TEKNISET PALVELUT

20 kaupungin vertailu laajenemassa

Tekninen toimi saa tuottavuusmit tarit

Kuntasektorin tuottavuuden parantamiseksi on kehitetty tuottavuusvertailu, jota nyt ollaan laajentamassa. 20 suurimman kaupungin vertailujärjestelmä kattaa pian myös teknisen sektorin.

Teksti Kauko Aronen

Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysohjelmaan (2014–2015) sisältyy projekti 20 kaupungin tuottavuusvertailun jatkokehittämiseksi. Projekti toteutetaan yhteisyössä valtiovarainministeriön ja teknisen sektorin mittareiden osalta ns. Kehto-kaupunkien kanssa.

Kaupunkien yhteisillä mittareilla on jo aikaisemmin laskettu 20 suurimman kaupungin tuottavuusmuutos tietyissä peruspalveluissa. Vuosina 2009–2013 kohteena olivat lasten päivähoito, vanhainkotihoito, kotihoito, palveluasuminen, terveyskeskusten pitkäaikaishoito, perusopetus ja lukiokoulutus.

Vertailu on tuottanut kaupunkien palvelulohkoille vuotuisen tuottavuuden muutosprosentin.

Seurataan omaa kehitystä

ja verrataan muihin

Mittari mahdollistaa sekä kaupungin oman tuottavuuden kehityksen seurannan että kaupunkien välisen tuottavuuden muutosten vertailun tarkasteltavissa palveluissa. Mittari mahdollistaa tuottavuuden parantamista koskevien tavoitteiden asettamisen palveluille ja näiden tavoitteiden saavuttamisen arvioinnin.

Mittarin jakokehittämisen tavoitteena on laajentaa tuottavuusmittarin laskentaa siten, että kerätään kuntien teknisen sektorin palveluista tarvittavat tiedot, joiden perusteella lasketaan tuottavuusmuutosta, laatua ja vaikuttavuutta kuvaavat mittarit.

Työ aloitetaan asioista, joista tarvittavat tiedot on selkeimmin saatavissa, kuten katujen talvikunnossapito, puistojen ja yleisten alueiden hoito, toimitilojen ylläpito sekä vesihuolto.

Jatkokehittämisen toisena tavoitteena on kehittää tuottavuusvertailun tietojen hankinnalle ja laskennalle toimiva sähköinen alusta, mikä automatisoi laskennan ja kuvaajien tulostuksen.

Tuottavuusmittareista

tukea johtamiseen

Teknisen sektorin tuottavuusmittarit tuottavat edellä mainituille teknisen sektorin palvelulohkoille vuotuisen tuottavuuden muutosprosentin kussakin kaupungissa. Sekä valtakunnallisesti että kaupunkien itsensä kannalta on tärkeää nostaa alan tuottavuusvertailut muiden palveluiden rinnalle. Mittarit tukevat kaupunkien tuottavuusjohtamista näissä palveluissa.

Teknisen sektorin tuottavuusyhteyshenkilöiden verkosto vastaa tätä tuottavuuslaskentaa varten tehtävästä suoritteiden määrittelystä edellä mainituissa palveluissa. Tuottavuuslaskennan ohessa seurataan palvelun laadun tai vaikuttavuuden muutosta. Näitä tekijöitä seurataan sen kontrolloimiseksi, ettei tavoiteltu tuottavuuden parantaminen tapahdu laadun tai vaikuttavuuden kustannuksella. Laatu- ja vaikuttavuusindikaattoreina voivat olla esimerkiksi asiakastyytyväisyys ja vaikkapa talvikunnossapidon osalta myös liukastumisonnettomuuksien määrä tai muu vastaava.

Kun suoritteet sekä laatu- ja vaikuttavuusindikaattorit on yhdessä määritelty, verkoston jäsenet vastaavat omissa kaupungeissaan siitä, että kaupunki toimittaa vuosittain nämä tiedot laskentapohjaan.

Yhteyshenkilöille kysely

tuottavuusmittareista

Projekti on ollut käynnissä syksyn 2014, ja tällä hetkellä yhteyshenkilöiden verkostossa on yhdessä määritelty talvikunnossapidon sekä puistojen ja yleisten alueiden hoidon suoritemittarit. Suoritemittareina käytetään pinta-alaa (m2) tai katujen pituutta (km) katujen talvikunnossapidon sekä puistojen ja yleisten alueiden hoidon hoitoluokissa.

Nämä tiedot on kaupungeissa saatavilla. Riittävästä määrästä kaupunkeja saadaan myös tarvittavat kustannuspainokertoimet hoitoluokissa niin että koko palvelun laskennallinen suorite voidaan määritellä ao. kaupungissa. Alkuvuodesta 2015 kaupunkien yhteyshenkilöille lähetetään vielä kysely tuottavuusvertailun rinnalle otettavista laatumuuttujista.

Tavoitteena on olemassaolevan tiedon tehokas hyödyntäminen, jotta turhaa päällekkäistä työtä ei tehtäisi.

Toimitilojen ylläpidon tuottavuusmuutoksen laskennan kannalta tarvittava lähtötieto näyttäisi olevan valmiina olemassa. Näitä tietoja ovat ylläpidettävien toimitilojen pinta-alat kaupungeissa eri toimitilatyypeissä ja näiden toimitilatyyppien keskimääräiset ylläpitokustannukset. Niistä saadaan kustannuspainot laskennallisen suoritteen määrittelemiseksi.

Lisäksi tiedossa on toimitilojen ylläpidon bruttokustannukset vuosittain. Projektissa selvitetään vielä vesihuollon vastaavien lähtötietojen saatavuus.

Teknisen toimen tuottavuusvertailun toteuttaminen aloitetaan kevään 2015 aikana.

Kirjoittaja työskentelee kaupunkitutkimuspäällikkönä Suomen Kuntaliitossa.

20 kaupungin tuottavuusvertailun tuloksia on esitelty viimeksi Kuntamarkkinoilla 2014. Aineisto on verkossa osoitteessa

http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tapahtumat/aineisto/2014/kuntamarkkinat/talous-ja-kuntamarkkinat-2014/2014_Tuottavuusseminaari/Liite%202_Kuma2014_Mehtonen_Mikko.pdf

Klikkaa kuvaa niin näet tarkemmat tiedot ja suuremmat kuvat

Yksinkertainen malli puistojen ja yleisten alueiden hoidon tuottavuusmuutoksen laskemisesta. Mallissa näkyvät tarvittavat lähtötiedot.
Yksinkertainen malli puistojen ja yleisten alueiden hoidon tuottavuusmuutoksen laskemisesta. Mallissa näkyvät tarvittavat lähtötiedot.
Yksinkertainen malli katujen talvikunnossapidon tuottavuusmuutoksen laskemisesta. Mallissa näkyvät tarvittavat lähtötiedot.
Yksinkertainen malli katujen talvikunnossapidon tuottavuusmuutoksen laskemisesta. Mallissa näkyvät tarvittavat lähtötiedot.