Suurtutkimuksen mukaan kuntalaiset ovat hyvin tyytyväisiä jätehuoltoon ja kierrätystoimintaan. (Kuva: Seppo Haavisto)

Tyytyväisyys kunnallisiin palveluihin on kasvanut, ilmenee Kuntaliiton kyselytutkimuksesta, johon vastasi 12 000 suomalaista. Kyselyyn vastanneista yhteensä 90 prosenttia arvioi olevansa tyytyväisiä kunnallisiin palveluihin. Kysely toteutettiin keväällä 2017.

– Kuten aiemmissakin kyselyissä on ilmennyt, on tyytyväisyys suurinta niiden kuntalaisten keskuudessa, jotka ovat itse käyttäneet tiettyä kunnallista palvelua. Arviot kuntapalveluista ovat puolestaan kriittisempiä niiden kuntalaisten keskuudessa, jotka arvioivat yksittäistä kunnallista palvelua ainoastaan mielikuvien perusteella, toteaa Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Kuntalaiskyselyssä arvioitiin palveluita sekä niiden saavutettavuutta asteikolla 1-5 jossa 1= erittäin huono ja 5= erittäin hyvä. Kyselyn perusteella kuntalaiset ovat tyytyväisimpiä kirjastopalveluihin, jätehuoltoon, äitiys- ja lastenneuvolaan, kansalais- ja työväenopistopalveluihin sekä liikuntapalveluihin. Myös kierrätystoimintaan ja esiopetukseen ollaan hyvin tyytyväisiä.

Kaikkiaan 91 prosenttia kirjastopalveluihin kantaa ottaneista kuntalaisista pitää kirjastopalveluja melko tai erittäin hyvin hoidettuna kunnallisena palveluna. Jätehuoltoa hyvin hoidettuina pitää 81 prosenttia, äitiys- ja lastenneuvolapalveluja 79 prosenttia, kansalais- ja työväenopistopalveluja 79 prosenttia, liikuntapalveluja 79 prosenttia ja kierrätystoimintaa 78 prosenttia kyseistä palvelua arvioineista vastaajista.

Vähiten tyytyväisiä kyselyyn vastanneet kuntalaiset olivat toimeentulotukeen, lapsiperheiden kotipalveluun, teiden ja katujen hoitoon sekä vanhusten laitoshoitoon.

Kuntaliiton kyselytutkimukseen vastasi 12 000 kuntalaista 40 eri kunnasta keväällä 2017. Otos on tilastollisesti edustava otos koko Suomesta. Kuntaliiton ARTTU2-ohjelman kyselytutkimuksessa kuntalaisilta kysyttiin mielipiteitä yhteensä 43 eri sosiaali-, terveys-, varhaiskasvatus- ja opetus, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelusta sekä teknistä sektoria edustavasta palvelusta.

Kuntalaisten arvioita tarkasteltiin palvelutyytyväisyyden (palvelujen hoidon) sekä palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden näkökulmista. Samalla kartoitettiin, onko kuntalaisilla omakohtaisia kokemuksia arvioitavina olevista palveluista. Tyytyväisyys kuntapalveluihin on edelleen kasvanut verrattuna vastaavaan kyselyyn kaksi vuotta sitten.

Tutkimuksesta lisää täältä.

(Lähde: Kuntaliitto)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.