Julkisen puurakentamisen ohjelman väliarvioinnissa ohjelma on vaikuttanut yleiseen keskusteluun, asenneilmapiiriin ja tietoisuuteen puurakentamisesta.

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt teollisen puurakentamisen kasvua selvästi, toteaa ohjelmalle tehty väliarviointi. Ohjelman toimenpiteet ovat vaikuttaneet esimerkiksi paloturvallisuusmääräysten uudistamiseen. Kahdelle viimeiselle vuodelle väliarvioinnissa toivotaan painopisteiden tarkennuksia.

Ympäristöministeriön johtamalle, valtioneuvoston yhteiselle Puurakentamisen ohjelmalle on tehty toinen kehittävä väliarviointi. Arvioinnissa todetaan, että Puurakentamisen ohjelmalla on kokonaisuudessaan hyvin vahva sidosryhmien tuki ja sen tekemistä arvioidaan jopa poikkeuksellisen positiivisesti. Ohjelma on väliarvioinnin mukaan vaikuttanut yleiseen keskusteluun, asenneilmapiiriin ja tietoisuuteen puurakentamisesta.

Ohjelman konkreettisina vaikutuksina nähdään esimerkiksi rakennushankkeiden eteneminen julkisella sektorilla. Ohjelmassa on laadittu julkisen puurakentamisen ensimmäiset kansalliset tavoitteet, joilla julkisia rakennuttajia kannustetaan lisäämään puun käyttöä ja näyttämään suuntaa koko alalle.

Tavoitteena on, että puurakentamisen markkinaosuus kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta on 31 prosenttia vuonna 2022 ja 45 prosenttia vuonna 2025.

Puurakentamisen ohjelma on myös tukenut ympäristöministeriön kehityshankkeita, joilla on uudistettu rakentamisen olennaisiin teknisiin vaatimuksiin liittyviä säädöksiä. Näin ohjelma on edistänyt rakentamisen kehittymistä ja sääntelyn selkeyttä, purkanut esteitä sekä parantanut puurakentamisen kilpailukykyä erityisesti kerrostalorakentamisessa.

Väliarvioinnissa ohjelmaa kiitetään myös moniäänisten ja alan kehittämisen kannalta kriittisten tutkimushankkeiden tukemisesta. Ne ovat vieneet toimialaa selvästi eteenpäin. Teollisen puurakentamisen nähdäänkin olevan voimakkaassa murrosvaiheessa, ja edessä on suuria mahdollisuuksia.

-Puurakentamisen kehittymisessä on nähtävissä fear of missing out -vaihe. Alan yritykset tekevät onnistuneita kohteita, kysyntä on suurta, ja rakentamista kehitetään suurella volyymillä niin yrityksissä kuin tutkimuslaitoksissakin. Rakennusalan yritykset pohtivat, mitä puurakentamisen lisääntyminen tarkoittaa heidän kannaltaan, sanoo Puurakentamisen ohjelman päällikkö Petri Heino ympäristöministeriöstä.

-Ohjelman tehtävä on seuraavana kahtena vuotena lähentää visioiden, tutkimusten ja kehittämisen tuottamaa tietoa konkreettisten ratkaisujen kanssa. Haluamme saada aikaan ratkaisuja, jotka ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä, Heino kuvailee.

Selkeämpi fokus kahdelle viimeiselle vuodelle

Kehittävässä väliarvioinnissa tarkasteltiin ohjelman viittä eri painopistettä ja niiden edistymistä. Painopisteet ovat:

  • puun käytön lisääminen kaupunkirakentamisessa
  • puun käytön edistäminen julkisessa rakentamisessa
  • suurten puurakenteiden rakentamisen lisääminen
  • alueellisen osaamisen kasvattaminen
  • viennin tukeminen.

Väliarvioinnissa todetaan, että ohjelma on lisännyt erityisesti puun käyttöä kaupunkirakentamisessa ja julkisessa rakentamisessa. Myös alueellista osaamista on kasvatettu onnistuneesti.

Sen sijaan suurten puurakenteiden, kuten siltojen ja hallien, rakentamisen lisääminen sekä viennin tukeminen ovat toistaiseksi jääneet vähäisemmiksi. Ohjelman suositellaankin keskittävän kahden viimeisen toimintavuoden tekemistä selvästi.

-Puun käytön lisääminen kaupunkien rakentamisessa sekä julkisen puurakentamisen edistäminen vievät eteenpäin myös suurten rakenteiden toteuttamista puusta. Silta- ja hallirakentamisessa ohjelman on järkevää keskittyä yhteistyöhön kuntien sekä valtio-omisteisten rakennuttajien kanssa. Viennin osalta on selkeä tarve kirkastaa ohjelman ja Business Finlandin roolit, jotta vaikuttavuus paranee, Petri Heino sanoo.

Ohjelman kahdelta jäljellä olevalta vuodelta odotetaan selkeää visiota ja konkreettisia toimenpiteitä keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi julkisen puurakentamisen kaksinkertaistamista pidetään hyvänä tavoitteena. Myös vienti nähdään tärkeänä, mutta sen edistäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä niin muiden hallinnonalojen kuin koko toimialankin kanssa.

Arvioinnin haastatteluissa ohjelman toivottiin ottavan nykyistä rohkeammin osaa puurakentamisesta käytävään keskusteluun ja korjaavan hintamielikuvaa sekä muita väärinkäsityksiä. Näin ohjelma voisi vähentää esimerkiksi puu- ja betonirakentamisen turhaa vastakkainasettelua. Väliarviointi löytyy tästä.

(Lähde: Ympäristöministeriö)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *