kehitys Suomen Turussa, julkaistaan alkukesällä.

Kierrätys kasvaa alueella edelleen

Turun seudun kuntien yhteinen jätepolitiikka on nojannut jo vuosia syntypaikkalajitteluun. Lasin ja metallin keräykset alkoivat rivi- ja kerrostaloissa vuonna 1996 ja paperi jo sitä aiemmin. Erilliskeräykset laajenivat Turun seudun muihin kuntiin lopullisesti 2007 mennessä. Keräyskartonkiastiat tulivat myös tässä yhteydessä suuremmille asuinkiinteistöille.

Turun seudulla on siis pitkät perinteet pakkausjätteiden keräämisestä kiinteistöillä. Kunnan toissijaista vastuuta pakkausjätteiden keräämisestä ja kierrätyksestä oli siten luontevaa jatkaa erilliskeräysvelvoitteilla uusissa seudullisissa jätehuoltomääräyksissä. Pientaloalueilla pakkauksia on kerätty kierrätyspisteissä, joista osa siirtyy tuottajien ylläpitämiksi, osaa tultaneen asiakaspalvelutason ylläpitämiseksi edelleen kustantamaan jätemaksuilla.

Tutkimus kertoo lajittelun lisääntymisestä

Jätetutkimuksilla on seurattu lajittelun kehittymistä. Vuoden 2002 tutkimuksessa näkyi merkittävä muutos 90-luvun alussa tehtyyn tutkimukseen verrattuna. Lajittelun on todettu lisääntyneen sen jälkeen edelleen hyvällä vauhdilla.

Maaliskuussa 2015 tehty uusin koostumustutkimus tuki kolme vuotta aiemmin tehdyn tutkimuksen tuloksia muun muassa siinä, että kierrätettävien materiaalien määrät ovat Turun seudun polttokelpoisessa jätteessä valtakunnallista keskimääräistä tasoa alhaisemmat. Biojätteen määrä on myös keskimääräisellä tasolla, vaikka erilliskeräys on ollut pakollista vain kaupoille, ravintoloille ja suurkeittiöille. Tilanne paranee entisestään, kun biojätteen keräys aloitetaan 20 huoneiston kiinteistöistä alkaen kaupungeissa ja suurimmissa taajamissa vuoden 2016 alussa.

Kehitettävää lajittelutarkkuudessa on edelleen ja vähäjätteiseen elämäntapaan on monilla vielä matkaa. TSJ ja jatkossa Lounais-Suomen Jätehuolto opastaa ja motivoi asukkaita, lapsista aikuisiin, monipuolisesti kestäviin kulutustottumuksiin ja lajitteluun. Jätteen synnyn ehkäisyä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä konkretisoidaan jatkossa TSJ:n suunnitteleman Topinpuiston toiminnoissa. Edistyksellisen kierrätys- ja neuvontapuiston toimintojen selvitystyö on käynnistetty. Toteutussuunnitteluun päästäneen vuoden 2016 aikana.

Kirjoittaja työskentelee yhteyspäällikkönä Turun Seudun Jätehuolto Oy:ssä.

TSJ edistää kiertotaloutta järjestämällä asiakkaille helposti saavutettavat  hyötykäyttöpalvelut sekä opastamalla asiakkaita kestäviin valintoihin ja lajitteluun.
TSJ edistää kiertotaloutta järjestämällä asiakkaille helposti saavutettavat hyötykäyttöpalvelut sekä opastamalla asiakkaita kestäviin valintoihin ja lajitteluun.
Orikedon jätteenpolttolaitos toimi Turussa neljä vuosikymmentä. Ympäristölupaviranomainen ei myöntänyt laitokselle enää uutta ympäristölupaa, vaan laitos suljettiin viime vuoden lopussa. Laitosta puretaan parhaillaan.
Orikedon jätteenpolttolaitos toimi Turussa neljä vuosikymmentä. Ympäristölupaviranomainen ei myöntänyt laitokselle enää uutta ympäristölupaa, vaan laitos suljettiin viime vuoden lopussa. Laitosta puretaan parhaillaan.