YHDYSKUNTA

Rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon yhteistyöselvitys:

Kuntatekniikan tehtäväalue tärkeä yhteistyötaho

Kuntatekniikka laajasti ymmärrettynä koetaan tärkeäksi yhteistyötahoksi kunnan organisaa-tioissa. Sen merkitys jopa yllätti, kun selvitettiin rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympä- ristöterveydenhuollon yhteistyösuuntia. Selvityk- sessä kävi myös ilmi, että viranomaistehtävissä kaivataan tiiviimpää yhteistyötä.

Teksti Jarno Parviainen

Kuntaliitossa on käynnissä VIRVA-selvityshanke, jos- sa etsitään malleja rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon orga­ni­soimiseksi nykyistä tehokkaammin. Selvityksen ensivaiheessa tehtiin laaja sähköinen kysely, jolla kartoitettiin toimialojen yhteistyötahoja tehtävätasolla. Hankkeen väliraportti julkaistiin helmikuun alussa.

Kyselyaineiston perusteella voidaan todeta, että kyselyn kohderyhmänä olevien toimialojen viranhaltijat näkevät tarvetta entistä tiiviimmälle yhteistyölle kuntien viranomaistehtävien kesken. Yhteistyö olisi toteutettava mielellään yhtenäisillä aluerajoilla, ja vastaajat kokevat laajasti, että heidän asiantuntemuksensa hyödyttää myös kunnan muuta toimintaa.

Kaikilla toimialoilla vähintään puolet vastaajista koki, että toimi- alan siirtäminen kunnan ulkopuolelle heikentää kunnan mahdollisuuksia hoitaa kehittämistehtäviä.

Kytkennät kaavoitukseen ovat vahvat

Selvitystä tehdessä oltiin tietoisia yleispiirteisellä tasolla tehtäväalojen välisistä yhteyksistä ja vahvasta kaavoituskytköksestä. Koottu kyselyaineisto monelta osin vahvisti ja konkretisoi kuvaa näistä yhteyksistä. Aineistosta esiin nouseva kuntatekniikan tehtäväalueen merkittävä rooli yhteistyötahona oli kuitenkin jossain määrin yllättävä. Kuntatekniikka koettiin nimittäin kaikilla aloilla tärkeäksi, jopa keskeiseksi yhteistyötahoksi.

Kuntatekniikka oli kyselyssä määritelty laveasti sisältäen muun muassa toimitilat, vesihuollon ja jätehuollon. Erikseen kysyttiin myös yhteyksiä jätehuoltoviranomaiseen, jonka kohdalla yhteyksiä oli lähinnä ympäristönsuojeluun.

Kuntatekniikka koettiin tärkeäksi kumppaniksi

Rakennusvalvonnan osalta tärkeimmäksi yhteistyötahoksi kuntatekniikka nousi kaavojen valmisteluun ja rakentamiseen liittyvissä tehtävissä. Myös rakennuslupien, poikkeamishakemuksien ja suunnittelutarveratkaisujen käsittelyssä sekä ohjeiden laatimisessa noin puolet rakennusvalvonnan vastaajista piti kuntatekniikkaa vähintään tärkeänä yhteistyötahona.

Ympäristönsuojelu koki kuntatekniikan tärkeimmäksi yhteistyötahoksi vesihuoltolain mukaisessa valvonnassa ja vesihuoltolain mukaisten vapautuspäätösten valmistelussa. Kuntatekniikka nousi tärkeäksi yhteistyötahoksi myös ympäristön tilan edistämisessä, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa sekä osallistumisessa kaavojen valmisteluun. Näiden tehtävien osalta kuntatekniikkaa piti tärkeänä yhteistyötahona vähintään puolet vastaajista.

Ympäristönsuojelun ja ra­­ken­nusvalvonnan yhteistyö kiin­- nittyykin vahvasti yhdyskuntarakenteen kehittämiseen, ja kuntatekniikka on osa tätä yhteistyöprosessia.

Ympäristöterveydenhuolto myös yhteistyössä

Ympäristöterveydenhuollon vas- taajista noin 60 prosenttia piti yhteistyötä kuntatekniikan kanssa vähintään tärkeänä epidemioiden selvittämisessä sekä erityistilanteisiin varautumisessa. Ympäristöterveyshaittojen arvioinnissa ja lausuntojen antamisessa muille viranomaisille noin puolet ympäristöterveydenhuollon vastaajista piti kuntatekniikkaa tärkeänä yhteistyötahona. Terveydensuojelulain mukaisissa tehtävissä noin kolmannes vastaajista piti kuntatekniikkaa tärkeänä yhteistyötahona.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistyötahot poikkeavat osin rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yhteistyötahoista. Yhteistyötä on myös enemmän valtion toimijoiden kanssa. Kunnan toimintaan ympäristöterveydenhuolto kytkeytyy vahvimmin lähinnä rakennusvalvonnan ja kuntatekniikan kautta.

Kuntatekniikan kanssa toistuvaa yhteistyötä

Kyselyssä selvitettiin myös yhteistyön toistuvuutta ja fyysisen läheisyyden merkitystä tehtävien hoidolle. Kuntatekniikka nousi tärkeimmäksi tahoksi heti selvitykseen kuuluneiden tehtävien keskinäisten yhteyksien sekä kaavoitusyhteyden jälkeen. Ympäristönsuojelu oli jopa useammin yhteistyössä kuntatekniikan kanssa kuin kaavoituksen.

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu ovat selvityksen perusteella yhteistyössä kuntatekniikan kanssa vähintään viikoittain noin 70 prosentissa vastauksista. Ympäristöterveydenhuoltokin on yhteistyössä vähintään viikoittain kolmanneksessa vastauksista.

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vastaajista lähes 60 prosenttia katsoi, että fyysinen läheisyys kuntatekniikan kanssa edistää tehtävien hoitamista. Ympäristöterveydenhuollon osalta luku oli pienempi, mutta kuitenkin 45 prosenttia katsoi fyysisen läheisyyden olevan eduksi tehtävien hoitamiselle.

Yhteistyö kaavoitukseen ja kuntatekniikkaan turvattava

Väliraportin johtopäätöksissä kuntatekniikka nostettiin kaavoituksen ohella sellaiseksi tehtäväalueeksi, jonka kanssa yhteistyön turvaaminen on huomioitava kaikissa tulevaisuuden organisaatiomalleissa. Erityisesti rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yhteydet kuntatekniikkaan ovat vahvat, mutta myös ympäristöterveydenhuolto linkittyy monessa tehtävässä kuntatekniikkaan.

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu ovat kiinteässä yhteydessä kunnan muuhun toimintaan mikä puoltaisi näiden toimintojen säilyttämistä kunnassa. Ympäristöterveydenhuolto ei ole yhtä kiinteässä roolissa, mutta tehtävätasolla on osoitettavissa yhteyksiä kunnan kehittämiskokonaisuuteen.

Hanke jatkuu kevään aikana haastattelujen merkeissä. Tässä yhteydessä kuullaan myös kuntatekniikan näkemystä rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon organisoimisesta. Tavoitteena on ottaa huomioon kuntatekniikan tarpeet yhteistyölle ja pyrkiä etsimään kunnan koko kehittämiskokonaisuuden kannalta optimaalisia ratkaisuja.

Kirjoittaja työskentelee projektitutkijana Suomen Kuntaliiton Alueet ja yhdyskunnat yksikössä.

Hankkeen väliraportti on ladattavissa Kuntaliiton verkkosivuilta http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3183.