ILMASTO

Ravinneneutraalien kuntien RANKU-hanke etenee

Ravinteiden kierrätys on resurssiviisautta

Ravinneneutraali kunta- eli RANKU- hankkeeseen löytääkseen ajatuksia siihen, miten kalanperkuujätteiden kierrätystä voisi parantaa.
Ravinneneutraali kunta- eli RANKU- hankkeeseen löytääkseen ajatuksia siihen, miten kalanperkuujätteiden kierrätystä voisi parantaa.

Ravinneneutraaliudella tarkoitetaan ravinteiden mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä. Siihen sisältyy olennaisena osana kestävä aineiden kierto. Tällöin ei puhuta ketjusta, jonka alku on esimerkiksi alkutuotanto ja loppu jätehuolto, vaan tähdätään ravinteiden kokonaisvaltaiseen kiertämiseen systeemissä. Ravinteiden kierrätys on resurssiviisautta kaikin tavoin.

Teksti JA KUVAT Sanna Tikander

Lähtökohtana ravinneneutraaliudessa on alkutuotannon, jalostuksen, kaupan, kuluttajien ja jätehuollon sekä jatkokäytön välisten verkostojen mahdollisuudet. Silloin yhdelle tarpeeton jäte voi toiselle taholle olla tärkeä raaka-aine.

Monet kunnat ovat jo aktivoituneet ilmastotyössä. Ne ovat asettaneet tavoitteekseen olla hiilineutraaleja ja kompensoida ilmastopäästöjään. Ravinneneutraalius kunnissa voisi toteutua samalla periaatteella: vähentämällä ravinnepäästöjä ja tehostamalla ravinteiden kierrätystä kunnan oman organisaation toiminnassa, mutta etenkin vaikuttamalla ravinteiden kierrättämiseen alueellaan. Se voi tapahtua ohjauksella ja päätöksenteolla, joka luo kuntalaisille ja kunnan alueella toimiville yrityksille edellytyksiä tehokkaaseen ravinteiden kierrättämiseen.

Kunnat voivat omassa toiminnassaan, investoinneissaan ja hankinnoissaan kehittää ravinteiden kierrätystä tukevia ratkaisuja ja edistää niiden käyttöön ottoa. Ravinteiden kierrätys voidaan ottaa perustaksi esimerkiksi energia- ja jätehuollossa sekä luonnon hyvinvointivaikutukset huomioon ottavassa aluesuunnittelussa tai kunnan keittiöiden elintarvikehankinnoissa.

Päästövähennysten ohella ravinteiden tehokas käyttö ja kierto vahvistavat paikallista hyvinvointia ja aluetaloutta esimerkiksi kustannussäästöjen, ravinneomavaraisuuden ja uusien innovaatioiden ja liiketoimintamahdollisuuksien kautta. Vastuu ravinteiden kierrätyksen saamisesta osaksi käytännön arkipäivää ei kuitenkaan voi olla pelkästään kunnan organisaatiolla. Kierrätykseen tarvitaan mukaan alueen kaikki toimijat; yritykset, oppilaitokset, järjestöt ja yksityiset kansalaiset.

RANKU-hanke

kuntien tukena

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen RANKU- eli Ravinneneutraali kunta hankkeessa kehitetään ravinneneutraalin kunnan toimintamallia yhdessä pilottikuntien kanssa. Alueiden erityispiirteiden mukaan selvitetään mahdollisia toimenpiteitä ja kehitetään toimintamallia julkisen sektorin, yrittäjien ja kansalaisten yhteistyöhön ravinteiden kierrätyksessä.

Tavoitteena on luoda toimintamallista brändi, joka ilmentää toimijoiden sitoutumista ravinteiden tehostettuun käyttöön ja kierrättämiseen. Pilottialueiden ominaispiirteiden ja ravinteiden kierrätysmahdollisuuksien kartoituksen jälkeen hankkeen toiminta painottuu vahvasti käytännön yhteistyöhön ja eri toimijoiden aktivointiin. Hankkeen pilottikuntia ovat Pori, Nakkila, Mynämäki, Taivassalo, Vehmaa ja Turku.

Ravinteiden kierrätystä ja kestävää käyttöä tukevat toimenpiteet vaihtelevat ravinnetyypeittäin ja alueittain. Ravinteita muodostuu kotieläintiloilla, yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla, haja-asutuksessa, veneilyssä, biokaasulaitoksissa ja teollisuudessa.

Tavoitteisiin kuuluvat biojätteiden synnyn vähentäminen, eri lähteistä peräisin olevan ”ylimääräruoan” saaminen hyötykäyttöön sekä ympäristönäkökohtien ja lähiruoan huomioon ottaminen julkisten hankintojen kriteereissä. Lisäksi pyritään edistämään kotieläin- ja kasvinviljelytilojen yhteistyötä, peltomaan rakennetta ja kasvukuntoa parantavaa toimintaa ja vesiensuojelullisten toimenpiteiden tehokasta kohdentamista maatalousalueilla.

Hankkeessa kartoitetaan ravinteiden kierrätykseen käytännön ratkaisuja, joilla voidaan edistää myös elinkeinotoimintaa, työllisyyttä ja toimijoiden verkostoitumista. Ravinteita tuottavien ja niitä käyttävien tahojen tarpeita varten tarvitaan hyvin toimivia palveluja ja palvelukokonaisuuksia. Hankkeessa selvitetään myös käyttökelpoisiksi arvioitujen ratkaisujen rahoituskeinoja.

Ravinneneutraalius on

positiivinen arvovalinta

Ravinneneutraali kunta hankkeessa on nyt vuoden ajan pohdittu yhdessä kuntien kanssa määritteitä ja kriteereitä kuntien ravinneneutraaliudelle. Työtä on tehty pilottikuntien organisaatioiden edustajien muodostamissa työpajoissa Turussa, Vehmaalla, Mynämäellä, Taivassalossa, Porissa ja Nakkilassa.

Ravinneneutraalius koetaan kunnissa positiivisena arvovalintana, joka toteutuessaan tukee alueen taloutta. Ensisijaisesti ravinneneutraali kunta määritellään alueeksi, joka tiedostaa ja tunnistaa alueensa ravinteet sekä niiden hyödyntämispotentiaalin. Omalla esimerkillään kunta kannustaa muita kestävään toimintaan.

Tärkeää on myös, että kunta luo toimivat puitteet ravinteiden kierrättämiselle toimivan infran ja ravinteiden kierrätyksen huomioon ottavan kaavoituksen ja muun aluesuunnittelun avulla. Lisäksi koko kuntaorganisaation on sitouduttava ravinneneutraaliin toimintaan, ja kunnan strategian sekä poliittisten linjausten tulee tukea ravinneneutraalia toimintaa.

Kirjoittaja työskentelee Ravinneneutraali kunta -hankkeen koordinaattorina Varsinais-Suomen Ely-keskuksessa.

Lisätietoa hankkeesta: Sanna Tikander, koordinaattori, 0295 023 019, sanna.tikander(at)ely-keskus.fi Hankkeen Internetsivut: www.ymparisto.fi/ranku Hanke Facebookissa: www.facebook.fi/ravinneneutraalikunta

Faktat

RANKU-hanke

Ravinneneutraali kunta on Varsinais-Suomen Ely-keskuksen hallinnoima kolmivuotinen kehittämishanke. Sen tavoitteena on edistää orgaanisten ravinteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä mahdollisimman lähellä syntypaikkaansa sekä kehittää uusi Ravinneneutraali kunta -toimintamalli. Hanke on osa ympäristöministeriön ravinteiden kierrätystä edistävää ja Saaristomeren tilan parantamista koskevaa ns. Raki-ohjelmaa.

Hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka ja kuntien kehitystyötä jatketaan. Mukaan hankkeen toimintaan voi tulla ottamalla yhteyttä hankkeen koordinaattoriin Sanna Tikanderiin. Kuntien toiminnasta voi lukea lisää hankeen verkkosivuilta, ja Ravinneneutraali kunta toimintaa esitellään myös syyskuussa Kuntamarkkinoilla.

Ravinneneutraaleissa hankinnoissa paljon erilaisia haasteita

Yhtenä ravinneneutraalien hankintojen esteenä koetaan olevan hankintalaki ja sen käytännöt. Laki edellyttää, että julkisissa hankinnoissa on tarjouksista valittava joko kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin vaihtoehto.

Halvimman vaihtoehdon valinta on helppo. Vertailun voi tehdä suoraan viivan alta. Mutta jos valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto, käy vertailu usein vaikeaksi.

Miten esimerkiksi ruokapalveluiden hankinnoissa voitaisiin painottaa kunnan omista tai lähialueen ravinnelähteistä tuotettua ja siten ravinneneutraalia toimintaa? Miten luoda ravinneneutraali arvoperusta ja kriteerit jätehuollon ravinteiden kierrättämiselle kuntien toiminnoissa?

Tai minkälaisia ylipäänsä ravinneneutraalit hankinnat kunnissa voisivat olla? Lisäksi erilaiset hankintarenkaat ja yhteistoiminta-alueet luovat omat kiemuransa ravinteiden kierrätystä edistäville hankinnoille.

RANKU-hanke paneutuu näihin haasteisiin yhdessä Mynämäen ja Turun kuntien kanssa. Mynämäellä tehdään keittiön tuoretuotteiden hankinnan kilpailutusasiakirjoja niin, että niissä otettaan kriteereinä huomioon enemmän paikallisuus ja ympäristöperusteet (ravinteiden kierrätys) tavanomaisten kriteerien lisäksi. Turussa hankintalain kiemuroita selvitellään jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyn yhteydessä.

Faktat

RANKU-hanke

Ravinneneutraali kunta on Varsinais-Suomen Ely-keskuksen hallinnoima kolmivuotinen kehittämishanke. Sen tavoitteena on edistää orgaanisten ravinteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä mahdollisimman lähellä syntypaikkaansa sekä kehittää uusi Ravinneneutraali kunta -toimintamalli. Hanke on osa ympäristöministeriön ravinteiden kierrätystä edistävää ja Saaristomeren tilan parantamista koskevaa ns. Raki-ohjelmaa.

Hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka ja kuntien kehitystyötä jatketaan. Mukaan hankkeen toimintaan voi tulla ottamalla yhteyttä hankkeen koordinaattoriin Sanna Tikanderiin. Kuntien toiminnasta voi lukea lisää hankeen verkkosivuilta, ja Ravinneneutraali kunta toimintaa esitellään myös syyskuussa Kuntamarkkinoilla.

Ravinneneutraaleissa hankinnoissa paljon erilaisia haasteita

Yhtenä ravinneneutraalien hankintojen esteenä koetaan olevan hankintalaki ja sen käytännöt. Laki edellyttää, että julkisissa hankinnoissa on tarjouksista valittava joko kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin vaihtoehto.

Halvimman vaihtoehdon valinta on helppo. Vertailun voi tehdä suoraan viivan alta. Mutta jos valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto, käy vertailu usein vaikeaksi.

Miten esimerkiksi ruokapalveluiden hankinnoissa voitaisiin painottaa kunnan omista tai lähialueen ravinnelähteistä tuotettua ja siten ravinneneutraalia toimintaa? Miten luoda ravinneneutraali arvoperusta ja kriteerit jätehuollon ravinteiden kierrättämiselle kuntien toiminnoissa?

Tai minkälaisia ylipäänsä ravinneneutraalit hankinnat kunnissa voisivat olla? Lisäksi erilaiset hankintarenkaat ja yhteistoiminta-alueet luovat omat kiemuransa ravinteiden kierrätystä edistäville hankinnoille.

RANKU-hanke paneutuu näihin haasteisiin yhdessä Mynämäen ja Turun kuntien kanssa. Mynämäellä tehdään keittiön tuoretuotteiden hankinnan kilpailutusasiakirjoja niin, että niissä otettaan kriteereinä huomioon enemmän paikallisuus ja ympäristöperusteet (ravinteiden kierrätys) tavanomaisten kriteerien lisäksi. Turussa hankintalain kiemuroita selvitellään jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyn yhteydessä.