Hupeneeko kotihoidon työaikaa parkkipaikan etsimiseen? Lakiehdotus tilanteen korjaamiseksi vaatii lausunnon jättäneiden mielestä paljon korjattavaa. (Kuva: Seppo Haavisto)

Miten kotihoidon hoitajien pysäköintiä voidaan sujuvoittaa, entä helpotetaanko heidän pysäköintimahdollisuuksiaan samalla tavalla koko maassa?

Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) esitys tieliikennelain muuttamisesta kotihoidon hoitajien osalta sai lausuntokierroksella vastaan melkoista ryöpytystä.

Esitysluonnoksessa lainsäädäntö takaa, että kotihoidon pysäköinnillä olisi samat perusperiaatteet kaikissa Manner-Suomen kunnissa.

Kuntaliiton liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna muistuttaa, että esitys vaikuttaa lopulta vain osaan kunnista – vain osa on niin ruuhkaisia, että parkkipaikan löytäminen asiakaskäynnin ajaksi on ongelmallista.

– 40 Suomen kuntaa on ylipäätään ottanut pysäköinninvalvonnan tehtäväkseen. Suurimmalle osalle kuntia tämä ei ole mikään juttu, ja ne tuskin ottavat tätä järjestelmää käyttöön.

Vilkuna huomauttaa, että kaikissa isoissakaan kaupungeissa kotihoidonpysäköinnissä ei ole ongelmia.

– Paljon riippuu siitä, miten pysäköinti on ylipäätään järjestetty ja onko käytössä esimerkiksi toimiva pysäköintilupajärjestelmä.

Toisaalta osassa kaupungeissa kyse voi olla todellisesta ongelmasta, mikäli pysäköintipaikan hakeminen on vaikeaa ja haittaa asiakastyötä. Vilkuna sanoo, että näiden tilanteiden takia esitys on aiheellinen avaus.

Lupa yhdelle, lupa kaikille

Kuntaliitto ja useat kaupungit arvostelevat LVM:n esitystä monesta syystä. Kuntaliiton mielestä säännöksissä pitäisi olla etenkin joustoa.

Kunta päättää lakiluonnoksen mukaan, ottaako se uuden järjestelmän käyttöönsä vai ei.

– Ongelma on siinä, että antaessaan yhdellekin toimijalle luvan säännösten perusteella, koko pakka aukeaa.

Tuolloin muillekin, joille laki sen mahdollistaa ja jotka hakevat lupaa, se on käytännössä annettava.

– Lakiluonnos antaa hyvin vapaan pysäköintioikeuden koko edunsaajajoukolle. Siinä ei ole aikarajoitusta, pysäköinti on ilmaista ja pysäköintioikeus on myös pysäköintikieltoalueilla. Valvonta on hyvin vaikeaa, Vilkuna luettelee.

Ongelmia voitaisiin lieventää laajentamalla kunnan harkintavaltaa muun muassa aikarajoituksen ja pysäköintikieltoalueilla pysäköinnin osalta.

Entä valvonta?

Vilkuna kysyy, miksi samat perusperiaatteet pitäisi saada koko Suomeen, kun kuntien tilanteet ovat niin erilaiset. Lainsäädännön tulisi pikemminkin tunnistaa erilaisten kuntien tilanne ja tarpeet sekä niihin sopivat ratkaisut.

– Parhaat ratkaisut eivät ole kaikkialla samanlaisia, Kuntaliiton vastauksessa sanotaan.

Vilkuna kysyy, miten varmistetaan, että pysäköinti pysyy myös todellisuudessa lain tarkoittamana eivätkä esimerkiksi muihin tehtäviin siirtyneet ihmiset hyödynnä niitä.

Valvontaan kiinnitetään huomiota myös kaupunkien vastauksissa.

Esimerkiksi Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualue pitää ongelmallisena epätarkkuutta: Lakiluonnoksessa ei ole määritelty riittävän tarkasti, mitkä yritykset ovat oikeutettuja uuteen kotihoidon pysäköintilupaan. Tämä voi johtaa siihen, että edullista, jopa ilmaista, kotihoidon pysäköintilupaa haetaan väärin perustein.

Tamperelaiset kysyvät, käytetäänkö kotihoidon pysäköintilupaa ainoastaan työtehtävien suorittamiseen vai myös vapaa-aikana.

Kuopion kaupungin pysäköinninvalvoja taas huomauttaa, että esitysluonnos on valmisteltu ilman riittäviä selvityksiä ja tarvittavaa kokonaisarviointia.

– Pysäköintitarpeita ja mahdollisia pysäköintiongelmia on arvioitu luonnoksessa vajavaisesti ja yksipuolisesti vain kotihoidon työntekijöiden näkökulmasta. On jäänyt selvittämättä, miten nykyinen järjestelmä tällä hetkellä toimii ja minkälaisia ongelmia tai puutteita pysäköinnin osalta on todettavissa myös kotihoidossa.

Mikkelissä puolestaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymällä eli ESSOTElla on kotiin annettavien palveluiden työntekijöille omia pysäköintitunnuksia. Tunnus on annettu aina vuodeksi kerrallaan, ja se on oikeuttanut kahden tunnin pysäköintiin kaupungin maksullisilla pysäköintipaikoilla. Järjestelmä on toiminut kohtalaisen hyvin.

– Varjopuolina taas on nähty se, että pysäköintitunnuksista muodostuu valitettavan usein saajan henkilökohtaisia etuja ja niitä käytetään myös työtehtävien ulkopuolella tai sellaisissa työtehtävissä, jotka eivät suoraan liity asiakaskäynteihin, mikkeliläiset toteavat.

Käyttöönotto kunnan harkinnassa

Pori ehdottaa, että suurten kaupunkien ja asutuskeskusten kotihoidon ja kotisairaanhoidon autoissa tulisi olla digitaalinen mahdollisuus ilmaiseen pysäköintiin ilman aikarajoitusta kunnan katuverkoston alueella sekä asuinkiinteistöjen piha-alueilla.

Lahti on kriittinen:

– Mikäli lainvalmistelussa päädytään valtakunnallisiin lupiin, tulisi saajajoukkoa selvästi rajata. Lainvalmistelun perusteluissa tulisi myös kiinnittää huomiota ja määritellä selkeämmin luvan myöntämisen perusteet.

Lahden mukaan on epäselvää, koskeeko lupa yritystä, yksityisiä henkilöitä vai yksittäistä ajoneuvoa. Myös pysäköintiluvan myöntämisen ehdot ja luvan tarkka voimassaoloaika ja aluejako tulisi määritellä laissa.

Lisäksi kotihoidon pysäköintitunnusten myöntäminen olisi uusi tehtävä kaupungille, ja kustannusvaikutuksia on hankala arvioida ennalta.

Ketä laki koskisi?

Myös Helsinki moittii epäjohdonmukaisuutta: Kenelle pysäköintitunnus on tarkoitettu? Tulkitaanko kotihoidon työtehtäviä laajasti, kotipalvelun ja kotisairaanhoidon työntekijöitä laajemmaksi joukoksi?

Samaan puuttuu myös Kuntaliitto, jonka mukaan lakiesitystä pitää selkiyttää erityisesti edunsaajajoukon osalta. Koskeeko se kotihoidon työntekijöitä vai kotihoidon työtehtäviä suorittavia.

– Kunnalla tulee olla laaja harkintavalta kotihoidon pysäköintiluvan käyttöönottamisessa, Vilkuna huomauttaa.

Kyse on paitsi kunnallisesta itsehallinnosta myös siitä, että kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttöönoton tarve vaihtelee

Kotihoidon pysäköintitunnuksella pysäköinnillä tulisi myös olla esimerkiksi kahden tunnin aikarajoitus, sillä se auttaa estämään pysäköintitunnuksen väärinkäyttöä.

Kuntaliiton Vilkuna arvioi, että esitys voi edetä hyvinkin nopeasti ja ratketa eduskunnassa vielä tämä kevään aikana. Hän toivoo, että silloin esitys on tuossa vaiheessa muuttunut vähintäänkin joustavammaksi ja antaa kunnalle mahdollisuuden päättää pysäköintiluvan ehdoista.

 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.