TEKNISET PALVELUT

LIKE-hanke käynnistymässä

Uusia eväitä liikenne- ja infra-alan osaamisen varmistamiseen

Infra-ala muuttuu paljon ja alalla tunnetaan uusiutumisen tarpeet. Tieto tutkimus- ja kehitystoiminnan tuloksista ei leviä riittävästi alan sisällä. Koulutusleikkaukset vaikeuttavat tarvittavan koulutetun työvoiman saantia. Ratkaisuja haetaan kehittämällä alan toimijoiden verkottumista.

Teksti Panu Tuominen

Vuoden 2014 aikana kes­- keisten infra-alan toimi­joiden edustajat kokoontuivat Liikenneviraston kutsusta LIKE-­foorumiin pohtimaan alan osaamisen isoja haasteita ja niiden ratkaisumahdollisuuksia. Johtopäätöksenä päätettiin käynnistää projekti vahvistamaan infra-alan osaamispohjaa ja varmistamaan osaamisen kehittymistä. Se on luontevaa jatkoa kahden viime vuoden aikana toteutetulle Nuoria infratöihin -projektille.

Tällä hetkellä infra-ala on monien muutosten ja paineiden alaisena. Niukat resurssit edellyttävät huomattavaa kehitysloikkaa. Tämä on mahdollista, mikäli infra-alalla on jatkossa ammattikoulutettua, kehityshakuista ja motivoitunutta henkilöstöä. Alalla on laaja yhteisymmärrys korjaavien toimenpiteiden välttämättömyydestä. Yhteistyökyky antaa hyvän ponnistuspohjan myös tälle projektille.

Koulutusleikkaukset

iskevät alalle

Koulutusjärjestelmään kohdistuvat määrärahaleikkaukset uhkaavat supistaa alan koulutusta. Monet oppilaitokset ovat muutos- ja yhdistymispaineiden alla. Opetusresursseissa on jatkuva vaje.

Erityisen suuri vaje on ammattikorkeakoulujen työnjohtokoulutuksessa. Ammattikorkeakoulut eivät tuota myöskään rakennuttajille ja suunnittelijoille riittävästi osaajia. Osaavan henkilöstön poistuma on edelleen suurempi kuin ammattikoulutetun väen saanto alalle.

Määrärahaleikkaukset uhkaavat supistaa korkeakouluissa myös lähiopetusta, mikä osaltaan pakottaa työelämää ottamaan isomman roolin opiskelujen tukemisessa.

Infra-ala ei ole menestynyt oppilaitosten sisäisessä kilpailussa, mikä saattaa johtaa niukkaan kurssitarjontaan. Alan näkyvyys oppilaitoksissa, opintojen tukeminen, harjoittelupaikkojen järjestäminen ja opinnäytetöiden tarjoaminen ei ole ollut riittävää. Tämä vaikuttaa suoraan myös alalle hakeutumiseen.

Virallisissa tutkinto- ja koulutusohjelmissa sekä muussa koulutustarjonnassa on puutteita. Uusien toiminta- ja teettämismuotojen koulutusta ei ole säännöllisesti tarjolla. Myös infran kunnossapitoon ja hoidon tehtäviin kohdistuva koulutustarjonta on niukkaa.

Alalla tarvitaan yhteinen näkemys siitä, mitä eri tutkinnot sisältävät ja mitä valmistuneet osaavat.

Opintoihin tukea ja

tutkimustulokset hyödyksi

Osapuolten yhteisyöllä vaikutetaan tehokkaammin. Verkottumalla ja työelämän tuella oppilaitokset pystyvät parempaan kokonaistulokseen muuttuvissa olosuhteissa. Viestimällä avoimesti, kattavasti ja ajantasaisesti luodaan yhteistä näkemystä sekä varmistetaan uusimman tiedon leviäminen. Nämä toimintaperiaatteet ohjaavat projektin toimintaa.

Keskeistä hankkeessa on alan opintojen käytännön tukeminen. Oppilaitosten sisäinen kilpailu opiskelijoista on tiukka. Infra-alan tulee näkyä oppilaitoksissa nykyistä paremmin. Varsinkin ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat tarvitsevat oikeaa tietoa infra-alan mahdollisuuksista. Erityisen tärkeää on varmistaa kaikille halukkaille ensimmäisen opintovuoden jälkeinen kesätyö- tai harjoittelupaikka.

Projektissa luodaan myös oppilaitosten ja työelämän tapaamisiin kiinteämpi työelämäote, säännöllisyyttä ja kehityshakuisuutta. Tilaisuuksissa tulee olla valmiuksia myös työryhmätyöskentelyyn ja työpajatoimintaan.

Tieto uusimman tutkimus- ja kehitystoiminnan tuloksista leviää nyt varsin vaatimattomasti. Uusin t&k-tieto tulee saada reaaliaikaisesti tukemaan opetusta ja opintoja.

Oppilaitosten tulee palvella elinkeinoelämän tarpeita. Työelämän eri osapuolten tuleekin selkeästi kertoa, mitä ne oppilaitoksen koulutukselta ja tutkinnon sisällöltä odottavat.

Infra-alalla on lukuisa joukko koulutuspalvelujen tuottajia. Alan toimijoilla ja koulutuspalvelujen käyttäjillä ei ole kattavaa kuvaa jatko- ja täydennyskoulutustarjonnasta. Koulutustarjonnassa on myös puutteita.

Projektin päätavoite on verkottaa alan toimijat yhteistyöhön sekä luoda menettely- ja toimintamalleja, joilla saadaan toimintaan tavoitteellisuutta pidemmällä aikavälillä. Tavoitteena on, että projektissa syntyy infra-alan osaamisen ja kehittämisen verkosto.

Kirjoittaja työskentelee Liikenne- ja infra-alan osaamisen varmistaminen -projektin projektipäällikkönä Maarakennusalan neuvottelukunta MANK ry:ssä.

Klikkaa kuvaa niin näet tarkemmat tiedot ja suuremmat kuvat